Dane dotyczące usług podstawowych Brother E300

Brother E300 jest nowym urządzeniem drukującym Brother, które oferuje szybki, niezawodny i wydajny druk w wysokiej jakości. Jest to wielofunkcyjne urządzenie wielokrotnego użytku, które może drukować, skanować i kopiować za pomocą jednego urządzenia. Urządzenie Brother E300 oferuje szybkie drukowanie do 28 stron na minutę, a także możliwość drukowania dokumentów w formacie A3. Urządzenie pozwala również na skanowanie dokumentów w wysokiej rozdzielczości i zapisywanie ich w różnych formatach, takich jak PDF, TIFF, JPEG i XPS. Brother E300 jest zasilany przez zintegrowany zasilacz, który zapewnia długą żywotność i wysoką wydajność. Urządzenie jest kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi, w tym Windows, Mac, Linux i Android.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych Brother E300

1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;

e) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

f) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;

i) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

j) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane do celów, o których mowa w ust. 2 lit. h), jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.

4. Państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia.

(51) Dane osobowe, które z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności, wymagają szczególnej ochrony, gdyż kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności. Do takich danych osobowych powinny zaliczać się dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przy czym użycie w niniejszym rozporządzeniu terminu „pochodzenie rasowe” nie oznacza, że Unia akceptuje teorie sugerujące istnienie osobnych ras ludzkich. Przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż fotografie są objęte definicją „danych biometrycznych” tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Takich danych osobowych nie należy przetwarzać, chyba że niniejsze rozporządzenie dopuszcza ich przetwarzanie w szczególnych przypadkach, przy czym należy uwzględnić, że prawo państw członkowskich może obejmować przepisy szczegółowe o ochronie danych dostosowujące zastosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia tak, by można było wypełnić obowiązki prawne lub wykonać zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Oprócz wymogów szczegółowych mających zastosowanie do takiego przetwarzania, zastosowanie powinny mieć zasady ogólne i inne przepisy niniejszego rozporządzenia, w szczególności jeżeli chodzi o warunki zgodności przetwarzania z prawem. Należy wyraźnie przewidzieć wyjątki od ogólnego zakazu przetwarzania takich szczególnych kategorii danych osobowych, m. in. w razie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na szczególne potrzeby, w szczególności gdy przetwarzanie danych odbywa się w ramach uzasadnionych działań niektórych zrzeszeń lub fundacji, których celem jest umożliwienie korzystania z podstawowych wolności.

(52) Należy również zezwolić na wyjątki od zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych – o ile przewiduje to prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego i podlega to odpowiednim zabezpieczeniom chroniącym dane osobowe i inne prawa podstawowe – jeżeli uzasadnia to interes publiczny, w szczególności polegający na przetwarzaniu danych osobowych w dziedzinie prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, w tym emerytur, oraz do celów bezpieczeństwa, monitorowania i ostrzegania zdrowotnego, zapobiegania chorobom zakaźnym i innym poważnym zagrożeniom zdrowotnym. Taki wyjątek może być przewidziany ze względu na cele zdrowotne, w tym związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, w szczególności zapewnianiem jakości i ekonomiczności procedur stosowanych do rozstrzygania roszczeń w sprawie świadczeń i usług w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, lub ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. Należy także przewidzieć wyjątek pozwalający przetwarzać takie dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

(53) Szczególne kategorie danych osobowych zasługujące na większą ochronę powinny być przetwarzane do celów zdrowotnych wyłącznie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji tych celów z korzyścią dla osób fizycznych i ogółu społeczeństwa, w szczególności w kontekście zarządzania usługami i systemami opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, w tym przetwarzania takich danych przez organy zarządcze i centralne krajowe organy ds. zdrowia do celów kontroli jakości, pozyskiwania informacji zarządczych oraz ogólnego krajowego i lokalnego nadzoru nad systemem opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz zapewniania ciągłości opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego oraz transgranicznej opieki zdrowotnej lub do celów bezpieczeństwa, monitorowania i ostrzegania zdrowotnego lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, które mają podstawę w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego i służą interesowi publicznemu, a także na potrzeby analiz prowadzonych w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem przewidywać zharmonizowane warunki przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących zdrowia, ze względu na szczególne potrzeby, w szczególności gdy dane takie są przetwarzane w określonych celach zdrowotnych przez osoby podlegające prawnemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego powinny przewidywać konkretne, odpowiednie środki chroniące prawa podstawowe i dane osobowe osób fizycznych. Państwa członkowskie powinny móc zachować lub wprowadzić dalsze warunki, w tym ograniczenia, przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia. Warunki te nie powinny jednak utrudniać swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, jeżeli odnoszą się do transgranicznego przetwarzania takich danych.

(54) Niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego może być przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie takie powinno podlegać konkretnym, odpowiednim środkom chroniącym prawa i wolności osób fizycznych. W tym kontekście „zdrowie publiczne” należy interpretować zgodnie z definicją z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 (1), czyli jako wszystkie elementy związane ze zdrowiem, mianowicie stan zdrowia, w tym zachorowalność i niepełnosprawność, czynniki warunkujące stan zdrowia, potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, zasoby opieki zdrowotnej, oferowane usługi opieki zdrowotnej i powszechny dostęp do nich, wydatki na opiekę zdrowotną i sposób jej finansowania oraz przyczyny zgonów. Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia z uwagi na względy interesu publicznego nie powinno skutkować przetwarzaniem danych osobowych do innych celów przez strony trzecie, takie jak pracodawcy, czy zakłady ubezpieczeń i banki.

(55) Przetwarzanie danych osobowych przez organy publiczne do celów – określonych w prawie konstytucyjnym lub prawie międzynarodowym publicznym – oficjalnie uznanych związków wyznaniowych odbywa się w interesie publicznym.

(56) Jeżeli w ramach działań związanych z wyborami funkcjonowanie systemu demokratycznego w państwie członkowskim wymaga zbierania przez partie polityczne danych osobowych dotyczących poglądów politycznych obywateli, można zezwolić na przetwarzanie tych danych z uwagi na względy interesu publicznego pod warunkiem ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń.

—————————————————————————————————(1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. U. L 354 z 31. 12. 2008, s. 70).

Zobacz także: WYTYCZNE

Zobacz poniższy poradnik dla Brother PT-E300. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

POLSKIPrzed rozpoczęciem użytkowania programu P-touchprzeczytaj niniejszy Podręcznik użytkownika. Zachowaj tenPodręcznik użytkownika na przyszłość. Odwiedź naszą stronęhttp://solutions. brother. com/, na której uzyskasz wsparcie dlaproduktu i odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ).WSTĘPWPROWADZENIEEDYCJAETYKIETYDRUKOWANIEETYKIETKORZYSTANIEZPAMIĘCIPLIKÓWROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓWDODATEKINDEKSRESETOWANIEIKONSERWACJAURZĄDZENIAP-TOUCHPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKAPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DRUKARKI P-touch E300

Strona: 2

WSTĘPDziękujemy za zakup urządzenia P-touch E300.Nowy model E300 to intuicyjne, łatwe w obsłudze i wielofunkcyjne urządzenie P-touchumożliwiające tworzenie profesjonalnych, wysokiej jakości etykiet.Podręcznik ten opisuje różne środki ostrożności i podstawowe procedury podczas używaniatego systemu do etykietowania. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytajdokładnie podręcznik i zachowaj go na przyszłość.Uwaga dotycząca kompilacji i publikacjiPodręcznik ten został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd.i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.Treść tego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu mogą ulec zmianom bezpowiadomienia.Jeśli na rynku pojawi się nowa wersja oprogramowania E300, niniejszy podręcznik możenie uwzględniać nowych funkcji. Z tego względu może się okazać, że nowe oprogramowaniei zawartość tego podręcznika się różnią.Wszelkie znaki towarowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother,a także stosowne dokumenty lub inne materiały są znakami towarowymi lubzarejestrowanymi znakami towarowymi firm, do których się odnoszą.Deklaracja zgodności (tylko Europa)Firma Brother Industries, Ltd.15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,Nagoya 467-8561 Japanoświadcza, że niniejszy produkt i zasilacz sieciowy spełniają zasadnicze wymogi i innemające zastosowanie postanowienia dyrektyw i przepisów stosowanych we WspólnocieEuropejskiej.Deklarację zgodności (DoC) można pobrać ze strony Brother Solutions Center.Odwiedź stronę http://solutions. com/ oraz:• wybierz „Europe”• wybierz kraj• wybierz model• wybierz „Podręczniki” i swój język, a następnie kliknij przycisk „Szukaj”• wybierz Deklaracja zgodności• kliknij przycisk „Pobierz”Deklaracja zostanie pobrana jako plik PDF.

Strona: 3

1234567891POLSKIZasady bezpieczeństwa........................................................................................................ 3Zalecenia ogólne................................................................................................................. 10Symbole używane w niniejszym podręczniku..................................................................... 11Korzystanie z urządzenia P-touch....................................................................................... 12WPROWADZENIE.......................................................................................... 13Rozpakowywanie urządzenia P-touch................................................................................ 13Opis ogólny......................................................................................................................... 14Wyświetlacz LCD i klawiatura............................................................................................. 15Wyświetlacz LCD........................................................................................................... 15Nazwy klawiszy i funkcje............................................................................................... 16Zasilanie.............................................................................................................................. 18Zasilacz sieciowy........................................................................................................... 18Korzystanie z baterii litowo-jonowych............................................................................ 18Baterie.......................................................................................................................... 21Wkładanie kasety z taśmą................................................................................................... 22Włączanie i wyłączanie zasilania........................................................................................ 23Podawanie taśmy................................................................................................................ 23Funkcja podawania....................................................................................................... 23Wyświetlacz LCD................................................................................................................ 24Kontrast LCD................................................................................................................ 24Podświetlenie................................................................................................................. 24Ustawianie języka i jednostek............................................................................................. 25Język............................................................................................................................. 25Jednostka..................................................................................................................... 25EDYCJA ETYKIETY....................................................................................... 26Wybieranie typu zastosowania etykiet................................................................................ 26OGÓLNE....................................................................................................................... 26PANEL CZOŁOWY........................................................................................................ 26OWIJKA NA KABEL...................................................................................................... 27FLAGA KABLA.............................................................................................................. 27KROSOWNICA............................................................................................................. 28BLOK WYKRAWANIA.................................................................................................. 28Tworzenie etykiety z kodem kreskowym............................................................................. 28Ustawianie parametrów oraz wprowadzanie danych kodów kreskowych..................... 29Edycja i usuwanie kodu kreskowego............................................................................. 29Wprowadzenie etykiety serializowanej................................................................................ 30Serializuj........................................................................................................................ 30Serializowanie zaawansowane..................................................................................... 31Wprowadzanie i edycja tekstu............................................................................................. 33Wprowadzanie tekstu z klawiatury................................................................................. 33Dodawanie nowego wiersza......................................................................................... 33Dodawanie nowego bloku.............................................................................................. 33Przesuwanie kursora..................................................................................................... 33Wstawianie tekstu......................................................................................................... 34Usuwanie tekstu............................................................................................................ 34Spis treści

Strona: 4

WSTĘPWprowadzanie symboli....................................................................................................... 34Wprowadzanie symboli za pomocą funkcji symboli...................................................... 34Korzystanie z historii symboli........................................................................................ 35Wprowadzanie liter z akcentami......................................................................................... 36Ustawianie atrybutów znaków............................................................................................. 36Ustawianie atrybutów znaków dla etykiety.................................................................... 36Ustawianie stylu automatycznego dopasowania.......................................................... 37Ustawianie ramek............................................................................................................... 37Ustawianie opcji obcinania.................................................................................................. 38Wybieranie sposobu wysuwania i obcinania taśmy...................................................... 39DRUKOWANIE ETYKIET.............................................................................. 40Podgląd etykiety................................................................................................................. 40Drukowanie etykiety............................................................................................................ 40Drukowanie pojedynczej strony.................................................................................... 40Drukowanie zakresu strony........................................................................................... 40Drukowanie większej liczby kopii................................................................................. 41Przyklejanie etykiet............................................................................................................. 41KORZYSTANIE Z PAMIĘCI PLIKÓW........................................................... 42Zapisywanie etykiety w pamięci.......................................................................................... 42Otwieranie zapisanego pliku etykiety.................................................................................. 42Drukowanie zapisanego pliku etykiety................................................................................ 43Usuwanie zapisanego pliku etykiety................................................................................... 43RESETOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA P-TOUCH.................... 44Resetowanie urządzenia P-touch....................................................................................... 44Resetowanie danych do ustawień fabrycznych............................................................ 44Konserwacja....................................................................................................................... 45Czyszczenie urządzenia............................................................................................... 45Czyszczenie głowicy drukującej.................................................................................... 45Czyszczenie obcinarki taśmy........................................................................................ 45ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW............................................................... 46Co zrobić, gdy..................................................................................................................... 46Komunikaty o błędach........................................................................................................ 47DODATEK..................................................................................................... 49Dane techniczne................................................................................................................. 49Symbole.............................................................................................................................. 50Znaki specjalne................................................................................................................... 51Atrybut znaków................................................................................................................... 51Ramki.................................................................................................................................. 53Kody kreskowe................................................................................................................... 53Tabela ustawień kodów kreskowych............................................................................. 53Lista znaków specjalnych............................................................................................. 54INDEKS......................................................................................................... 55

Strona: 5

1Zasady bezpieczeństwaW celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu w podręczniku zostały użyte różnesymbole, których znaczenia wyjaśnione są poniżej.Symbole i ich znaczenia:W podręczniku stosowane są następujące symbole:NIEBEZPIECZEŃSTWOWskazuje możliwą niebezpieczną sytuację, która,jeśli produkt nie będzie obsługiwany zgodniez poniższymi ostrzeżeniami i instrukcjami, możespowodować śmierć lub poważne obrażenia.OSTRZEŻENIEWskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację,która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodowaćśmierć lub poważne obrażenia.UWAGAlekkie lub średnie obrażenia.Działanie NIEDOZWOLONE. NIE rozmontowuj produktu.NIE pryskaj wodą na produkt ani NIEzanurzaj go w wodzie.NIE dotykaj danej części produktu.Czynność obowiązkowa.Należy odłączyć urządzenie odgniazda zasilania.Wskazuje ryzyko pożaru w pewnychokolicznościach.Ostrzeżenie o możliwości porażeniaprądem.

Strona: 6

WSTĘP4 Zasady bezpieczeństwaAkumulator litowo-jonowyNależy dokładnie przestrzegać następujących środków ostrożności dotyczącychakumulatorów litowo-jonowych (zwanych dalej „akumulatorami”). Nieprzestrzeganie tychśrodków ostrożności może doprowadzić do przegrzania, pęknięcia akumulatora lubwycieku jego zawartości, co może spowodować zwarcie elektryczne, porażenie prądem,wybuch, dym, pożar, obrażenia ciała, uszkodzenia produktu lub innego mienia.Akumulatora używaj wyłącznie zgodniez jego przeznaczeniem. System doetykietowania i akumulator sąprzeznaczone wyłącznie do pracy zesobą. NIE wkładaj akumulatora doinnego systemu do etykietowania lubinnego akumulatora do swojegosystemu do etykietowania, ponieważmoże to grozić pożarem lubspowodować uszkodzenia.Aby naładować akumulator, włóż go dosystemu do etykietowania, a następnieużyj zasilacza sieciowegoprzeznaczonego specjalnie do tegosystemu do etykietowania.NIE ładuj akumulatora w pobliżu ognialub w pełnym słońcu. Mogłoby tospowodować uruchomienie obwodówzabezpieczających, które majązapobiegać zagrożeniom związanymz wysoką temperaturą. Uaktywnienieobwodów zabezpieczających możespowodować przerwanie ładowania,a w przypadku awarii obwodówochronnych ładowanie z nadmiernymnatężeniem/napięciem lub nietypowąreakcję chemiczną w akumulatorze.Do ładowania akumulatora używajwyłącznie ładowarki przeznaczonejspecjalnie do tego akumulatora.NIE dopuszczaj, aby przewody lub innemetalowe przedmioty stykały się zzaciskami akumulatora. NIE przenośani nie przechowuj akumulatora razemz metalowymi przedmiotami,np. łańcuszkami lub wsuwkami.Mogą one spowodować zwarcieelektryczne, natomiast przedmiotymetalowe zawierające ołów, naprzykład naszyjniki lub wsuwki mogąpowodować przegrzanie.NIE używaj ani nie pozostawiajakumulatora w pobliżu ognia,grzejników lub innych miejsc, w którychwystępują wysokie temperatury(powyżej 80 °C).NIE dopuszczaj do tego, aby akumulatorzetknął się z wodą lub został w niejzanurzony.NIE używaj w żrącym środowisku,na przykład w miejscach, gdziewystępuje powietrze nasycone solą,słona woda, kwasy, zasady, żrące gazy,chemikalia lub jakiekolwiek żrące ciecze.NIE używaj akumulatora, jeżeli jestuszkodzony lub nieszczelny.NIE przylutowuj żadnych połączeńbezpośrednio do akumulatora. Mogłobyto spowodować stopienie wewnętrznejizolacji, emisję gazu lub awarięmechanizmów zabezpieczających.NIE używaj akumulatora z odwróconymibiegunami (+) (-). Przed włożeniemakumulatora do komory sprawdźorientację biegunów i nie próbuj wciskaćakumulatora do systemu doetykietowania na siłę. Ładowanieakumulatora z odwróconymi biegunamimoże spowodować nietypową reakcjęchemiczną wewnątrz akumulatora lubnietypowy przepływ prądu podczasrozładowywania.NIE podłączaj akumulatorabezpośrednio do zasilania sieciowego.

Strona: 7

1Ciecz (elektrolit) wyciekająca z systemudo etykietowania lub akumulatora możeoznaczać, że nastąpiło uszkodzenieakumulatora. Jeśli nastąpi wyciekz akumulatora, natychmiast przerwijkorzystanie z systemu do etykietowania,odłącz zasilacz sieciowy i odizolujsystem do etykietowania, umieszczającgo w torebce.Nie dotykaj elektrolitu. Jeżeli elektrolitdostanie się do oczu, nie trzyj ich.Niezwłocznie przepłucz oczy dużąilością bieżącej wody lub innej czystejwody i zasięgnij porady lekarza.Pozostawiony elektrolit może uszkodzićoczy. W przypadku zetknięcia elektrolituze skórą lub odzieżą niezwłocznieprzepłucz e wodą.NIE wkładaj systemu do etykietowanialub akumulatora do kuchenkimikrofalowej lub pojemnikawysokociśnieniowego.NIE pozostawiaj na dłużejrozładowanego akumulatora wsystemie do etykietowania. Może todoprowadzić do skrócenia żywotnościakumulatora lub spowodować zwarcie.Jeżeli systemu do etykietowania możnaużywać jedynie przez krótki czas, mimoże akumulator jest w pełni naładowany,być może skończył się czasużyteczności akumulatora. Wymieńakumulator na nowy. Wyjmując iwymieniając akumulator zaklej zaciskizużytego akumulatora taśmą klejącą,aby uniknąć zwarcia.NIE rozmontowuj, nie modyfikuj ani niepróbuj naprawiać akumulatora.NIE wrzucaj akumulatora do ognia aninie przegrzewaj celowo. Mogłoby tospowodować stopienie wewnętrznejPonadto roztwór elektrolitu może sięzapalić.NIE przekłuwaj akumulatora żadnymiprzedmiotami, nie poddawaj silnymwstrząsom, ani nie rzucaj nim.Uszkodzenie obwoduzabezpieczającego akumulatora możepowodować ładowanie akumulatora znieprawidłowym natężeniem/napięciemlub wywołać nietypową reakcjęchemiczną wewnątrz akumulatora.NIE spalaj akumulatora ani nie wyrzucajz odpadami gospodarstwa domowego.

Strona: 8

WSTĘP6 Zasady bezpieczeństwaP-touchPostępuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym,ryzyka obrażeń ciała i/lub uszkodzenia systemu do etykietowania lub innego mienia.NIE dopuszczaj do zamoczenia systemudo etykietowania ani nie używaj go wmiejscach, w których może pojawić sięwilgoć, na przykład w łazience lub wpobliżu zlewu.NIE DOTYKAJ żadnych metalowychczęści w pobliżu głowicy drukującej.Podczas pracy głowica drukująca bardzosię nagrzewa i pozostaje gorąca zaraz pojej użyciu. Nie dotykaj jej gołymi rękami.NIE WOLNO demontować urządzeniaP-touch. W celu dokonania kontroli,regulacji lub naprawy systemu doetykietowania skontaktuj się z działemobsługi klienta firmy Brother.System do etykietowania zostałzapakowany przy użyciu torebekplastikowych. Torebki te należyprzechowywać w miejscu niedostępnymdla niemowląt i dzieci, aby nie narażać ichna niebezpieczeństwo uduszenia się.W przypadku stwierdzenia gorąca,nietypowego zapachu, odbarwieniasystemu do etykietowania, odkształceń lubjakichkolwiek nietypowych zmian podczaskorzystania lub przechowywania systemudo etykietowania natychmiast przerwijodłącz zasilacz sieciowy i wyjmij baterie.Aby uniknąć wystąpienia uszkodzeń,uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyćurządzenia P-touch.NIE używaj urządzenia P-touch, jeśli w jego wnętrzu znajdują się obce przedmioty. Jeżelido urządzenia P-touch dostanie się woda, metalowy przedmiot lub jakiekolwiek inne ciałoobce, odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij baterie, a następnie skontaktuj się z działem obsługiklienta firmy Brother.Baterie alkaliczne/akumulatory Ni-MHPostępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć wycieków, przegrzewania, rozerwaniabaterii i obrażeń ciała.NIE WOLNO wrzucać baterii do ognia,nagrzewać go, zwierać, ponownieładować ani demontować.NIE WOLNO dopuścić do zamoczeniabaterii, na przykład biorąc je do mokrychrąk lub rozlewając na nie napoje.W przypadku dostania się cieczy, którawyciekła z baterii do oczu, niezwłocznieprzepłucz oczy dużą ilością czystej wody,a następnie zasięgnąć porady lekarza.Jeżeli ciecz, która wyciekła z bateriidostanie się do oczu, może spowodowaćutratę wzroku lub uszkodzenie oczu.NIE WOLNO dopuścić do jednoczesnegodotknięcia bieguna dodatniego i ujemnegobaterii przez metalowe przedmioty.NIE używaj do zmiany baterii ostrychprzedmiotów, takich jak pinceta lubmetalowy długopis.NIE WOLNO używać uszkodzonej,zniekształconej lub cieknącej baterii,lub baterii ze zniszczoną etykietą. Może tospowodować wytwarzanie nadmiernegociepła. Używanie uszkodzonej lubcieknącej baterii może także spowodowaćdostanie się płynu na dłonie. Jeżeli płyn,który wyciekł z baterii dostał się na dłonie,a następnie zostaną potarte oczy, może tospowodować utratę wzroku lubuszkodzenieoczu. Natychmiastprzepłukaćdłonie dużą ilością czystej wody, anastępnie zasięgnąć porady lekarza.

Strona: 9

1Zasilacz sieciowyPostępuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby uniknąć wystąpienia pożaru, uszkodzenia,porażenia prądem elektrycznym, awarii lub obrażenia ciała.Sprawdź, czy wtyczka jest do końcawłożona w gniazdo zasilania. Niekorzystaj z luźnych gniazd elektrycznych.Zawsze używaj zalecanego zasilaczasieciowego i zawsze włączaj zasilaczsieciowy do gniazda elektrycznego ozalecanym napięciu (220—240 V).Nieprzestrzeganie tego zalecenia możespowodować obrażenia ciała lubuszkodzenie systemu do etykietowaniaalbo innego mienia. Firma Brother nieponosi żadnej odpowiedzialności zawypadek lub uszkodzenie powstałew wyniku nieużywania określonegozasilacza sieciowego i przewoduzasilacza.NIE podłączaj zasilacza sieciowego aniprzewodu zasilacza do innych urządzeń.NIE dotykaj zasilacza sieciowego aniurządzenia P-touch podczas burzy.W przypadku korzystania z systemudo etykietowania podczas burzy istniejeniewielkie ryzyko porażenia prądemelektrycznym.NIE dotykaj zasilacza sieciowego lubwtyczki zasilacza mokrymi rękami.NIE używaj zasilacza sieciowego wmiejscach o wysokiej wilgotności lubmokrych, takich jak łazienki.NIE używaj przewodu zasilacza lubwtyczki zasilania, jeśli są oneuszkodzone.NIE umieszczaj ciężkich przedmiotówna przewodzie zasilacza lub wtyczce,ani ich nie niszcz, czy też modyfikuj.Nie zginaj ani nie ciągnij przewoduzasilacza przy użyciu siły.Uważaj, aby NIE upuścić, nie uderzyćlub w inny sposób nie zniszczyćzasilacza sieciowego.Obcinarka taśmyNIE DOTYKAJ ostrza zespołuobcinarki.

Strona: 10

WSTĘP8 Zasady bezpieczeństwaPostępuj zgodnie z wytycznymi, aby uniknąć wycieku płynu, przegrzania lub rozerwaniabaterii.NIE używaj baterii innych niż zalecanedo użytku z danym systemem doetykietowania. Nie mieszaj ze sobąstarych i nowych baterii bądź bateriiróżnego typu, o różnym poziomienaładowania, pochodzących od różnychproducentów lub różnych modeli baterii.Nie wkładaj baterii z odwróconymibiegunami (+ i -).Jeżeli płyn, który wyciekł z bateriidostanie się na skórę lub odzież,natychmiast przepłucz je czystą wodą.Usuń baterie, jeśli nie będzieszkorzystać z urządzenia P-touch przezdłuższy czas.Przed użyciem akumulatorów Ni-MHuważnie przeczytaj instrukcje dotycząceakumulatorów i ładowarki, aby użyć ichprawidłowo.W przypadku korzystania zakumulatorów Ni-MH przed ich użyciemnaładuj je za pomocą specjalnejładowarki.NIE rozmontowuj ani nie modyfikujakumulatorów.NIE wystawiaj akumulatorów nawysokie temperatury ani nie wyrzucajdo ognia.Jeśli nie zamierzasz korzystać zurządzenia P-touch przez dłuższy czas,odłącz zasilacz sieciowy od gniazdazasilania.Odłączając zasilacz sieciowy odgniazda zasilania, zawsze trzymajza zasilacz sieciowy.NIE używaj zasilacza sieciowegow miejscach o wysokiej wilgotności,takich jak łazienki.NIE przeciążaj obwodu elektrycznegozasilaczem sieciowym.NIE demontuj ani nie modyfikujNIE dopuszczaj do zmoczenia zasilaczasieciowego/wtyczki zasilania, naprzykład poprzez trzymanie ich mokrymirękami lub rozlewanie na nie płynów.Postępuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby uniknąć lekkich obrażeń ciała lub uszkodzeniaNIE otwieraj pokrywy komory na taśmęw czasie obsługi obcinarki.NIE wywieraj nadmiernego nacisku nazespół obcinarki.

Strona: 11

1Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć lekkich obrażeń ciała lubuszkodzenia urządzenia P-touch.Urządzenie P-touch przechowuj napłaskiej, stabilnej powierzchni, naprzykład na biurku lub w szufladzie.NIE pozostawiaj urządzenia P-touch lubtaśmy w zasięgu małych dzieci.NIE umieszczaj żadnych ciężkichprzedmiotów na urządzeniu P-touch.Do urządzenia P-touch używaj zawszesugerowanego zasilacza sieciowego(AD-E001) i podłączaj go do gniazdasieciowego o zalecanym napięciu.spowodować uszkodzenie lub awarięNIE korzystaj z drukarki etykiet P-touchw miejscach o wysokiej wilgotności luburządzenia P-touch, na przykład biorącje do mokrych rąk lub rozlewając na nienapoje.drukarki P-touch.systemu do etykietowania, odkształceńlub jakichkolwiek nietypowych zmianpodczas korzystania lubprzechowywania drukarki P-touchnatychmiast przerwij korzystanie z niej,

Strona: 12

WSTĘP10 Zalecenia ogólne• W chwili zakupu akumulator litowo-jonowy jest lekko naładowany, aby można byłosprawdzić działanie systemu do etykietowania; jednak należy go całkowicie naładowaćza pomocą zasilacza sieciowego przed użyciem systemu do etykietowania.• Jeżeli system do etykietowania nie będzie używany przez długi czas, wyjmij z niegoakumulator litowo-jonowy i przechowaj w miejscu, w którym nie będzie wystawiony naelektryczność statyczną, wysoką wilgotność lub wysokie temperatury (zalecana jesttemperatura pomiędzy 15 i 25 °C oraz 40 do 60% wilgotności). Aby zachować wydajnośći żywotność akumulatora litowo-jonowego, ładuj go co najmniej raz na pół roku.• W przypadku stwierdzenia przy pierwszym użyciu jakichkolwiek nieprawidłowościw akumulatorze litowo-jonowym, na przykład przegrzewana się lub rdza, NIE WOLNOkorzystać z akumulatora. Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.System do etykietowania• NIE instaluj drukarki P-touch w pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które mogą powodowaćzakłócenia elektromagnetyczne. Drukarka P-touch może nie funkcjonować prawidłowo,jeśli znajduje się w pobliżu telewizora lub radia itp.• NIE korzystaj z urządzenia P-touch w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek innymcelu niż opisany w niniejszej instrukcji. Takie działanie może doprowadzić do obrażeń ciałalub uszkodzenia systemu do etykietowania.• NIE wkładaj żadnych ciał obcych do gniazda wyjściowego taśmy, złącza zasilaczasieciowego, ani jakiejkolwiek innej części systemu do etykietowania.• NIE dotykaj głowicy drukującej palcami (patrz str. 6). Do czyszczenia głowicy drukującejużywaj opcjonalnej kasety czyszczącej głowicy drukującej (TZe-CL4), funkcjisamoczyszczenia systemu do etykietowania lub miękkiej szmatki (np. wacikabawełnianego) (patrz „Czyszczenie urządzenia” na stronie 45).• NIE czyść żadnej części systemu do etykietowania alkoholem lub innymi rozpuszczalnikamiorganicznymi. Używaj w tym celu tylko miękkiej, suchej szmatki.• NIE wystawiaj urządzenia P-touch na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,grzejników ani innych urządzeń, w miejscach narażonych na bardzo wysokie lub niskietemperatury, wysoką wilgotność lub duże zapylenie. Standardowy zakres temperaturroboczych urządzenia P-touch wynosi od 10 do 35 °C.• NIE pozostawiaj na dłużej gumy, winylu lub przedmiotów wykonanych z gumy, lub winyluna systemie do etykietowania, ponieważ urządzenie może się zaplamić.• W zależności od warunków pracy i zastosowanych ustawień niektóre znaki lub symbolemogą być nieczytelne.• Z drukarką P-touch używaj taśm TZe firmy Brother.• NIE ciągnij ani nie naciskaj na taśmę w kasecie, aby uniknąć uszkodzenia drukarki P-touch.• NIE próbuj drukować etykiet, jeśli kaseta z taśmą w urządzeniu P-touch jest pusta lub jeślijej nie ma. Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.• NIE próbuj obcinać taśmy podczas drukowania lub podawania, ponieważ może todoprowadzić do uszkodzenia taśmy.• W zależności od miejsca, materiału i pogody, etykiety mogą odkleić się lub ich odklejeniemoże stać się niemożliwe, a ich kolor może się zmienić lub może zostać przeniesiony nainne przedmioty.Zalecenia ogólne

Strona: 13

111Symbole używane w niniejszym podręczniku• NIE wystawiaj kaset z taśmą na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokietemperatury, wysoką wilgotność lub kurz. Przechowuj kasety z taśmą w chłodnym,ciemnym miejscu. Używaj kaset z taśmą krótko po otwarciu ich opakowania.• Plamy spowodowane tuszem na bazie oleju lub wody mogą być widoczne przezpokrywającą je etykietę. Aby ukryć plamy, użyj dwóch warstw etykiet, umieszczonychjedna na drugiej lub użyj etykiety w ciemnym kolorze.• W przypadku awarii lub naprawy drukarki P-touch, a także wyczerpania baterii, wszelkiedane przechowywane w pamięci zostaną utracone.• Po odłączeniu zasilania na dłużej niż dwie minuty cały tekst i wszystkie ustawienia formatuzostaną wyczyszczone. Wszelkie pliki tekstowe zapisane w pamięci również zostanąwyczyszczone.• W fazie produkcyjnej i podczas transportu na wyświetlaczu znajduje się plastikowa,przeźroczysta naklejka ochronna. Przed użyciem naklejkę należy usunąć.• Długość wydrukowanej etykiety może się różnić od długości wyświetlanej etykiety.• W tym modelu możesz także używać rurki termokurczliwej. Więcej informacji możnaznaleźć w witrynie firmy Brother (http://www. com/). W przypadku użycia rurkitermokurczliwej użycie niektórych ustawień drukowania ramek lub czcionki może byćniemożliwe.• Drukarka P-touch nie jest wyposażona w funkcję ładowania akumulatorów Ni-MH.• Wydrukowana etykieta może różnić się od etykiety wyświetlanej na wyświetlaczu LCD.• Należy pamiętać, że firma Brother Industries, Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za żadneuszkodzenia lub obrażenia powstałe na skutek nieprzestrzegania środków ostrożnościwymienionych w niniejszym podręczniku.• Zanim zaczniesz używać urządzenia P-touch, koniecznie dokładnie przeczytaj niniejszyPodręcznik użytkownika oraz zachowaj go w łatwo dostępnym miejscu, by można byłoz niego później skorzystać.Następujące oznaczenia używane są w niniejszym podręczniku aby wskazać dodatkoweinformacje.Symbole używane w niniejszym podręczniku:Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których zignorowanie może spowodowaćuszkodzenia lub obrażenia, bądź czynności, które zakończą się błędami. :Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w zrozumieniui bardziej wydajnej obsłudze urządzenia P-touch.

Strona: 14

WSTĘP12 Korzystanie z urządzenia P-touch Tworzenie etykiety za pomocą urządzenia P-touchEDYCJA ETYKIETYDRUKOWANIE ETYKIETKorzystanie z urządzenia P-touch• Rozpakuj urządzenie P-touch. S. 13Oprócz wprowadzania tekstu,urządzenie P-touch oferuje szerokągamę opcji formatowania.Możliwe jest tworzenie takich etykiet:• Wprowadzanie i edycja tekstu.• Wprowadzanie symboli.• Wprowadzanie znaków akcentowanych.• Wybieranie typu zastosowania etykiet.• Ustawianie Opcji cięcia.S. 33S. 34S. 36S. 26S. 38Przed drukowaniem można sprawdzićukład etykiety za pomocą funkcjipodglądu.• Drukowanie etykiety. 40

Strona: 15

13Rozpakowywanie urządzenia P-touchPrzed użyciem urządzenia P-touch sprawdź, czy opakowanie zawiera przedstawione poniżejelementy.E300P-touch Zasilacz sieciowyWtyczka może się różnić w zależności od kraju.Bateria litowo-jonowa PasekKaseta z taśmą Podręcznik użytkownika

Strona: 16

14Opis ogólnyWyświetlacz LCD jest fabrycznie pokryty arkuszem ochronnym, zapobiegającym uszkodzeniom.Przed użyciem urządzenia P-touch należy zdjąć tę folię.KlawiaturaDźwignia obcinarkitaśmyWyświetlaczLCDKomora na kasetę z taśmąObcinarka do taśmyGłowica drukującaSzczelinawylotowaDźwignia zwalnianiaZatrzaskpokrywyZłącze zasilacza sieciowegoPokrywa tylnaKomora akumulatoraPodgląd taśmyDioda LED

Strona: 17

15Wyświetlacz LCD i klawiaturaWyświetlacz LCD1. Numer wierszaOznacza numer wiersza w układzieetykiety.2. Tryb zmianyOznacza, że tryb zmiany jest włączony.3. Wiersz początkowy/4. Wiersz końcowyZostanie wydrukowany obszar pomiędzywierszem początkowym i końcowym.Krótkie wiersze wysunięte z wierszapoczątkowego/końcowego wskazująkoniec układu etykiety.5. Wiersz separatora blokuWskazuje koniec bloku.6. KursorZnaki wprowadzane są po lewej stroniekursora. Oznacza bieżącą pozycjęwprowadzania danych.7. Typ zastosowania etykietWskazuje bieżący typ zastosowanieetykiet.8. Znak powrotuOznacza koniec wiersza tekstu.9. Poziom bateriiWskazuje poziom naładowania baterii.Jest wyświetlany tylko w przypadkuużycia baterii litowo-jonowych.10. Tryb CapsWskazuje, że tryb Caps jest włączony.11. —14. Wskazówki dotyczące styluWskazuje bieżącą czcionkę (11),rozmiar znaków (12), styl znaków (13)oraz ustawienia ramki (14).15. Długość taśmyOkreśla długość taśmy dlawprowadzanego tekstu.16. Wybór kursoremUżyj klawiszy i, aby wybrać pozycjemenu, oraz klawiszy i, aby zmienićustawienia.17. Symbol blokadyWskazuje, że niektórych elementów niemożna zmienić.18. LicznikWskazuje aktualnie wybraną liczbę/liczbę dostępną do wybrania.19. Numer blokuWskazuje numer bloku.10 11 12 13 14 152 3 4 916 171819Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji,patrz „Wyświetlacz LCD” na stronie 24.- Pełny- Połowa- Niski- Pusty

Strona: 18

16Nazwy klawiszy i funkcje1. ZasilanieWłącza i wyłącza urządzenie P-touch.2. StylUmożliwia ustawienie atrybutów znakówi etykiet dla etykiety.3. PlikUmożliwia drukowanie, otwieranie,zapisywanie lub usuwanie częstoużywanych etykiet znajdujących sięw pamięci plików.4. Podgląd• Wyświetla podgląd etykiety.• Etykieta jest wysuwana w przypadkuużycia z klawiszem Shift.5. Drukowanie• Drukuje bieżący projekt etykiety nataśmie.• Etykieta może być kopiowana wprzypadku użycia z klawiszem Shift.6. Typ zastosowania etykiet• Wybiera typu zastosowania etykiet.• Funkcja wyświetlana nad przyciskiemzostaje włączona w przypadku użyciaz klawiszem Shift.7. Kod paskowyOtwiera ekran Konfig. kodu kreskwg.8. Serializuj• Na etykietach można drukować numeryserializowane.• Możesz serializować dowolne 2 numeryw przypadku użycia z klawiszem Shift.9. MenuUmożliwia ustawianie preferencji obsługi(Język, Dostosowanie itp. ) dla urządzeniaP-touch.10. EscapeAnuluje bieżące polecenie i powracado ekranu wprowadzania danych lubdo poprzedniego kroku.11. WyczyśćCzyści cały wprowadzony tekst lub całytekst i bieżące ustawienia etykiety.12. Kursor ()Przesuwa kursor w kierunku strzałki.Domyślnym językiem jest angielski.

Strona: 19

1713. OKWybiera wyświetlaną opcję.14. Znaki• Użyj tych klawiszy, aby wpisywać literylub cyfry.• Za pomocą tych klawiszy, w połączeniuz klawiszami Caps i Shift możnawprowadzać wielkie litery i symbole.15. BackspaceUsuwa znak po lewej stronie kursora.16. ShiftUżyj tego klawisza w połączeniu zklawiszami liter i cyfr, aby wprowadzaćwielkie litery lub symbole oznaczone naklawiszach.17. CapsWłącza i wyłącza tryb Caps.18. AkcentUżyj, aby wybrać i wprowadzić znakakcentowany.19. Spacja• Wstawia puste miejsce.• Przywraca ustawienie do wartościdomyślnej.20. SymbolUżyj, aby wybrać i wprowadzić symbolz listy dostępnych symboli.21. Enter• Wstawia nowy wiersz podczaswprowadzania tekstu.• Wstawia nowy blok w przypadkuużywania w połączeniu z klawiszemShift.

Strona: 20

18ZasilanieW przypadku tego systemu do etykietowania używaj urządzenia AD-E001 (zasilaczsieciowy). Nie można używać zasilaczy AD-18 lub AD-24ES. Podłącz zasilacz sieciowybezpośrednio do urządzenia P-touch.Włóż wtyczkę przewodu zasilacza sieciowego do złącza w urządzeniu P-touchoznaczonego symbolem DC IN 12 V.Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do standardowego gniazda sieci elektrycznej.Korzystanie z baterii litowo-jonowychWkładanie baterii litowo-jonowejOtwórz tylną pokrywę, naciskając zatrzask pokrywy.• Przed odłączeniem zasilacza sieciowego wyłącz urządzenie P-touch.• Nie ciągnij, ani nie wyginaj przewodu zasilacza sieciowego.Aby zabezpieczyć pamięć systemu do etykietowania i zapewnić jej zasilanie awaryjne, zalecasię włożenie do urządzenia baterii alkalicznych AA (LR6) lub akumulatorów Ni-MH (HR6),gdy zasilacz sieciowy jest odłączony.Zatrzask pokrywy

Strona: 21

Włóż baterię litowo-jonową do komory baterii.Upewnij się, że haczyki znajdujące się na krawędzi pokrywy tylnej są włożoneprawidłowo, a następnie załóż pokrywę z powrotem.Wyjmowanie baterii litowo-jonowychZdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię litowo-jonową, a następnie załóż pokrywę z powrotem.Ładowanie baterii litowo-jonowychBeterię litowo-jonową można naładować, gdy jest włożona do systemu do etykietowania.Aby naładować baterię litowo-jonową, wykonaj następującą procedurę.Upewnij się, że system do etykietowania jest wyłączony. Jeśli system do etykietowaniajest włączony, naciśnij przycisk (Zasilanie), aby go wyłączyć.Upewnij się, że bateria litowo-jonowa jest zainstalowana w systemie do etykietowania.Za pomocą zasilacza sieciowego oraz przewodu zasilającegopodłącz system do etykietowania do gniazda zasilania.Podczas ładowania zapala się dioda LED obok złączazasilacza, która gaśnie po całkowitym naładowaniuakumulatora litowo-jonowego. Wskaźnik poziomu bateriina wyświetlaczu będzie pokazywał trzy paski.Zatrzymywanie ładowania baterii litowo-jonowejAby zatrzymać ładowanie akumulatora litowo-jonowego, odłącz przewód zasilacza sieciowego.• Wykonaj poniższą procedurę, aby naładować baterię litowo-jonową, zanim jej użyjesz.• Aby całkowicie naładować baterię litowo-jonową, potrzebne jest maksymalnie 360 minut.Wskazówki dotyczące użytkowania baterii litowo-jonowej• Naładuj baterię litowo-jonową przed użyciem. Nie używaj jej, zanim nie zostanie naładowana.• Ładowanie baterii litowo-jonowej może odbywać się w temperaturze od 5—35 °C. Jeżelitemperatura otoczenia jest poza tym zakresem, bateria litowo-jonowa nie będzie się ładować,a wskaźnik baterii będzie pozostawał zapalony.• Jeżeli system do etykietowania jest używany, gdy włożona jest bateria litowo-jonowai jednocześnie podłączony jest zasilacz sieciowy, wskaźnik akumulatora może się wyłączyć,a ładowanie może zostać przerwane, nawet jeżeli bateria litowo-jonowa nie jest całkowicienaładowany.

Strona: 22

20Bateria litowo-jonowa – charakterystykaZnajomość właściwości baterii litowo-jonowego umożliwi jej optymalne wykorzystanie.• Używanie lub przechowywanie baterii litowo-jonowej w miejscu o wysokiej lub niskiejtemperaturze może przyspieszyć pogarszanie się jej jakości. Szczególnie korzystanie z bateriilitowo-jonowej o wysokim poziomie naładowania (90% lub więcej) w wysokich temperaturachznacznie przyspiesza pogarszanie się jakości akumulatora.• Korzystanie z systemu do etykietowania, gdy bateria litowo-jonowa jest zainstalowana orazładowana może przyspieszyć pogarszanie się jakości baterii. Jeżeli używasz systemu doetykietowania z włożoną baterią litowo-jonową, odłącz zasilacz sieciowy.• Jeżeli system do etykietowania nie będzie używany przez okres dłuższy niż jeden miesiąc,wyjmij baterię litowo-jonową z systemu do etykietowania, gdy jej poziom naładowania będziewynosił 50% lub mniej i przechowuj ją w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego działaniapromieni słonecznych.• Jeżeli bateria litowo-jonowa nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie jejco 6 miesięcy.• Podczas ładowania bateria może być ciepła w dotyku. Jest to normalne zjawisko.Bateria litowo-jonowa – dane techniczne• Czas ładowania: Około 6 godzin w przypadku ładowania za pomocą zasilacza sieciowego (AD-E001)• Napięcie znamionowe: DC 7, 2 V• Pojemność nominalna: 1 850 mAh

Strona: 23

21BateriePo upewnieniu się, że zasilanie jest wyłączone,należy zdjąć pokrywę znajdującą się z tyłu systemudo etykietowania. Jeśli baterie znajdują się już wurządzeniu, należy je wyjąć.Włóż sześć nowych baterii alkalicznych AA (LR6)lub sześć całkowicie naładowanych bateriiNi-MH (HR6), upewniając się, że biegun dodatni(+) i ujemny (-) baterii odpowiadają oznaczeniombieguna dodatniego (+) i ujemnego (-) wewnątrzkomory baterii.Użytkownicy baterii alkalicznych23Użytkownicy baterii Ni-MHZałóż pokrywę tylną, wkładając trzy haczyki na jejspodzie do wpustów w systemie do etykietowania,a następnie dociskając ją, aż wskoczy na miejsce.Podczas wymiany baterii upewnij się,że zasilanie jest wyłączone.Zawsze należy wymieniać wszystkie sześćbaterii na nowe.baterii na całkowicie naładowane.Aby uzyskać informacje na temat zalecanychbaterii, odwiedź stronęhttp://solutions. com/Usuń baterie, jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia P-touch przez dłuższy czas.

Strona: 24

22Wkładanie kasety z taśmąW urządzeniu P-touch mogą być używane kasety z taśmą o szerokości 3, 5 mm, 6 mm, 9 mm,12 mm lub 18 mm. Należy używać kaset z taśmą firmy Brother oznaczonych symbolem.Sprawdź, czy koniec taśmy nie jest wygięty i czy przechodziprzez prowadnicę taśmy. Jeśli taśma nie jest przeprowadzonaprzez prowadnicę taśmy, przeprowadź ją w sposóbprzedstawiony na ilustracji.Po upewnieniu się, że zasilanie jest wyłączone, otwórzpokrywę tylną. Jeśli w systemie do etykietowania znajdujesię już kaseta z taśmą, wyjmij ją, pociągając do góry.Włóż kasetę z taśmą do komory na taśmę,końcem taśmy skierowanym w stronęszczeliny wylotowej taśmy systemu doetykietowania, a następnie dociśnij,aż usłyszysz kliknięcie.Zamknij pokrywę tylną.Jeśli nowa kaseta z taśmą wyposażona jest w tekturowy ogranicznik, należygo zdjąć przed włożeniem kasety.Koniec taśmyProwadnica taśmyPodczas wkładania kasety z taśmą upewnij się,że taśma i taśma barwiąca nie dotykają głowicydrukującej.Szczelina wylotowa taśmy

Strona: 25

Włączanie i wyłączanie zasilaniaNaciśnij klawisz Zasilanie, aby włączyć drukarkę P-touch.Naciśnij ponownie klawisz Zasilanie, aby włączyć urządzenie P-touch.Czas automatycznego wyłączaniaFunkcja podawaniaFunkcja podawania spowoduje podanie 23 mm pustej taśmy.Naciśnij klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz Podgląd.Podczas podawania taśmy zostanie wyświetlony komunikat „Wysuw. taś... Pro. czekać”.• Nie wyciągaj etykiety wychodzącej z szczeliny wylotowej taśmy. Może to spowodowaćzwolnienie taśmy barwiącej wraz z taśmą.• Kasety z taśmą należy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od bezpośrednichpromieni słońca i wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności lub kurzu. Kasetę z taśmą należyużyć od razu po otwarciu jej szczelnego opakowania.Bardzo mocna taśma samoprzylepna:• W przypadku powierzchni teksturowanej, chropowatej lub śliskiej zalecamy użycie bardzomocnej taśmy samoprzylepnej.• Chociaż zgodnie z arkuszem instrukcji dołączonym do kasety z bardzo mocną taśmąsamoprzylepną zaleca się przycinanie taśmy nożyczkami, obcinarka do taśmy, w którądrukarka P-touch jest wyposażona, może służyć do przycinania bardzo mocnej taśmysamoprzylepnej.• Urządzenie P-touch jest wyposażone w funkcję oszczędzania energii, która powodujeautomatyczne wyłączenie urządzenia (w pewnych warunkach roboczych), jeżeli przezokreślony czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje,zapoznaj się z poniższą tabelą Czas automatycznego wyłączania.• Jeśli są zainstalowane baterie (lub urządzenie P-touch jest podłączone do gniazda siecielektrycznej za pomocą zasilacza sieciowego), informacje o poprzedniej sesji zostanąwyświetlone po włączeniu zasilania.Za pomocą zasilacza sieciowego 5 minutZ baterią 5 minutPodawanie taśmy• Nie blokuj szczeliny wylotowej taśmy podczas drukowania lub podawania taśmy. Może tospowodować zacięcie taśmy.

Strona: 26

24Kontrast LCDUstawienie kontrastu wyświetlacza LCD można ustawić na jeden z pięciu poziomów(+2, +1, 0, -1, -2), aby ekran był łatwiejszy w odczycie. Ustawienie domyślne to „0”.Naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić menu ustawień, wybierz opcję „Dostosowanie”za pomocą klawisza lub, a następnie naciśnij klawisz OK lub Enter.Wybierz opcję „Kontrast LCD” za pomocą klawisza lub, a następnie ustaw wartośćza pomocą klawisza lub.Naciśnij klawisz OK lub Enter.PodświetleniePodświetlenie można włączyć lub wyłączyć.Wyświetlacz jest bardziej czytelny, gdy podświetlenie jest włączone. Ustawienie domyślneto „Wł. ”.Naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić menu ustawień, wybierz opcję „Podświetlenie”Wybierz ustawienie „Wł. ” lub „Wył. ” za pomocą klawisza lub.• Naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do poprzedniego kroku.• Naciśnięcie klawisza Spacja na ekranie ustawienia kontrastu powoduje ustawienie wartościdomyślnej kontrastu „0”.• Poprzez wyłączenie podświetlenia można oszczędzić energię.• Podświetlenie zgaśnie automatycznie po 10 sekundach bezczynności. Naciśnij dowolnyklawisz, aby je uruchomić ponownie. Podczas drukowania podświetlenie jest wyłączone.

Strona: 27

25Ustawianie języka i jednostekJęzykNaciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić menu ustawień, wybierz opcję „Język”Wybierz język poleceń menu i komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCDJęzyk można wybrać spośród następujących: „Čeština”, „Dansk”, „Deutsch”, „English”,„Español”, „Français”, „Hrvatski”, „Italiano”, „Magyar”, „Nederlands”, „Norsk”, „Polski”,„Português”, „Português (Brasil)”, „Română”, „Slovenski”, „Slovenský”, „Suomi”,„Svenska” lub „Türkçe”.JednostkaNaciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić menu ustawień, wybierz opcję „Jednostka”Wybierz jednostkę wymiarów pokazywanych na wyświetlaczu LCD za pomocą klawiszalub.Można wybrać „mm” lub „cal”.Naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do poprzedniego kroku.Ustawienie domyślne to „mm”.

Strona: 28

26 Wybieranie typu zastosowania etykietPrzez naciśnięcie klawisza zastosowania etykiet można wybraćsześć różnych typów zastosowania etykiet. Wybrany typzastosowania etykiet jest widoczny na wyświetlaczu LCD.OGÓLNEEtykiety drukowane w tym trybie mogą mieć ogólne zastosowanie.W tym trybie można określić Dług. etykiety i Orientację.• Dług. etykiety: Autom., 25—300mm• Orientacja: (Pozioma), (Pionowa)PANEL CZOŁOWYEtykiety drukowane w tym trybie mogą być używane do rozpoznawaniaróżnych paneli czołowych. Blok tekstu jest równomiernie rozmieszczanyna pojedynczej etykiecie. W tym trybie można określić Dług. etykiety,Orientację i Licz. bloków.• Dług. etykiety: 50mm, 25—300mm• Licz. bloków: 1, 1—5Wybieranie typu zastosowania etykiet1 2 3Klawisze Typ Zastosowanie1 OGÓLNE Drukuje etykiety ogólnego zastosowania. (Patrz str. 26. )Shift+1PANELCZOŁOWYDrukuje etykiety do panelu czołowego. )OWIJKA NAKABELDrukuje etykiety, które można owinąć wokół kabla i rurkitermokurczliwej. 27. )Shift+2 FLAGA KABLA Drukuje etykiety do flagi kabla. )3 KROSOWNICA Drukuje etykiety do rzędu portów na krosownicy. 28. )Shift+3BLOKWYKRAWANIADrukuje 2-wierszowe etykiety na blok zaciskowy. )• Gdy następuje zmiana lub zresetowanie typu zastosowania etykiet, wpisywany tekst jest automatycznieużywany w nowym typie zastosowania etykiet oprócz sytuacji, w których ma miejsce:- Zmiana z BLOKU WYKRAWANIA jest ustawiona w pozycji Poziomo lub Szkielet z tekstemsekwencyjnym.- Zmiana na BLOK WYKRAWANIA z tekstem sekwencyjnym jest ustawiona w pozycji Poziomolub Szkielet.• Gdy następuje zmiana typu zastosowania etykiet, wpisywany tekst jest automatycznie przenoszonydo nowego typu zastosowania etykiet według jednostek bloku. Puste strony zostaną usunięte,ale nie bloki.• Nowy typ zastosowania etykiet jest tworzony do tekstu wpisanego tak, aby pasował do każdego bloku.• Jeśli całkowita liczba bloków z poprzedniego typu zastosowania etykiet nie może być podzielona nacałkowitą liczbę bloków w nowym typie zastosowania etykiet, różnica zostanie wyrównana zapomocą pustych bloków.• Jeśli całkowita liczba bloków z poprzedniego typu zastosowania etykiet przekracza całkowitą liczbębloków w nowym typie zastosowania etykiet, nadmiar bloków zostanie usunięty.PoziomaPionowa

Strona: 29

127EDYCJAETYKIETYOWIJKA NA KABELEtykiety wydrukowane w tym trybie można owinąć wokół kabla lub drutu.Ten tryb jest też używany do drukowania na rurce termokurczliwej.W trybie Elastyczn. ID tekst jest obracany o 90° w lewo i drukowany.Można też określić opcje Rozmiar, Tekst i Powtórz (Wł. /Wył. ).Elastyczn. ID• Jedn. miary: Śr. (Ø) (Średnica niestandardowa), CAT5/6, CAT6A,COAX, AWG, Dług. (Długość niestandardowa)• Wartość: W zależności od ustawienia Jedn. miary• Powtórka: Wł., Wył.Tekst: Wpisz pojedynczy wiersz z danymi lub większą ich liczbęRurka termokurczliwaFLAGA KABLAEtykiety drukowane w tym trybie można owijać wokół kabla lub drutaoraz obu końcówek naklejki etykiety i zrobić flagę. Tekst na etykietachflagi jest drukowany na obu końcach etykiety, a na środku zostaje pustemiejsce, które zostanie owinięte wokół kabla. W tym trybie możnaokreślić Układ, Długość flagi, Średnicę kabla i Orientację.• Układ: AA|AA (Na każdym bloku jest drukowany ten sam tekst. ),AA|BB (Na każdym bloku są drukowane dwa różne teksty. )• Długość flagi: 30mm, 15—200mm• Średnica kabla: 6mm, 3—90mmW przypadku korzystania z rurki termokurczliwej:• Naciśnij klawisz Owinięcie kabla. Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranietypu taśmy. Wybierz opcję Tul. termokurcz. przy użyciu klawisza lub, a następniewpisz tekst.• W przypadku wybrania rurki termokurczliwej można ustawić tylko długość taśmy.Ustawienie marginesów jest w pozycji Br. cie.Pozioma PionowaDługośćflagiŚrednicakablaMożna wprowadzić maksymalnie dwa kody kreskowe, jeśli w układzie flagi wybrano (AA|AA).

Strona: 30

EDYCJA ETYKIETY28 Tworzenie etykiety z kodem kreskowymKROSOWNICAEtykiety drukowane w tym trybie mogą być używane dorozpoznawania różnych typów paneli. W tym trybie możeszokreślić Długość bloku, Licz. bloków, Separator, Orientację,Odwrócenie (Wł. ) i Krotniki (Wł. ).• Długość bloku: 15mm, 5—300mm• Licz. bloków: 4, 1—50• Separator: Kreska pionowa, Myślnik, Linia, Pogrubienie, Ramka, Brak• Odwrócenie: Wył., Wł.• Krotniki: Wył., Wł.Dostosuj odstęp między blokami niezależnie, gdy opcja „Krotniki” jest w pozycji „Wł. ”.- Blok nr: 1, 1—50- Krotnik: 1, 0, 1, 0—9, 5 (zwiększanie co 0, 1)BLOK WYKRAWANIAEtykiety drukowane w tym trybie mogą być używane do oznaczania typu połączeniaelektrycznego, często używanego w telefonii. Na pojedynczej etykiecie mogą byćmaksymalnie 2 wiersze dla każdego bloku i można wprowadzić dwa wiersze dla każdegobloku. W tym trybie można określić Szer. modułu, Typ bloku, Typ sekwencji i Wartość pocz.• Szer. modułu: 200mm, 50—300mm• Typ bloku: 4 pary, 2 pary, 3 pary, 5 par, Pusty• Typ sekwencji: Brak, (Pozioma), (Szkielet)• Wartość pocz. : ---, 1—99999Przy użyciu funkcji kodu kreskowego można tworzyć etykiety z jednowymiarowymi kodamikreskowymi, przeznaczonymi do używania z kontrolnymi zakładkami zasobu, etykietaminumerów seryjnych, a nawet systemami POS i kontroli materiałów.Dostępne do wyboru „Kody kreskowe” są na liście w Dodatku. 53. )Długość blokuDługość bloku Długość bloku• Jeśli wybrano opcję Pusty, Typ sekwencji jest w pozycji Brak.• Jeśli w typie sekwencji wybrano opcję Brak, Wartość początkowa wygląda w ten sposób „---”i nie można ustawić wartości.• Jednak opcja Poziomo lub Szkielet umożliwia ustawienie Wartości początkowej od 1 do 99 999.Tworzenie etykiety z kodem kreskowym• Urządzenie P-touch nie zostało zaprojektowane wyłącznie do tworzenia etykiet z kodami kreskowymi.Zawsze należy sprawdzać, czy etykiety z kodami kreskowymi są czytelne dla czytników kodówkreskowych.• Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy wydrukować etykiety z kodami kreskowymi czarnym tuszemna białej taśmie. Niektóre czytniki kodów kreskowych mogą nie odczytywać kodów kreskowych naetykietach utworzonych na kolorowej taśmie lub przy użyciu kolorowego atramentu.• Tam, gdzie to możliwe, należy używać ustawienia „Duża” dla opcji „Szrkść”. Niektóre czytniki kodówkreskowych mogą nie odczytywać kodów kreskowych na etykietach utworzonych przy ustawieniu „Mała”.• Ciągłe drukowanie dużej liczby etykiet z kodami kreskowymi może przegrzać głowicę drukującą,co może negatywnie wpłynąć na jakość druku.

Strona: 31

129Ustawianie parametrów oraz wprowadzanie danych kodów kreskowychNaciśnij klawisz Kod kreskowy.Zostanie wyświetlony ekran Konfig. kodu kreskow.Wybierz atrybut za pomocą klawisza lub, a następnie ustaw wartość tego atrybutu- Protokół: CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A,UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR- Szrkść: Mała, Duża- Pod#: Wł., Wył.- C. kontr. : Wył., Wł.Cyfra kontrolna dostępna tylko dla protokołów Code39, I-2/5 i Codabar.Naciśnij klawisz OK lub Enter, aby zastosować ustawienia.Wpisz dane kodu kreskowego.Znaki specjalne można wprowadzać w kodzie kreskowymw przypadku korzystania z protokołów CODE39, CODE128,CODABAR lub GS1-128. Jeśli nie używasz znaków specjalnych,przejdź do kroku 7.Naciśnij klawisz Symbol.Zostanie wyświetlona lista znaków dostępnych dla danego protokołu.Wybierz znak za pomocą klawisza lub, a następnie naciśnijklawisz OK lub Enter, aby wprowadzić znak w danych kodukreskowego.Naciśnij klawisz OK lub Enter, aby wstawić kod kreskowy w etykiecie.Kod kreskowy zostanie wyświetlony na ekranie wprowadzaniatekstu.Edycja i usuwanie kodu kreskowego• Aby poddać edycji parametry kodu kreskowego, ustaw kursor pod symbolem kodukreskowego na ekranie wprowadzania danych, a następnie otwórz ekran Konfig. kodukreskow. Patrz „Ustawianie parametrów oraz wprowadzanie danych kodów kreskowych”na stronie 29.• Aby usunąć kod kreskowy z etykiety, ustaw kursor po prawej stronie znaku kodu kreskowegona ekranie wprowadzania danych, a następnie naciśnij klawisz Backspace.Na etykiecie można wprowadzić do pięciu kodów kreskowych.Znaki mogą nie pojawić się pod kodem kreskowym, nawet gdy ustawienie „Wł. ” jestwybrane w opcji „Pod#”, co uzależnione jest od szerokości używanej taśmy, liczbywprowadzonych wierszy oraz bieżących ustawień stylu znaków.Nowe ustawienia NIE ZOSTANĄ zastosowane, jeśli nie naciśnięty zostanie klawiszOK lub Enter.Informacje na temat drukowania etykiet można znaleźćw „DRUKOWANIE ETYKIET” na stronie 40.• Naciśnij klawisz Spacja, aby ustawić domyślną wartość dla wybranego atrybutu.• Pełną listę dostępnych ustawień zawiera tabela Ustawienia kodu kreskowego.

Strona: 32

EDYCJA ETYKIETY30 Wprowadzenie etykiety serializowanejEtykiety serializowane numerycznie można drukować. Do serii można ustawić opcjęzwiększania i liczenia. W trybie serializacji można tworzyć serię etykiet w odstępach jednegoznaku numerycznego w schemacie. W trybie zaawansowanej serializacji można wybraćrównoczesną lub zaawansowaną. Tryb równoczesny służy do tworzenia serii etykiet wodstępach dwóch różnych cyfr równocześnie. Tryb zaawansowany służy do tworzenia seriietykiet umożliwiając wybranie dwóch sekwencji w schemacie i ich kolejne ustawienie.SerializujWpisz tekst.Przykład: Korzystając z tej funkcji utwórz etykietę „B010”,„C010”, „D010” z „A010”.Naciśnij klawisz Serializuj i zostanie wyświetlony ekran dookreślania zakresu.Użyj klawisza,, lub, aby ustawić kursor pod pierwszymznakiem. Następnie ustaw kursor pod ostatnim znakiem, który mabyć zwiększony. Naciśnij klawisz OK lub Enter.Przykład: Wybierz A i OK.Wybierz opcję Liczba i policz przy użyciu klawisza lubi ustaw wartość za pomocą klawisza lub.Przykład: Jeśli chcesz zwiększyć liczbę o jeden cztery razy,ustaw opcję Przyrost: 1, Liczba: 4.Naciśnij klawisz OK lub Enter, aby wyświetlić ustawiony przezsiebie ekran.Przykład:Wprowadzenie etykiety serializowanej• Po naciśnięciu klawisza Serializuj, możesz wprowadzićustawienie jeszcze raz. Po wprowadzeniu ustawienia jeszczeraz zostanie pokazany komunikat „Czy zastąpić dane po tejpozycji? ”. Jeśli można zastąpić, naciśnij klawisz OK.• W przypadku drukowania można wybrać opcje Wszystko/Bieżące/Zakres, jeśli stron z etykietami jest więcej.• Informacje na temat drukowania etykiet można znaleźć

Strona: 33

131Serializowanie zaawansowane RównoczesnePrzykład: Korzystając z tej funkcji, utwórz etykietę „B020”,„C030”, „D040” z „A010”.Naciśnij klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz Serializuj.Wybierz opcję „Równoczesny” przy użyciu klawisza lubi naciśnij klawisz OK.Wybierz pierwsze znaki, które chcesz zwiększyć, za pomocąklawisza,, lub i naciśnij dwukrotnie klawisz OK lubEnter.Przykład: Wybierz A.Wybierz następne znaki, które chcesz zwiększyć za pomocąPrzykład: Wybierz 1.Nie możesz wybrać pierwszych znaków, gdyż są wyszarzone.• Jeśli naciśniesz klawisz Shift, a następnie klawisz Serializuj,możesz ponownie wprowadzić ustawienie. Po wprowadzeniuustawienia jeszcze raz zostanie pokazany komunikat„Czy zastąpić dane po tej pozycji? ”. Jeśli można zastąpić,naciśnij klawisz OK.

Strona: 34

EDYCJA ETYKIETY32 Wprowadzenie etykiety serializowanej PrzesuniętyPrzykład: Przy użyciu tej funkcji utwórz etykietę „1A-A02”,„1A-A03”, „1A-A04”, „1A-B01”, „1A-B02”, „1A-B03”, „1A-B04”z „1A-A01”.Wybierz opcję „Przesunięty” przy użyciu klawisza lubPrzykład: Wybierz 1 z A01.i ustaw wartość za pomocą klawisza lub. Naciśnij klawisz OKlub Enter.Wybierz następne znaki, które chcesz zwiększyć, za pomocąPrzykład: Wybierz A i A01.Przykład: Jeśli chcesz zwiększyć liczbę o jeden dwa razy,ustaw opcję Przyrost: 1, Liczba: 2.

Strona: 35

133Wprowadzanie i edycja tekstuWprowadzanie tekstu z klawiatury• Klawiatura urządzenia P-touch może być używana w taki sam sposób jak standardowaklawiatura komputera.Dodawanie nowego wiersza• Aby zakończyć bieżący wiersz tekstu i rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz Enter.Na końcu wiersza zostanie wyświetlony znak powrotu, a kursor przesunie się na począteknowego wiersza.Dodawanie nowego bloku• W przypadku wybrania opcji OGÓLNE można utworzyć nowy blok o maksymalnej długościpięciu wierszy. Aby utworzyć nowy blok tekstu/wierszy po prawej stronie bieżącego tekstu,trzymając wciśnięty klawisz Shift, naciśnij klawisz Enter. Kursor zostanie przeniesionyna początek nowego bloku. W innych typach zastosowania etykiet można ustawić liczbębloków poprzez naciśnięcie klawisza zastosowania etykiet. Niektóre typy zastosowaniaetykiet nie są wymagane.Przesuwanie kursora• Naciśnij klawisz,, lub, aby przesunąć kursor o jedną spację lub wiersz.• Aby przesunąć kursor na początek lub koniec bieżącego wiersza, przytrzymaj wciśniętyklawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz lub.• Aby przesunąć kursor na początek poprzedniego lub kolejnego bloku, przytrzymajwciśnięty klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz lub.• Tryb serializacji może być tez używany w przypadku kodów kreskowych. Kod kreskowy jesttraktowany jak jeden znak.• Wszelkie symbole lub inne znaki nie alfanumeryczne w automatycznej kolejności numeracjisą ignorowane.• Sekwencja trybu serializacji może zawierać maksymalnie pięć znaków.• Litery i cyfry zwiększane są w następujący sposób:0  1... 9  0 ...A  B... Z  A ...a  b... z  a ...A0  A1... A9  B0 ...Spacje (pokazane w powyższym przykładzie jako znaki podkreślenia „_”) mogą być używanew celu dostosowania odstępów pomiędzy znakami lub w celu kontroli liczby drukowanych cyfr._9  10... 99  00 ..._Z  AA... ZZ  AA ...1_9  2_0... 9_9 0_0 ...• Maksymalna liczba wierszy- Taśma o szer. 18 mm: 5 wierszy- Taśma o szer. 12 mm: 3 wiersze- Taśma o szer. 9 mm i 6 mm: 2 wiersze- Taśma o szer. 3, 5 mm: 1 wiersz• Naciśnięcie klawisza Enter, gdy wprowadzono już pięć wierszy, spowoduje, że zostaniewyświetlony komunikat o błędzie.• W przypadku wybrania BLOK WYKRAWANIA można wprowadzić maksymalnie 2 wiersze.

Strona: 36

EDYCJA ETYKIETY34 Wprowadzanie symboliWstawianie tekstu• Aby wstawić dodatkowy tekst w istniejącym wierszu tekstu, przesuń kursor do znaku poprawej stronie pozycji, w której chcesz rozpocząć wstawianie tekstu, a następniewprowadź dodatkowy tekst. Nowy tekst zostanie wprowadzony po lewej stronie kursora.Usuwanie tekstu Usuwanie jednego znaku• Aby usunąć jeden znak z istniejącego wiersza tekstu, przesuń kursor do znaku po prawejstronie pozycji, w której chcesz rozpocząć usuwanie tekstu, a następnie naciśnij klawiszBackspace. Po każdorazowym naciśnięciu klawisza Backspace, usunięty zostanie znakpo lewej stronie kursora. Usuwanie całego tekstu na razUżyj klawisza Wyczyść, aby usunąć cały tekst na raz.Naciśnij klawisz Wyczyść.Zostaną wyświetlone opcje czyszczenia.Za pomocą klawisza lub wybierz opcję „Tylko tek. ”, abyusunąć cały tekst, zachowując bieżące ustawienia formatowania,lub wybierz opcję „Tek. i for. ”, aby usunąć cały tekst i wszystkieustawienia formatowania.Cały tekst zostanie usunięty. Wszystkie ustawienia formatowaniasą też usuwane, gdy wybrano opcję Tek. i for.Oprócz symboli dostępnych na klawiaturze, dzięki funkcji symboli dostępne są rozmaitesymbole (w tym znaki międzynarodowe i rozszerzone ASCII).Aby wprowadzić symbol, użyj funkcji Symbol (patrz poniżej).Możesz też przytrzymać wciśnięty klawisz Shift, a następnie nacisnąć klawisz na klawiaturze,aby wprowadzić symbol znajdujący się w prawym górnym rogu wybranego klawisza.Dostępne do wyboru „Symbole” są na liście w Dodatku. 50. )Wprowadzanie symboli za pomocą funkcji symboliWyświetlona zostanie lista kategorii symboli i symboli w tej kategorii.W przypadku przytrzymania wciśniętego klawisza Backspace znaki po lewej stronie kursorazostaną usunięte w sposób ciągły.• Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do ekranu wprowadzaniatekstu, bez wymazywania (lub czyszczenia) tekstu i formatowania.• Gdy zostanie wybrana opcja Tek. i for., cały tekst i wszystkieczcionki zostają usunięte.Wprowadzanie symboli

Strona: 37

135Wybierz kategorię symboli (Interpunkcja, Matematyka itp. ) za pomocą klawisza lublub naciskając kilkukrotnie klawisz Symbol, a następnie naciśnij klawisz OK lub Enter.Wybierz symbol za pomocą klawisza,, lub, a następnie naciśnij klawiszWybrany symbol zostanie wprowadzony w wierszu tekstu.Korzystanie z historii symboliZa pomocą funkcji historii symboli można utworzyć osobistą kategorię symboli. Kategoria„Kategoria własna” będzie wyświetlana jako pierwsza podczas wybierania symboli, abyułatwić szybkie znalezienie potrzebnych symboli.Naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić menu ustawień,a następnie wybierz opcję „Historia symboli” za pomocą klawiszaNaciśnij klawisz OK lub Enter, aby wyświetlić ekran historiisymboli, a następnie wybierz opcję „Wł. ”, aby utworzyć osobistąkategorię za pomocą klawisza lub.Naciśnij klawisz OK lub Enter, aby zastosować ustawienie.Ekran powróci do ekranu wprowadzania tekstu.Wprowadź symbol, który chcesz dodać do swojej historii.Zostanie wyświetlona kategoria „Kategoria własna” zawierającasymbol wprowadzony w kroku 4.Wybierając symbole:• Naciśnij klawisz Shift oraz klawisz Symbol, aby powrócić do poprzedniej strony.• Naciśnij klawisz Symbol, aby przejść do następnej strony.Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Wprowadzaniesymboli za pomocą funkcji symboli” na stronie 34.• Do „Kategoria własna” można dodać maksymalnie 15 symboli. Jeśli liczba symboli dodanychdo listy „Kategoria własna” przekroczy 15, najstarszy symbol zostanie usunięty z kategorii.• Aby zaprzestać korzystania z funkcji Historii symboli, wybierz ustawienie „Wył. ” na ekranieHistorii symboli.

Strona: 38

EDYCJA ETYKIETY36 Wprowadzanie liter z akcentamiUrządzenie P-touch może wyświetlać i drukować zestaw znaków akcentowanych, takichjak znaki specjalne innych języków. Dostępne do wyboru „Znaki specjalne” są na liściew Dodatku. 51. )Wprowadź znak, który chcesz zmienić na znak akcentowany.Naciśnij klawisz Akcent.Wprowadzony znak zostanie zamieniony na znak akcentowany.Naciśnij kilkukrotnie klawisz Akcent, aż wybrany zostanie żądany znak akcentowany,lub wybierz go za pomocą klawiszy lub.Wybrany znak akcentowany zostanie wprowadzony w wierszu tekstu.Ustawianie atrybutów znaków dla etykietyZa pomocą klawisza Styl można wybrać czcionkę i zastosować atrybuty rozmiaru, szerokości,stylu, wiersza i wyrównania. Opcje dostępne do wyboru „Atrybut znaków” są na liście w Dodatku.(Patrz str. )Naciśnij klawisz Styl.Wyświetlane zostaną bieżące ustawienia.Wprowadzanie liter z akcentamiTryb Caps może być używany z funkcją akcentów.Kolejność wyświetlanych znaków akcentowanych będzie różnić się w zależności odwybranego języka wyświetlacza LCD.• Tabela Lista znaków akcentowanych zawiera pełną listę dostępnych znaków akcentowanych.Ustawianie atrybutów znaków• Pełną listę dostępnych ustawień zawiera tabela Opcje ustawień.• Małe znaki mogą być trudne d odczytania w przypadku zastosowania pewnych stylów(np. Cień + Kursywa).• To zależy od typu zastosowania etykiet, nie można zmienić wartości w ustawieniu Styl.W takim przypadku jest wyświetlany w oknie podglądu w prawej części ekranu.

Strona: 39

137Ustawianie ramekUstawianie stylu automatycznego dopasowaniaGdy opcja „Wielkość” ustawiona jest na „Autom. ”, a „Długość” jest ustawiona na określonądługość, można wybrać sposób zmniejszania rozmiaru tekstu w celu dopasowania go dodługości etykiety.Gdy wybrana jest opcja „Rozmiar tekstu”, całkowity rozmiar tekstu modyfikowany jest tak,aby zmieścił się na etykiecie.Gdy wybrana jest opcja „Szerokość tekstu”, szerokość tekstu zostanie zmniejszona dorozmiaru ustawienia x 1/2. (Jeśli wymagane jest dalsze zmniejszenie rozmiaru w celudopasowania tekstu do wybranej długości etykiety, całkowity rozmiar tekstu zostaniezmodyfikowany po zmniejszeniu szerokości tekstu do rozmiaru ustawienia x 1/2. )Naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić menu ustawień, wybierz opcję „Autom. dopasow.stylu” za pomocą klawisza lub, a następnie naciśnij klawisz OK lub Enter.Zostanie wyświetlony ekran stylu automatycznego dopasowania.Wybierz styl za pomocą klawiszy lub.Możesz wybrać ramkę etykiety przy użyciu klawisza Styl. Dostępne do wyboru „Ramki”są na liście w Dodatku. )Naciśnij klawisz Styl. Wyświetlane zostaną bieżące ustawienia.Wybierz atrybut za pomocą klawisza lub, a następnieustaw wartość tego atrybutu za pomocą klawisza lub.Wybierz atrybut za pomocą klawisza lub, a wtedy możeszwybrać ramkę przy użyciu klawisza lub.• Naciśnij klawisz Spacja, aby ustawić domyślne ustawienia stylu („Rozmiar tekstu”).Nowe ustawienia NIE ZOSTANĄ zastosowane, jeśli nienaciśnięty zostanie klawisz OK lub Enter.

Strona: 40

EDYCJA ETYKIETY38 Ustawianie opcji obcinaniaOpcje obcinania taśmy umożliwiają określenie sposobu podawania i obcinania taśmypodczas drukowania etykiet. W szczególności, opcje „Drk ciągły” znacznie zmniejszają ilośćodpadów taśmy przez stosowanie mniejszych marginesów i eliminowanie obcinania pustychsekcji pomiędzy etykietami. To zależy od typu zastosowania etykiet, wartość ustawienia jeststała lub ograniczona.Wybierz opcję „Opc. cie. ” za pomocą klawisza lub,a następnie ustaw wartość za pomocą klawisza lub.Opcje obcinania taśmyUstawianie opcji obcinania• Pełną listę dostępnych ustawień zawiera tabela Obcinanie taśmy.Ustawienie Opis PrzykładDu.mar.• Każda etykieta jest drukowana z marginesemo szer. 24 mm po obu stronach.Ma.• Margines o szer. 23 mm jest ustawiany przeddrukowaniem każdej etykiety. Drukowanaetykieta ma margines o szer. 4 mm przedi po tekście.Drkciągły• Użyj tego ustawienia do drukowania kilku etykietz minimalnymi marginesami.• Najpierw drukowany jest margines o szer.23 mm, a następnie drukowana jest każdaetykieta, z pozostawieniem marginesu o szer.4 mm przed i po tekście.Br.cie.• Użyj tego ustawienia w przypadku drukowaniarurki termokurczliwej.• Naciśnięcie klawisza Shift, a następnie klawiszaPodgląd powoduje wysunięcie ostatniejdrukowanej etykiety oraz jej obcięcie.ABC24 mm4 mm 4 mm23 mmABC ABC4 mm

Strona: 41

139Wybieranie sposobu wysuwania i obcinania taśmyW trakcie drukowania zostaje wyświetlony komunikat „Utnij taśmę lub naciśnij Enterby kontynuować” i następuje przejście w [tryb cięcia pauzy]. Przez naciśnięcie dźwigniObcinarki do taśmy można uciąć taśmę w miejscu zgodnie z ustawieniem w „Opc. ”.Szczegóły.•: Zatrzymaj tutaj i przejdź do [trybu cięcia pauzy].•: Zatrzymaj tutaj i zakończ drukowanie.•: Zatrzymaj tutaj i przejdź do [trybu wysuwania taśmy].• W przypadku używanie rurki termokurczliwej ustaw typ zastosowania etykiet w pozycji„Owinięcie kabla” i wybierz opcję „Tul. ”. W tym przypadku opcja cięcia jestustawiona na stałe w pozycji „Br. Po wydrukowaniu usuń kasetę rurki termokuczliwejz systemu do etykietowania i utnij taśmę za pomocą nożyczek.• Po wydrukowaniu usuń kasetę tekstylnej taśmy stalowej z systemu do etykietowania i utnijtaśmę za pomocą nożyczek.Ma. mar. Drk ciągłyDu. Br. cie.Kiedy opcja cięcia jest ustawiona w pozycji Br. lub Drk ciągły, urządzenie zatrzymuje siępośrodku obszaru drukowania po wydrukowaniu ostatniej etykiety. Po wyświetleniu komunikatu„Wysuwać? ” naciśnij przycisk OK, aby wysunąć taśmę. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócićdo trybu wprowadzania tekstu.

Strona: 42

40 Podgląd etykietyMożna wyświetlić podgląd bieżącej strony i sprawdzić układ przed wydrukowaniem.Naciśnij klawisz Podgląd.Na tym ekranie zostanie wyświetlony obraz etykiety.Długość etykiety pokazana jest w prawym dolnym rogu ekranu.Naciśnij klawisz lub, aby przewinąć podgląd w lewo lub w prawo.Naciśnij klawisz lub, aby zmienić powiększenie podglądu.Etykiety można drukować po ukończeniu wprowadzania tekstu i formatowania.Drukowanie pojedynczej stronyNaciśnij klawisz Drukuj, aby rozpocząć drukowanie.Drukowanie zakresu stronyJeśli stron jest wiele, można podać zakres stron do drukowania.Naciśnij klawisz Drukuj. Zostanie wyświetlony ekran, na którym można podać zakres.Wybierz „Wszystko”, „Bieżące” lub „Zakres” przy użyciu klawisza lub.W przypadku wybrania opcji „Wszystko” lub „Bieżące” przejdź do kroku 4. W przypadkuwybrania opcji „Zakres” naciśnij klawisz OK lub Enter.Podaj pierwszą i ostatnią stronę.Aby wydrukować, naciśnij klawisz OK lub Enter.Podgląd etykiety• Naciśnij klawisz Escape, OK lub Enter, aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu.• Aby przewinąć podgląd w lewo lub w prawo, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, a następnienaciśnij klawisz lub.• Aby wydrukować etykietę bezpośrednio z ekranu podglądu, naciśnij klawisz Drukuj lubotwórz ekran opcji drukowania i wybierz opcję drukowania. Szczegółowe informacje zawieraponiższa sekcja „Drukowanie etykiety”.• Podgląd wydruku to wygenerowany obraz etykiety, który może różnić się do rzeczywistego wygląduwydrukowanej etykiety.Drukowanie etykiety• Nie wyciągaj etykiety wychodzącej z szczeliny wylotowej taśmy. Spowoduje to odczepienietaśmy barwiącej wraz z taśmą, co spowoduje że taśma stanie się bezużyteczna.• Nie blokuj szczeliny wylotowej taśmy podczas drukowania lub podawania taśmy.Może to spowodować zacięcie taśmy.• W przypadku ciągłego drukowania kilku etykiet upewnij się, że ilość taśmy jestwystarczająca. Jeśli taśmy jest mało, wybierz mniejszą liczbę kopii, drukujetykiety pojedynczo, lub wymień kasetę z taśmą.• Zakreskowana taśma oznacza koniec kasety z taśmą. Jeśli pojawi się onapodczas drukowania, naciśnij klawisz Zasilanie, aby wyłączyć urządzenieP-touch. Próba drukowania, jeśli kaseta z taśmą jest pusta, może spowodować uszkodzeniePuste strony nie są drukowane.

Strona: 43

141DRUKOWANIEETYKIETPrzyklejanie etykietDrukowanie większej liczby kopiiPrzy użyciu tej funkcji można wydrukować maksymalnie 50 kopii tej samej etykiety.Upewnij się, że włożona została odpowiednia kaseta z taśmą i urządzenie jest gotowedo druku.Trzymając wciśnięty klawisz Shift, naciśnij klawisz Drukuj, aby wyświetlić ekran Kopie.Następnie wybierz liczbę kopii do wydrukowania za pomocą klawisza lub, bądźwprowadź liczbę przy użyciu klawiszy numerycznych.Naciśnij klawisz OK lub Enter. Podczas drukowania etykietwyświetlany jest komunikat „Drukowanie... Kopie”.Jeśli to konieczne, przytnij wydrukowaną etykietę za pomocą nożyczek tak, by kształti długość były odpowiednie.Odklej warstwę podłoża etykiety.Ustaw etykietę, a następnie przyciśnij ją od góry do dołu palcami, aby ją przykleić.Przytrzymaj wciśnięty klawisz lub, aby szybciej zmienić liczbę kopii.• Liczby wyświetlane na ekranie podczas drukowania oznaczają „ustawioną liczbę kopii”.• Naciśnięcie klawisza Spacja podczas ustawiania liczby kopii powoduje zresetowanie wartoścido wartości domyślnej 1.• Kiedy zostanie wyświetlony komunikat „Utnij taśmę lub naciśnij Enter by kontynuować”,wybierz jedną z opcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Wybieranie sposobuwysuwania i obcinania taśmy” na stronie 39.• Podłoże niektórych typów taśm może być wstępnie przycięte, aby ułatwić usuwanie podłoża.Aby zdjąć podłoże wystarczy złożyć etykietę wzdłuż zadrukowaną stroną do środka, abyodsłonić wewnętrzne krawędzie podłoża. Następnie, odklej warstwę podłoża po kawałku.• Przyklejanie etykiet do powierzchni mokrych, zabrudzonych lub nierównych może sprawiaćkłopoty. Etykiety mogą łatwo odklejać się od tych powierzchni.• Pamiętaj, aby przeczytać instrukcje dostarczone do tekstylnych taśm stalowych, bardzomocnych taśm samoprzylepnych lub innych specjalnych taśm oraz postępować zgodnieze wskazówkami zawartymi w tych instrukcjach.• Rurkę termokurczliwą należy obcinać za pomocą nożyczek.

Strona: 44

42 Zapisywanie etykiety w pamięciKORZYSTANIE Z PAMIĘCI PLIKÓWW pamięci plików można zapisać do 50 najczęściej używanych etykiet. Każda etykieta jestzapisywana jako plik, umożliwiając szybkie i łatwe przywrócenie etykiety, gdy będzie potrzebna.Po wprowadzeniu tekstu i formatowania etykiety, naciśnij klawisz Plik, aby wyświetlićekran Plik.Wybierz opcję „Zapisz” za pomocą klawisza lub.Naciśnij klawisz OK lub Enter. Zostanie wyświetlony numer pliku.Jeśli etykieta jest już zapisana pod tym numerem pliku, zostanie również wyświetlonytekst etykiety.Wybierz numer pliku za pomocą klawisza lub, a następnie naciśnij klawisz OK lubEnter, aby zapisać etykietę pod wybranym numerem pliku.Plik zostanie zapisany, a ekran powróci do ekranu wprowadzania tekstu.Naciśnij klawisz Plik, aby wyświetlić ekran Plik.Wybierz opcję „Otwórz” za pomocą klawisza lub.Naciśnij klawisz OK lub Enter. Wyświetlony zostanie numer pliku zapisanej etykiety.W celu identyfikacji etykiety zostanie również wyświetlony tekst etykiety.Enter, aby otworzyć wybrany plik. Plik zostanie otwarty i wyświetlony na ekranieGdy pamięć plików zapełni się, przy każdorazowym zapisywaniu pliku będzie trzeba nadpisaćjeden z zapisanych plików.Zapisywanie etykiety w pamięciW przypadku próby zapisania etykiety zapisanej już pod tym numerem zostaniewyświetlony komunikat „Nadpisać? ”. Naciśnij klawisz OK, aby zapisać nową etykietę.Naciśnij klawisz Escape, aby anulować.• W jednym pliku można zapisać do 200 znaków. Jednak liczba znaków może być mniejszaw zależności od projektu, np. od użycia kodów kreskowych.Otwieranie zapisanego pliku etykiety

Strona: 45

143KORZYSTANIEZPAMIĘCIPLIKÓWDrukowanie zapisanego pliku etykietyWybierz opcję „Drukuj” za pomocą klawisza lub.Wyświetlony zostanie numer pliku zapisanej etykiety.Wybierz numer pliku za pomocą klawisza lub, a następnie naciśnij klawisz Drukuj,• Drukowanie pojedynczej strony:Dane pojedynczej strony są drukowane natychmiast.• Drukowanie zakresu strony:Zostaje wyświetlony ekran, za pomocą którego można podać zakres. Wybierz„Wszystko” lub „Zakres” przy użyciu klawisza lub.Aby drukować, naciśnij klawisz OK lub Enter.Wybierz opcję „Usuń” za pomocą klawisza lub.Zostanie wyświetlony komunikat „Kasuj? ”.Naciśnij klawisz OK lub Enter, aby usunąć plik.Plik zostanie usunięty, a ekran powróci do ekranu wprowadzania tekstu.Jeśli wybierzesz „Zakres”, podaj pierwszą i ostatnią stronę.• W przypadku drukowania pojedynczej strony krok 5 nie jest wymagany.• W przypadku próby wydrukowania pliku bez tekstu, zostanie wyświetlony komunikat„Brak tekstu! ”.Usuwanie zapisanego pliku etykietyNaciśnij klawisz Escape, aby anulować usuwanie pliku i powrócić do poprzedniego ekranu.

Strona: 46

44 Resetowanie urządzenia P-touchRESETOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA P-TOUCHMożna zresetować pamięć wewnętrzną urządzenia P-touch, aby wyczyścić wszystkiezapisane pliki etykiet lub gdy urządzenie P-touch nie działa prawidłowo.Resetowanie danych do ustawień fabrycznychWyłącz system do etykietowania. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift i R. Trzymającwciśnięte klawisze Shift i R, naciśnij jednokrotnie klawisz Zasilanie, a następnie zwolnijklawisze Shift i R.Resetowanie urządzenia P-touch• Zwolnij klawisz Zasilanie przed zwolnieniem pozostałych klawiszy.• Cały tekst, wszystkie ustawienia formatowania, ustawienia opcji i zapisane pliki etykiet zostanąusunięte po zresetowaniu urządzenia P-touch. Zostaną również usunięte ustawienia językai jednostek.

Strona: 47

145KonserwacjaRESETOWANIEIKONSERWACJAURZĄDZENIAP-TOUCHUrządzenie P-touch powinno być regularnie czyszczone w celu zachowania jego wydajnościi długiej eksploatacji.Czyszczenie urządzeniaZetrzyj kurz i plamy z jednostki głównej za pomocą miękkiej, suchej szmatki.Do plam trudnych do usunięcia użyj wilgotnej szmatki.Czyszczenie głowicy drukującejSmugi lub niska jakość znaków na wydrukowanych etykietachzazwyczaj wskazują na zabrudzenie głowicy drukującej. Głowicędrukującą należy czyścić bawełnianym wacikiem lub opcjonalnąkasetą czyszczącą głowicy drukującej (TZe-CL4).Czyszczenie obcinarki taśmyWielokrotne użycie taśmy samoprzylepnej może doprowadzić do jejnagromadzenia na ostrzu obcinarki, powodując stępienie krawędziostrza, co może doprowadzić do zakleszczenia taśmy w obcinarce.Przed czyszczeniem urządzenia P-touch należy zawsze wyjmować baterie i odłączać zasilaczsieciowy.Nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalnikóworganicznych. Mogą one zniekształcić obudowę lub zniszczyć wygląd urządzenia P-touch.• Nie dotykaj głowicy drukującej bezpośrednio gołymi rękami.• Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do kasetyczyszczącej głowicy drukującej.• Raz do roku wyczyść ostrze obcinarki używając do tego wacikabawełnianego zwilżonego alkoholem izopropylowym (wcierającalkohol).• Nie dotykaj ostrza obcinarki bezpośrednio gołymi rękami.

Strona: 48

46 Co zrobić, gdy...ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWCo zrobić, gdy...Problem RozwiązanieEkran „blokuje się” luburządzenie P-touch niereaguje normalnie.Patrz „Resetowanie urządzenia P-touch” na stronie 44 i zresetujpamięć wewnętrzną do ustawień początkowych. Jeślizresetowanie urządzenia P-touch nie rozwiąże problemu,odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij baterie na ponad 10 minut.Wyświetlacz jest pustypo włączeniu zasilania.Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane i czyzasilacz sieciowy przeznaczony do urządzenia P-touch(dostarczony) jest podłączony prawidłowo. Sprawdź,czy bateria litowo-jonowa jest całkowicie naładowana.Komunikaty nawyświetlaczu LCD sąwyświetlane w obcymjęzyku.Patrz „Ustawianie języka i jednostek” na stronie 25, aby wybraćżądany język.Etykieta nie jestdrukowana ponaciśnięciu klawiszaDrukuj.• Sprawdź, czy tekst został wprowadzony i czy kaseta z taśmąjest zainstalowana prawidłowo i ma wystarczającą ilość taśmy.• Jeśli taśma jest zgięta, obetnij jej części i przeprowadź taśmęprzez szczelinę wylotową.• Jeśli taśma zatnie się, wyjmij kasetę z taśmą, a następniewyciągnij zaciętą taśmę i obetnij ją. Przed ponownymzainstalowaniem kasety z taśmą sprawdź, czy koniec taśmyprzechodzi przez prowadnicę taśmy.drukowana• Wyjmij kasetę z taśmą i zainstaluj ją ponownie, dociskającaż wskoczy na swoje miejsce.• Jeśli głowica drukująca jest brudna, wyczyść ją bawełnianymwacikiem lub opcjonalną kasetą czyszczącą głowicy drukującej(TZe-CL4).Taśma barwiąca jestoddzielona od rolkibarwiącej.Jeśli taśma barwiąca jest uszkodzona,wyjmij kasetę z taśmą. Jeśli nie,pozostaw nieobciętą taśmę i wyjmijkasetę z taśmą, a następnie nawiń luźnątaśmę barwiącą na szpulkę, tak jak topokazano na ilustracji.Urządzenie P-touchzatrzymuje się podczasdrukowania etykiety.• Wymień kasetę z taśmą, jeśli widoczna jest zakreskowanataśma, bo oznacza to, że osiągnięto koniec taśmy.• Wymień wszystkie baterie lub podłącz zasilacz sieciowyPoprzednio zapisanepliki etykiet są terazpuste.Wszystkie pliki zapisane w pamięci wewnętrznej urządzeniasą usuwane, jeśli baterie są słabe lub po odłączeniu zasilaczasieciowego.Często zdarza sięzacięcie taśmy, którejnie można usunąć.Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.Szpulka

Strona: 49

147ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓWKomunikaty o błędachPo wyświetleniu na wyświetlaczu komunikatu o błędach, postępuj zgodnie z podanymiwskazówkami.Komunikat Przyczyna/rozwiązaniePodł.złyzasilacz!Podłączono niezgodny zasilacz sieciowy.Użyj odpowiedniego zasilacza sieciowego.Słaba bateria! Zainstalowane baterie są słabe.Wymień baterię! Podłączone baterie wyczerpują się.Doładuj baterięlitowo-jonow.!Niski poziom naładowania akumulatora. Doładuj baterię litowo-jonową.Bat. lit. -jon.uszkodz. Użyjinnego źr. Zasil!Bateria litowo-jonowa jest uszkodzona. Użyj zasilacza sieciowego lub innejChłodzeniezaczekaj XX min.Błąd wysokiej temperatury.Błąd cięcia! Obcinarka taśmy została zamknięta podczas próby drukowania lubwysunięcia taśmy. Przed kontynuowaniem wyłącz zasilanie urządzeniaP-touch, a następnie włącz je ponownie. Jeśli taśma utknęła w obcinarce,wyjmij ją.Wł. kas.z taśmą!Brak zainstalowanej kasety z taśmą podczas próby drukowania lubwyświetlenia podglądu etykiety, lub podawania taśmy. Przedkontynuowaniem zainstaluj kasetę z taśmą.Tekst pełny! Wprowadzono już maksymalną liczbę znaków. Poddaj tekst edycji,aby zawierał mniej znaków.Brak tekstu! Brak tekstu, symboli lub danych kodu kreskowego podczas próbydrukowania lub wyświetlenia podglądu etykiety. Wprowadź dane przedkontynuowaniem.Niepraw.wartość!Wartość wprowadzana przy ustawianiu długości taśmy. Wprowadźprawidłową wartość dla ustawienia.Limit linii!M. 5Wprowadzono już pięć wierszy tekstu, gdy naciśnięto klawisz Enter.Ogranicz liczbę wierszy do pięciu.Lim. sz. taś.!M. 3Po naciśnięciu klawisza Drukuj lub Podgląd podczas używania taśmy oszerokości 12 mm są ponad trzy wiersze tekstu. Należy ograniczyć liczbęwierszy do trzech lub wymienić kasetę z taśmą na szerszą.M. 2szerokości 9 lub 6 mm są ponad dwa wiersze tekstu. Należy ograniczyćliczbę wierszy do dwóch lub wymienić kasetę z taśmą na szerszą.M. 1Wprowadzono już więcej niż jeden wiersz tekstu, gdy naciśnięto klawiszDrukuj lub Podgląd podczas korzystania z taśmy o szerokości 3, 5 mm.Należy ograniczyć liczbę wierszy do jednego lub wymienić kasetę z taśmąna szerszą.Lim. bloków!Istnieje już pięć bloków tekstu. Ogranicz liczbę bloków do pięciu.Limit długości! Długość etykiety do wydrukowania przekracza 1 m. Poddaj tekst edycji,aby długość etykiety nie przekraczała 1 m.

Strona: 50

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW48 Komunikaty o błędachTextza długi!Długość etykiety do wydrukowania dla wprowadzonego tekstu jest większaniż ustawienie długości. Poddaj tekst edycji, aby mieścił się na długości,lub zmień ustawienie długości.Pamiec pelna! Za mało dostępnej pamięci wewnętrznej podczas próby zapisania plikuetykiety. Usuń niepotrzebne pliki, aby zrobić więcej miejsca na nowy plikSpr. #li.wpr. cyfr!Liczba wprowadzonych w kodzie kreskowym cyfr nie odpowiada liczbiecyfr ustawionej w parametrach kodu kreskowego. Wprowadź prawidłowąliczbę cyfr.W. A/B/C/Dn. p i k!Wprowadzone dane kodu kreskowego nie mają wymaganego kodupoczątku/końca (A, B, C lub D jest wymagane na początku i końcu danychkodu kreskowego do protokołu CODABAR). Wprowadź prawidłowo danekodu kreskowego.k. kre. na et.!Kiedy próbujesz wprowadzić nowy kod kreskowy, w danych tekstowychjest już wprowadzonych pięć kodów kreskowych. Można użyć do pięciukodów kreskowych w każdej etykiecie. Można wprowadzić maksymalniedwa kody kreskowe, jeśli w układzie flagi wybrano (AA|AA).Zbyt wysoko!Rozmiar tekstu jest za duży. Wybierz inną opcję rozmiaru.Zainstalowanataśma niezgodnaz urządzeniem!Założona taśma jest niezgodna z tym systemem do etykietowania. Użyjzgodnej taśmy.Błąd systemu XX Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.Wyb. innąopcje cięć!Długość taśmy ustawiona w ustawieniu długości taśmy jest krótsza niżcałkowita długość lewego i prawego marginesu zastosowanego w opcjiobcinania „Du. Musisz wybrać inną opcję cięcia.Limit wiersza!Maks. 100 wier.na etykietęPrzekracza maks. Możesz wprowadzić maksymalnie 100 wierszy na całejstronie i w blokach.Funkcja blok.niedozwolona!W przypadku tego ustawienia nie można dodawać ani usuwać bloków.Maks. 2 wier.Układ BLOKU WYKRAWANIA pozwala na drukowanie maksymalnie2 wierszy/bloków.Ta funkcjawym. taśmy 9mmlub szerszej!Do układu BLOKU WYKRAWANIA potrzebne są kasety z taśmą o szer.9 mm lub większej.Typ sekwencjimusi być Żadenw czasie edycji!W przypadku ustawienia Typu sekwencji w BLOKU WYKRAWANIAw pozycji Pozioma lub Szkielet nie można edytować tekstu.Typ kasety niepasuje.Kontynuować?Np. kaseta rurki termokurczliwej jest wykrywana, ale nie zostaje wybranytryb rurki termokurczliwej lub tryb rurki termokurczliwej jest wybrany,ale kaseta rurki termokurczliwej nie zostaje włożona do systemu doetykietowania P-touch.

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Warunki gwarancji na produkty Brother

Gwarancja

Brother Central and Eastern Europe GmbH, Oddział w Polsce, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa jest członkiem międzynarodowej grupy Brother Group z siedzibą w Nagoi, w Japonii. Brother jest obecny na rynku od ponad stu lat. Swą obecność w Europie zaznaczyliśmy przeszło 60 lat temu. Przez cały ten okres dostarczamy klientom najnowocześniejsze rozwiązania w branży urządzeń biurowych.

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

W procesie jego projektowania położyliśmy nacisk na twoją satysfakcję. Wiemy, że niezawodność jest dla Ciebie kluczową wartością. Każdy z naszych produktów przechodzi szczegółowe testy przed wprowadzeniem na rynek.

Aby zagwarantować Ci spokój przez najbliższe 3 lata, każdy z naszych produktów posiada 36-miesięczną gwarancję, w ramach której możesz liczyć na fachową pomoc i obsługę. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami gwarancji.

Kierujemy się mottem At Your Side.

Znajduje ono odzwierciedlenie w gwarancji jakiej udzielamy na wszystkie nasze urządzenia.

Gwarancja ONSITE (naprawa w miejscu instalacji)Pełna lista urządzeń:

HLL5000D
HLL5100DN
HLL5200DW
HLL6300DW
HLL6400DW

DCPL5500DN
DCPL6600DW

MFCL5700DN
MFCL5750DW
MFCL6800DW
MFCL6900DW

HLL8260CDW
HLL8360CDW
HLL9310CDW

DCPL8410CDW

MFCL8690CDW
MFCL8900CDW
MFCL9570CDW

MFCJ5955DW
MFCJ6955DW
MFCJ6957DW

Gwarancja RETURN-TO-BASE (naprawa w serwisie lub punkcie sprzedaży)

Pełna lista urządzeń:

HL1110E
HL1112E
HL1222WE
HL1223WE

HLL2312D
HLL2352DW
HLL2372DN
HLB2080DW

DCP1510E
DCP1512E
DCP1622WE
DCP1623WE

DCPL2512D
DCPL2532DW
DCPL2552DN
DCPB7500D
DCPB7520DW

MFCL2712DN
MFCL2712DW
MFCL2732DW
MFCL2752DW
MFCB7710DN
MFCB7715DW

FAX2845

HLL3210CW
HLL3270CDW

DCPL3510CDW
DCPL3550CDW

MFCL3730CDN
MFCL3770CDW

MFCJ2340DW
MFCJ3540DW
MFCJ3940DW

DCPT220
DCPT420W
DCPT425W
DCPT426W
DCPT520W
DCPT525W
DCPT720DW
MFCT920DW

PTD450VP
PTD600VP
PTD610BTVP
PTD800W
PTD210VP
PTD210
PTD400

PTP710BT
PTP750W
PTP300BT
PTP900W
PTP910BT
PTP950NW

PTE110VP
PTE300VP
PTE550WVP
PTE550WSP
PTE550WNIVP

PTH110
PTH500

QL1100
QL1110NWB
QL1100C
QL600B
QL700
QL800

VC500W

ADS1200
ADS1700W
ADS3000N
ADS4100
ADS4300N
ADS4500W
ADS4700W
ADS4900W

DS640
DS740D
DS940DW

Szczegółowe warunki gwarancji 3 lata

Oryginalne materiały eksploatacyjne Brother

Urządzenia Brother gwarantują doskonałą pracę przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Z tego powodu zalecamy korzystanie z oryginalnych wkładów Brother. Materiały eksploatacyjne Brother zostały opracowane w celu zapewnienia maksymalnie najlepszej jakości druku oraz jak najdłuższej żywotności urządzenia.

Dane dotyczące usług podstawowych Brother E300

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych Brother E300

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych Brother E300