Instrukcja konfiguracji oprogramowania 3m Speedglas Tr 300 Sg

Instrukcja konfiguracji oprogramowania 3m Speedglas Tr 300 Sg jest narzędziem ułatwiającym konfigurację i użytkowanie oprogramowania 3m Speedglas Tr 300 Sg. Instrukcja zawiera dokładne instrukcje dotyczące ustawień i konfiguracji urządzenia, a także informacje dotyczące działania systemu i jego opcji. Instrukcja zawiera również informacje o zarządzaniu zasobami i funkcjach sieci, które umożliwiają uruchomienie i konfigurację systemu. Instrukcja ułatwia również dostęp do informacji technicznych i pomocy technicznej, dzięki czemu użytkownik może szybko i łatwo uruchomić system.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji oprogramowania 3m Speedglas Tr 300 Sg

Konfiguracja

 • How to turn a router into an Access Point?

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

 • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
 • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
  (Zazwyczaj wersja V1. x=V1. 0, V2. x=V2. 0 itd, lub Vx. x6/Vx. x8=Vx. x0, np V1. 26/V1. 28=V1. 20)
  Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
 • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.
 • Rozwiń więcejZwiń

  Język: Angielski Rozmiar pliku: 3. 66 MB

  TL-WR743ND_V2_131129

  Do pobrania
  Data publikacji: 2013-11-29

  Modifications and Bug Fixes:

  1. Fixed some vulnerabilities and improved security;
  2. Improved the compatibility with multicast app;
  3. Improved the stability.

  Notes:

  For TL-WR743ND V2

  TL-WR743ND_V2_130411_ BETA

  Do pobraniaData publikacji: 2013-08-01 Język: Polski Rozmiar pliku: 3. 47 MB

  Modifications and Bug Fixes:

  1. Beta firmware
  2. Improved AP Client Mode function
  3. Improved system security

  TL-WR743ND_V2_130318

  Do pobraniaData publikacji: 2013-03-18 Rozmiar pliku: 3. 69 MB

  Modifications and Bug Fixes:

  1. Fixed some vulnerabilities and improved security

  Korzystanie z firmware'u innej firmy

  W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.

  Centrum GPL

  Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

  Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

  Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

  Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

  Instrukcja obsługi przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™

  9100FX i 3M™ Speedglas™ 9100FX z doprowadzeniem powietrza

  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  Czytaj niniejszą instrukcję w połączeniu z instrukcją

  obsługi fi ltrów spawalniczych 3M Speedglas, aparatów

  z wymuszonym przepływem powietrza, oraz broszurą

  referencyjną, gdzie znajdziesz informację na temat

  dopuszczonych połączeń, części zamiennych i akcesoriów.

  OPIS SYSTEMU

  Przyłbica 3M Speedglas 9100FX pomaga chronić oczy I

  twarz użytkownika przed iskrami/ odpryskami, szkodliwym

  promieniowaniem ultrafi oletowym UV i podczerwonym

  IR

  powstającym

  w

  czasie

  elektrycznego. Przyłbica jest przeznaczona wyłącznie do

  używania z fi ltrami automatycznymi 3M Speedglas 9100

  oraz oryginalnymi szybkami ochronnymi. Przyłbica 3M

  Speedglas 9100FX w wersji z doprowadzeniem powietrza

  chroni także przed zanieczyszczeniami powietrza, jeżeli

  jest stosowana z dopuszczoną jednostką fi ltrującą z

  wymuszonym przepływem powietrza.

  UWAGA!

  Właściwy dobór, szkolenie, użytkowanie oraz konserwacja

  mają zasadnicze znaczenie w kwestii zapewnienia

  przez

  przyłbicę

  właściwej

  Nie przestrzeganie instrukcji użytkowania fi ltra i/lub

  nieprawidłowe noszenie kompletnej przyłbicy w czasie

  narażenia na szkodliwe promieniowanie, może ujemnie

  wpływać na zdrowie użytkownika, prowadzić do chorób

  zagrażających życiu, zranień lub kalectwa.

  Szczególną uwagę należy zwrócić na ostrzeżenia

  oznaczone symbolem

  .

  DOPUSZCZENIA

  Te produkty spełniają wymogi zawarte w Dyrektywie

  Europejskiej

  89/686/EEC

  i

  CE.

  Spełniają

  także

  wymagania

  norm EN 175 i EN 166. Produkt został przebadany

  na etapie projektowania przez DIN Certco Prüf- und

  Zertifi erungszentrum (jednostka notyfi kowana nr 0196).

  Przyłbica Speedglas 9100 FX z systemami z wymuszonym

  przepływem powietrza spełnia wymagania norm EN

  12941 i EN 14594. Produkt został przebadany na etapie

  projektowania przez INSPEC International Ltd (jednostka

  notyfi kowana nr 0194).

  OGRANICZENIA STOSOWANIA

  Używaj

  tylko

  oryginalnych

  akcesoriów

  oznaczonych

  wyszczególnionych w ulotce referencyjnej. Stosuj tylko w

  warunkach zgodnych ze specyfi kacją techniczną.

  Stosowanie nie oryginalnych części lub przeprowadzanie

  modyfi kacji niezgodnych z niniejszą instrukcją może

  zmniejszyć stopień ochrony użytkownika, spowodować

  nie uznanie ewentualnych reklamacji oraz unieważnia

  dopuszczenia i certyfi katy.

  Noszone pod przyłbicą standardowe okulary korekcyjne

  mogą przenosić siłę uderzenia w przyłbicę powodując

  zagrożenie dla użytkownika.

  Przyłbica 3M Speedglas 9100 FX nie jest przeznaczona do

  spawania w pozycji pułapowej dużym natężeniem prądu,

  ponieważ spadające krople roztopionego metalu mogą

  uszkodzić przyłbicę lub automatyczny fi ltr spawalniczy.

  Szybki boczne powinny być zasłonięte specjalnymi

  zaślepkami w sytuacji gdy, inni spawacze pracują obok

  lub w sytuacji gdy odbite światło łuku spawalniczego

  może docierać przez te szybki. (patrz rys. I:1)

  36

  spawania

  gazowego

  ochrony

  użytkownikowi.

  oznaczone

  znakiem

  zharmonizowanych

  części

  zapasowych

  marką

  3M

  Speedglas

  Nie stwierdzono działania alergizującego materiałów,

  które mogą mieć kontakt ze skórą użytkownika, dla

  większości populacji. Ten produkt nie zawiera elementów

  wykonanych z gumy lateksowej.

  3M™SPEEDGLAS™FX Z DOPROWADZENIEM

  POWIETRZA

  Nie stosować do ochrony układu oddechowego przeciwko

  nieznanym

  zanieczyszczeniom

  zanieczyszczeń jest nieznane lub niebezpieczne dla

  zdrowia I życia przy chwilowym kontakcie.

  Nie stosować w atmosferze zawierającej poniżej

  19. 5% tlenu (Wg zaleceń 3M poszczególne kraje mogą

  stosować własne limity zawartości tlenu w powietrzu. ).

  Nie stosować w atmosferze tlenu lub wzbogaconej w tlen.

  Opuść zanieczyszczony obszar gdy: dowolny element

  systemu ulegnie uszkodzeniu, przepływ powietrza do

  nagłowia zmniejszy się lub ustanie, oddychanie stanie

  się utrudnione, pojawią się zawroty głowy lub inne

  niebezpieczeństwo, zapach lub smak zanieczyszczeń

  stanie się wyczuwalny lub wystąpią podrażnienia.

  Silny wiatr powyżej 2m/s, lub bardzo duże prędkości

  poruszania

  (gdy

  pod

  nagłowiem

  podciśnienie mogą obniżać poziom ochrony. Adjust

  equipment as appropriate or consider an alternative form

  of respiratory protective device.

  Użytkownik nie powinien posiadać zarostu w miejscu

  kontaktu uszczelnienia z twarzą.

  OZNACZENIA

  EN166BT (odporność na uderzenia cząstek o średniej

  energii w ekstremalnych temperaturach (-5°C do +55°C) BT)

  EN175B ( odporność na uderzenia cząstek o średniej

  energii B)

  EN12941

  TH3

  (nominalny

  500, większe wymagania wytrzymałościowe dla węża

  oddechowego i złączek)

  TH2

  50, średnie wymagania wytrzymałościowe dla węża

  EN14594 3B (nominalny współczynnik ochrony 200,

  większe wymagania wytrzymałościowe)

  Dodatkowe oznaczenia na produkcie odnoszą się do innych

  norm.

  PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

  Sprawdź dokładnie czy produkt jest kompletny (patrz rys.

  A:1), nie uszkodzony I prawidłowo zmontowany, wszystkie

  uszkodzone I wadliwe elementy muszą być wymienione

  przed użyciem.

  Przyłbica jest odporna na wysoką temperaturę ale może

  się zapalić lub stopić w kontakcie z otwartym ogniem

  lub bardzo gorącą powierzchnią. Aby zminimalizować to

  ryzyko utrzymuj przyłbicę w czystości.

  OBSŁUGA PRZYŁBICY

  Wyreguluj przyłbicę zgodnie ze swoimi indywidualnymi

  wymaganiami taka by osiągnąć najwyższy comfort I

  ochronę. (patrz rys B:1 - B:4).

  3M™Speedglas™FX z doprowadzeniem powietrza

  Wyreguluj I dopasuj jednostkę napędową tak jak opisano

  w jej instrukcji obsługi. Dopasuj uszczelnienie twarzy do jej

  kształtu. (patrz rys H:8)

  H

  lub

  gdy

  stężenie

  może

  wystąpić

  współczynnik

  ochrony

  Zapraszamy do korzystania z naszego wsparcia w formie instrukcji tekstowych. Znajdują się tutaj instrukcje do rozwiązywania najczęściej zgłaszanych problemów. Jeśli jednak brakuje rozwiązania Twojego problemu skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc.

  Poniżej znajduje się lista głównych kategorii porad. Aby przejść do konkretnego działu kliknij na link.

  1. Podgląd zdalny z kamer przez P2P
  2. Podgląd zdalny z kamer przez przekierowanie portów
  3. Aktualizacje urządzeń
  4. Instrukcje ogólne

  Podgląd zdalny z kamer przez P2P

  Podgląd na żywo z kamer bezpieczeństwa polega na przesyłaniu obrazu bieżącego z kamery do telefonu/tabletu lub komputera za pomocą technologii P2P, czyli chmury. Aby zrealizować zatem taką opcję warunkiem koniecznym jest uzyskanie dostępu do sieci za pomocą Wi-Fi lub poprzez dane komórkowe.

  KONFIGURACJA PODGLĄDU ZDALNEGO - KOMPUTERY STACJONARNE

  KONFIGURACJA PODGLĄDU ZDALNEGO - SMARTFONY I IPHONE'Y

  Podgląd zdalny z kamer przez przekierowanie portów

  Przekierowanie portów to sposób, w jaki router zezwala na ruch na określonych portach. W naszym przypadku są to porty specyficzne dla NVR. Ruch sieciowy musi zostać skierowany do rejestratora. Poniżej znajdują się instrukcje, które opracowane zostały według serii BCS i umożliwiają wykonanie podglądu zdalnego.
   

  Aktualizacja urządzeń

  Aktualizacja Kamer BCS point

  Instrukcja instalacji najnowszej wersji oprogramowania. W web serwisie urządzenia wpisujemy adres IP i w ustawieniach odczytujemy najważniejsze informacje. W tej zakładce można sprawdzić model i wersje obecnego oprogramowania.

  Aktualizacja kamer BCS Line

  Kamerę BCS Line możemy zaktualizować na dwa sposoby. Poprzez dedykowany program Configtool lub z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. W instrukcji opisane zostały oba rozwiązania. pl/instrukcje-aktualizacja-rejestratorow-bcs-line">Aktualizacja rejestratorów BCS Line

  Instrukcja aktualizacji z wykorzystaniem oprogramowania Configtool oraz poprzez Web service. Ważne, aby podczas przeprowadzania procesu nie odłączać urządzenia od sieci i zasilania.

  Instrukcje ogólne

  Instrukcja obsługi Smart PSS

  Smart Professional Surveillance System.

  Jak poprawnie skonfigurować oprogramowanie do odtwarzania i zarządzania monitoringiem? Instrukcja menedżera urządzeń oraz konfiguracja alarmów. pl/instrukcje-obsluga-rejestratorow-ip-bcs-point/">

  Instrukcja do rejestratorów IP BCS Point

  Jak zalogować się po raz pierwszy do urządzenia NVR?

  Opis operacji myszy, informacje o przyciskach na panelu przednim, konfiguracja początkowa i zaawansowana oraz wiele innych.

Instrukcja konfiguracji oprogramowania 3m Speedglas Tr 300 Sg

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji oprogramowania 3m Speedglas Tr 300 Sg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji oprogramowania 3m Speedglas Tr 300 Sg