Instrukcja montażu i opis funkcji Frigidaire Fah124s1t A

Frigidaire Fah124s1t A to przedstawiciel nowej serii zaawansowanych urządzeń chłodniczych. Urządzenie jest wyposażone w wydajny układ chłodzenia, który zapewnia optymalne chłodzenie i oszczędza energię. Instrukcja montażu Frigidaire Fah124s1t A jest łatwa i przejrzysta. Instrukcja wyjaśnia, jak właściwie zamontować urządzenie i w jaki sposób wykorzystać wszystkie funkcje. Urządzenie posiada szeroką gamę funkcji, w tym funkcję automatycznego wyłączania, funkcję zapobiegania rozmrażaniu, tryb oszczędzania energii i wiele innych. Dzięki wszystkim tym funkcjom Frigidaire Fah124s1t A zapewnia wygodę i oszczędność energii.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i opis funkcji Frigidaire Fah124s1t A

FoxESS Polska Sp. z o. o. ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Telefon:Biuro: +48 727 012 921
Serwis: +48 727 012 923

Email:info@fox-ess. pro

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Skrzynka sterownicza DX AHU BOSCH CLIMATE 5000 VRF Zestaw AHU skrzynka sterownicza DX AHU, regulacja 0 10 V Zestaw AHU 01B-1 Zestaw AHU 02B-1 Zestaw AHU 03B-1 Zestaw AHU 5 KM/14 kw, regulacja 0 10 V Zestaw AHU 10 KM/28 kw, regulacja 0 10 V Zestaw AHU 20 KM/56 kw, regulacja 0 10 V (2016/05) PL Instrukcja montażu i obsługi Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość.

2 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA TREŚĆ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 WSKAZÓWKI MONTAŻOWE... 3 DOŁĄCZONE MOCOWANIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU I WYMIARY... 5 MATERIAŁ I WYMIARY ORUROWANIA... 6 RURA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO... 6 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE... 7 REGULACJA USTAWIEŃ... 9 WYBÓR STEROWNIKA USTAWIENIE KAŻDEGO Z PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przestrzegać lokalnych, państwowych i międzynarodowych przepisów. Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z częścią "Środki bezpieczeństwa". Poniższe środki obejmują ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ich przestrzegać i o nich pamiętać. Należy przechowywać tę instrukcję wraz z instrukcją obsługi do użytku w przyszłości. Montaż musi być wykonany zgodnie z wymaganiami norm NEC i CEC i wyłącznie przez autoryzowany personel. Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa podzielone są na dwie kategorie. Obie kategorie zawierają istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy dokładnie przeczytać. OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do ostrzeżenia może prowadzić do śmierci. OSTROŻNOŚĆ Niezastosowanie się do zaleceń ostrożności może prowadzić do odniesienia obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. Podczas uruchomienia jednostki po zakończeniu montażu należy się upewnić, że jednostka działa prawidłowo. Należy poinformować klienta o sposobach obsługi oraz konserwacji jednostki. Należy również poinformować klienta o konieczności zachowania tej instrukcji montażu oraz instrukcji użytkownika na przyszłość. OSTRZEŻENIE Należy zapewnić, by montaż, naprawy i konserwacja były przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony i kompetentny personel serwisowy. Nieprawidłowy montaż, naprawa lub konserwacja mogą być przyczyną porażenia prądem, zwarcia elektrycznego, wycieków, pożaru oraz innych uszkodzeń urządzenia. Montaż należy przeprowadzić ściśle według niniejszej instrukcji. Wadliwy montaż może doprowadzić do wycieku, porażenia prądem lub pożaru. W przypadku instalacji tej jednostki w małym pomieszczeniu należy podjąć konieczne środki zapobiegające przekroczeniu dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w razie jego wycieku. Więcej informacji można uzyskać w punkcie sprzedaży jednostki. Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego w zamkniętym pomieszczeniu może prowadzić do niedoboru tlenu w atmosferze. Do montażu należy użyć części dołączonych oraz wyszczególnionych w instrukcji. W przeciwnym razie może dojść do upadku urządzenia, wycieku wody, porażenia prądem lub pożaru. Zestaw należy montować na wytrzymałym podłożu, które jest w stanie utrzymać jego ciężar. Jeśli wytrzymałość podłoża jest niewystarczająca lub montaż jest nieprawidłowy, zestaw może spaść i spowodować obrażenia. Urządzenie musi zostać zamontowane na wysokości 2, 5 m nad podłogą. Urządzenia nie wolno montować w pralniach. Przed odsłonięciem zacisków przyłączeniowych należy odłączyć wszystkie obwody zasilania. Urządzenie musi być umieszczone tak, by jego wtyczka była dostępna. Na kabinie urządzenia należy słownie lub za pomocą symboli oznaczyć kierunek przepływu płynów. Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i przepisami oraz niniejszą instrukcją montażu. Konieczne jest wykonanie obwodu niezależnego i użycie pojedynczego gniazda elektrycznego. Jeśli pojemność obwodu elektrycznego jest niewystarczająca lub instalacja elektryczna jest wadliwa, może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Należy użyć określonego w instrukcji kabla i za pomocą klipsów umocować go tak, by na zacisk przyłączeniowy nie działały siły zewnętrzne. Jeśli podłączenie lub mocowanie kabla nie jest prawidłowe, może dojść do nagrzewania się lub pożaru w miejscu podłączenia. Okablowanie musi być prawidłowo poprowadzone, tak aby pokrywa panelu obsługi była poprawnie zamocowana. Jeśli pokrywa panelu obsługi nie jest zamocowana poprawnie, może dojść do nagrzewania się przyłącza na zacisku, pożaru lub porażenia prądem. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć powstania zagrożenia. W obwód elektryczny należy włączyć odłącznik zasilania dla wszystkich biegunów; odstęp między stykami odłącznika musi wynosić co najmniej 3 mm. Podczas wykonywania połączeń rurowych należy uważać, by do obiegu czynnika chłodniczego nie dostało się powietrze. Przedostanie się powietrza do obiegu może skutkować obniżeniem wydajności, zbyt wysokim ciśnieniem w obiegu, wybuchem i obrażeniami. Nie zmieniać długości kabla zasilania, nie używać przedłużaczy i nie podłączać do gniazdka, do którego podłączone są również inne urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Wyszczególnione prace montażowe należy przeprowadzić z uwzględnieniem możliwego występowania silnych wichur, tajfunów i trzęsień ziemi. Nieprawidłowy montaż może skutkować upadkiem urządzenia i obrażeniami (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

3 WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 3 Jeśli podczas montażu dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Kontakt czynnika chłodniczego z ogniem powoduje powstawanie toksycznych oparów. Po zakończeniu prac montażowych należy upewnić się, że czynnik chłodniczy nie wycieka. Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie do pomieszczenia i wejdzie w kontakt ze źródłem ognia, np. grzejnikiem, piecykiem lub kuchenką, może dojść do powstania toksycznych oparów. OSTROŻNOŚĆ Klimatyzator należy uziemić. Nie podłączać kabla uziemiającego do rur przewodzących gaz lub wodę, piorunochronów ani kabla telefonicznego ziemnego. Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia prądem. Należy koniecznie zainstalować detektor prądu upływowego. Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem. Należy podłączyć przewody jednostki zewnętrznej, a następnie przewody jednostki wewnętrznej. Nie wolno podłączać klimatyzatora do zasilania prądem przed wykonaniem wszystkich połączeń kablowych oraz rurowych. Należy zamontować rury odpływowe zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji montażu, aby zapewnić prawidłowy odpływ, oraz wykonać izolację orurowania, by zapobiec kondensacji. Nieprawidłowe podłączenie rur odpływowych może prowadzić do wycieku wody i szkód materialnych. 2. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE Aby przeprowadzić prawidłowy montaż, należy najpierw przeczytać instrukcję montażu. Montażu klimatyzatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany personel. Podczas montażu jednostki wewnętrznej oraz jej orurowania należy ściśle przestrzegać treści tej instrukcji. Jeżeli klimatyzator montowany jest na metalowej części konstrukcji budynku, należy wykonać jego izolację elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami dla urządzeń elektrycznych. Zasilanie klimatyzatora można włączyć dopiero po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu dokładnej kontroli. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji, bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z rozwoju produktu. KOLEJNOŚĆ MONTAŻU wybór miejsca montażu; montaż skrzynki sterowniczej; montaż jednostki zewnętrznej; montaż rury połączeniowej; wykonanie okablowania; test działania. Jednostki wewnętrzną i zewnętrzną oraz kable zasilające i połączeniowe montować w odległości co najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych, by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Zależnie od rodzaju fal radiowych, odległość 1 m może być niewystarczająca dla uniknięcia zakłóceń. Urządzenie nie może być używane bez nadzoru przez dzieci lub osoby niesprawne. Dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych, aby mieć pewność, że nie będą bawić się urządzeniem. Klimatyzatora nie wolno montować w miejscach, w których: Narażony jest na czynniki zewnętrzne. Występują produkty ropopochodne. Atmosfera zawiera sól (w pobliżu morza). Występują żrące gazy takie jak siarkowodór (np. w pobliżu gorących źródeł). Podłoże narażone jest na silne drgania (w fabrykach). W autobusach oraz w szafach. Występuje duże stężenie oparów oleju (w kuchniach). Występują silne fale elektromagnetyczne. Występują palne materiały lub gazy. Występują opary cieczy kwasowych lub zasadowych. Występują inne warunki stanowiące przeciwwskazanie do użytkowania. Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

4 4 DOŁĄCZONE MOCOWANIA 3. DOŁĄCZONE MOCOWANIA Należy sprawdzić, czy wszystkie następujące elementy mocujące znajdują się w zestawie. Wszelkie nieużywane mocowania należy umieścić w opakowaniu. NAZWA SZKIC ILOŚĆ ZASTOSOWANIE 1 Instrukcja obsługi i montażu 1 2 Sterownik przewodowy 1 Sterownik przewodowy 3 Instrukcja obsługi i montażu sterownika przewodowego 4 Wiązka przewodów przyłączeniowych sterownika przewodowego 5 Wyświetlacz odbiornika sygnału 6 Śruba ST3, 9x Plastikowa rura roztłaczana Tab Odbiornik sygnału i wyświetlacz Do zabezpieczenia płyty montażowej 8 Czujnik temp 3 9 Wiązka przewodów przyłączeniowych czujnika temp 10 Wiązka przewodów przyłączeniowych wyświetlacza 3 1 Środki ostrożności podczas montażu sterownika przewodowego Nie wolno upuszczać ani uderzać sterownika. Niniejsza skrzynka sterownicza DX AHU może być sterowana za pomocą sterownika Bosch lub SIEMENS. Zachować odstęp co najmniej 1 m między sterownikiem a odbiornikami radiowymi i telewizyjnymi. (Jest to konieczne, by zapobiec zakłóceniom i zniekształceniom obrazu. ) Nie montować sterownika w miejscu, w którym będzie narażony na bezpośrednie nasłonecznienie, ani blisko źródeł ciepła, np. piecyków. Podczas ładowania baterii sprawdzić prawidłową biegunowość (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

5 SPOSÓB MONTAŻU I WYMIARY 5 4. SPOSÓB MONTAŻU I WYMIARY ZESTAW AHU 01-B ZESTAW AHU 02-B ZESTAW AHU 03-B Otwór na przewód Jednostka: mm Połączenie z jednostką wewnętrzną Połączenie z jednostką zewnętrzną Montować pionowo Sposób montażu: zawieszony Rys. 4-1 Nieprawidłowy sposób montażu Rys. 4-2 UWAGA 1 Skrzynka sterownicza nie może być montowana na zewnątrz. Jeśli to konieczne, należy zwiększyć jej wodoszczelność. Aby uzyskać dokładne informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub technikiem. 2 W przypadku montażu zawieszonego użyć śrub ST3, 9x25. 3 W przypadku montażu zawieszonego skrzynkę należy ustawić pionowo, nie poziomo. 4 Należy upewnić się, że rura czynnika chłodniczego oraz przewód przyłączeniowy są podłączone prawidłowo, zgodnie z powyższymi instrukcjami. 5 Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. Zakupiona skrzynka sterownicza może nieco różnić się od tej przedstawionej na zdjęciu (zależnie od modelu). Obowiązujące są rzeczywiste wymiary produktu. Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

6 6 MATERIAŁ I WYMIARY ORUROWANIA 5. MATERIAŁ I WYMIARY ORUROWANIA OSTROŻNOŚĆ 1 Odległość pomiędzy skrzynką sterującą a jednostką wewnętrzną nie powinna być większa niż 8 m. 2 Niniejsza skrzynka sterująca może zostać podłączona jedynie do systemu chłodniczego R410A. 3 Niniejsza skrzynka sterująca może zostać podłączona jedynie do systemu VRF. 4 Niniejsza skrzynka sterująca nie może zostać podłączona do systemu odzysku ciepła. 5 Nie dopuścić, by podczas montażu do orurowania dostało się powietrze, pył lub inne zanieczyszczenia. 6 Rury połączeniowej nie należy montować przed zamocowaniem jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. 7 Nie dopuścić, by podczas montażu do orurowania dostała się woda. 8 Miedziane rury połączeniowe muszą być zabezpieczone materiałem termoizolacyjnym (zazwyczaj jego grubość powinna wynosić przynajmniej 10 mm; w bardziej wilgotnych obszarach powinien być odpowiednio grubszy). UWAGA Odległość pomiędzy skrzynką sterującą a jednostką wewnętrzną nie powinna być większa niż 8 m. a2+l4 8 m b2+l2+l4 8 m c2+l2+l4 8 m 6. Rozmiar rury łączącej dla jednostki wewnętrznej R-410A Wydajność skrzynki sterowniczej A (x100 W) Rozmiar rury głównej (mm) Strona cieczy (mm) Tab. 6-2 Dostępne złącze rozgałęźnika 200<A<460 Φ12, 7 IDU-BJ A<660 Φ15, 9 'IDU-BJ A<1350 Φ19, 1 'IDU-BJ A Φ22, 2 'IDU-BJ04 Przykład 1: zob. rys. 6-1, wydajność skrzynki z rurą L4 wynosi =980, rura ma średnicę Φ19, 1. Materiał rury Wielkość (mm) Model (Wlot cieczy) (Wylot cieczy) Tab. 5-1 Rurka miedziana do klimatyzatora ZESTAW AHU 01-B ZESTAW AHU 02-B ZESTAW AHU 03-B Φ8 Φ12, 7 Φ16 Φ8 Φ12, 7 Φ Przykład Aby wyjaśnić sposób wyboru rury, należy przyjrzeć się mocy w kw () trzech przykładowych skrzynek sterowniczych. Tab. 6-3 Wydajność skrzynki sterowniczej A (x100 W) ZESTAW AHU 01-B 90<A 200 ZESTAW AHU 02-B 200<A 360 ZESTAW AHU 03-B 360<A 560 Strona cieczy (mm) Φ9, 5 Φ12, 7 Φ15, 9 6. RURA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 6. 1. Klasyfikacja rury Nazwa rury Kod (zob. 6-1) Główna rura skrzynki sterowniczej Dodatkowa rura skrzynki sterowniczej Rozgałęźnik skrzynki sterowniczej L 1, L 2 a 1, a 2, b 1, b 2, c 1, c 2 A, B Tab. 6-1 A Rozgałęźnik skrzynki sterowniczej. Skrzynka sterownicza wyposażona jest w rozgałęźnik a~c, którego średnicę należy wybrać na podstawie tab B Główna rura skrzynki sterowniczej (zob. tab. 6-2) 1) Rura główna L1 L2 ze skrzynką sterowniczą N1, N2 o łącznej wydajności =420, średnica rury L1 wynosi Φ12, 7, dlatego należy wybrać IDU-BJ01 dla złącza B rozgałęźnika. 2) Złącze A ze skrzynką N0~N2 charakteryzuje się wydajnością =980, dlatego należy wybrać IDU-BJ03 dla złącza A. Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna ZESTAW AHU 03-B (56 kw) Rura cieczy L3 A a1 L1 B b1 c1 N0 ZESTAW AHU 02-B (28 W) N1 ZESTAW AHU 01-B (14 kw) N2 b2 c2 B a2 L2 A Rura cieczy L4 Rura gazowa Rys (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

7 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE 7 7. OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE OSTROŻNOŚĆ 1 Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne powinny korzystać z osobnego zasilania o napięciu znamionowym. Wszystkie jednostki wewnętrzne w tym samym systemie powinny korzystać z tego samego zasilania. 2 Zewnętrzne źródło zasilania klimatyzatora powinno posiadać przewód uziemiający połączony z przewodami uziemiającymi jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. 3 Okablowanie powinno zostać wykonane przez wykwalifikowany personel, zgodnie ze schematem. 4 Pomiędzy zamontowanymi połączeniami należy pozostawić przynajmniej 3 mm odstępu. 5 Należy zamontować zabezpieczenie ziemnozwarciowe, zgodne z krajowymi wymogami dla urządzeń elektrycznych. 6 Okablowanie zasilające i sygnałowe należy ułożyć tak, by zapobiec wzajemnym zakłóceniom oraz kontaktowi przewodów z rurą połączeniową lub korpusem zaworu wyłączającego. Zasadniczo nie należy skręcać dwóch przewodów, o ile złącze nie jest prawidłowo zalutowane i zabezpieczone taśmą izolacyjną. 7 Nie włączać zasilania bez upewnienia się, że okablowanie zostało zamontowane prawidłowo Dane techniczne zasilania Dane techniczne zasilania przedstawiono w poniższej tabeli. Jeśli przewód będzie zbyt mały, dojdzie do przegrzania, co może spowodować zapalenie się urządzenia. 7-1 Model ZESTAW AHU 01-B Faza Jednofazowy Prąd V 50 Hz Napięcie i częstotliwość V 60 Hz Zasilanie jednostki wewnętrznej (mm 2) 2, 0 (<50 m) Przewód komunikacyjny (mm 2) słaby sygnał elektryczny 0, 75 Tab. 7-2 Model ZESTAW AHU 01-B/02-B Faza Jednofazowy Prąd V 50 Hz Napięcie i częstotliwość V 60 Hz Zasilanie jednostki wewnętrznej (mm 2) 4, 0 (<50 m) Przewód komunikacyjny (mm 2) słaby sygnał elektryczny 0, Schemat zespołu zacisków Szczegółowe informacje o prawidłowym okablowaniu znajdują się na schemacie okablowania jednostki wewnętrznej V 50 Hz V 60 Hz Połączenie z zasilaniem wewnętrznym P1 N1 N H M L Wysokie Niskie Przewód Średnie neutralny Sterowanie pompą Sterowanie wentylatorem klimatyzacji Do magistrali kom. jednostki DX AHU Do magistrali kom. jednostek zewnętrznych Przełącznik poziomu wody Odłączyć krótki przewód i podłączyć przełącznik pompy wody, jeśli jest ona używana. Przełącznik zdalny Należy użyć 3-żyłowego kabla ekranowanego i uziemić warstwę ekranowaną. Rys. 7-1 Rys. 7-2 Wskazówka: Zaciski przełącznika poziomu wody W1 i W2 są domyślnie podłączone. W przypadku podłączania jednostki wewnętrznej z pompą wody należy odłączyć kabel i podłączyć przełącznik poziomu wody. 7-3 OSTROŻNOŚĆ Szczelina zasilania wyłącznika nadmiarowo-prądowego używana jest do izolowania elastycznego przewodu, który musi być zgodny z krajowymi wymogami dotyczącymi podłączania do obwodu Maksymalne natężenie prądu silnika AC Skrzynka sterownicza DX AHU posiada przyłącze sterowania dla silnika AC, zob. rys Należy zwracać uwagę na maksymalne natężenie prądu silnika, które nie powinno przekraczać wartości podanej w tab Tab. 7-3 Status alarmu Status Status Zadana Status Ogrzewanie wł/wył wł/wył Chłodzenie AHU odszraniania jednostki wł/wył działania temperatura wentylatora DX Przyłącza komunikacji ze sterownikiem SIEMENS Rys. 7-4 Model ZESTAW AHU 01-B Maksymalne natężenie prądu silnika AC 3, 5 A ZESTAW AHU 02-B/03-B 18 A Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

8 8 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE 7. 4. Schemat okablowania elektrycznej skrzynki sterowniczej T2C Czujnik temp. wewnętrznej (T1), czujnik temperatury przejściowej parownika wewnętrznego (T2) oraz czujnik temperatury wylotowej parownika wewnętrznego (T2B) należy podłączyć zgodnie z tabliczką znamionową. T1 T2 T2B T2 T1 T2B Łącznik Rys. 7-5 OSTROŻNOŚĆ 1 ZESTAW AHU 01-B, 02-B oraz 03-B posiadają jeden wspólny panel obsługi. Przed uruchomieniem zasilania należy podłączyć czujniki T1, T2 i T2B w następujących miejscach: 2 T1 to czujnik temperatury wewnętrznej, należy go zamontować we wlocie powietrza jednostki wewnętrznej. 3 T2 to czujnik temperatury przejściowej parownika wewnętrznego, należy go zamontować w części środkowej parownika wewnętrznego. 4 T2B to czujnik temperatury wylotowej parownika wewnętrznego, należy go zamontować na wylocie parownika. 5 T2C to czujnik temperatury wlotowej parownika wewnętrznego, montowany jest fabrycznie. 6 Jeśli dwie lub więcej skrzynek sterowniczych jest podłączonych równolegle w celu sterowania jedną jednostką wewnętrzną, czujniki T1, T2 oraz T2B należy podłączyć wyłącznie do nadrzędnej skrzynki DX AHU Schemat okablowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych Jednostka zewnętrzna Zasilanie wewnętrzne Pompa wody Przewód wentylatora Przełącznik poziomu wody T1/T2/T2B Nadrzędna skrzynka DX AHU 0# Rura cieczy Przewód sygnałowy (P, Q, E) A B Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU 1# Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU 2# B A Jednostka wewnętrzna Rura cieczy T2 T1 T2B T1 (wlot powietrza powrotnego) T2 (część środkowa parownika) T2B (wylot rury gazowej) Rura gazowa Rys. 7-6 OSTROŻNOŚĆ W razie konieczności użytkownik może wybrać funkcję dodatkową w ramce oznaczonej linią przerywaną (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

9 REGULACJA USTAWIEŃ 9 8. REGULACJA USTAWIEŃ 8. Ustawienie wydajności Ustawić przełącznik zasilania ENC1 na głównym panelu obsługi w zależności od zastosowania. Po wybraniu ustawienia należy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik zasilania. Nowe ustawienie nie zostanie wprowadzone, jeśli zasilanie nie zostanie wyłączone i włączone ponownie. Opis funkcji: Rys. 8-1 ENC1 ustawienie mocy chłodzenia, pozwala na ustawienie mocy chłodzenia maszyny (tab. 8-1). 8-1 ENC1 (Moc ustawiana jest fabrycznie i może być zmieniana wyłącznie przez personel odpowiedzialny za konserwację. ) Kod Ustawienie mocy chłodzenia 0 0, 8 KM 1 1, 0 KM 2 1, 3 KM 3 1, 6 KM 4 2, 0 KM 5 2, 5 KM 6 3, 0 KM 7 3, 2 KM 8 4, 0 KM 9 5, 0 KM A br C D E N 6, 0 KM 8, 10, 12 KM 14, 16 KM 18, 20 KM Zastrzeżone Zastrzeżone Zakres wydajności poszczególnych skrzynek sterowniczych przedstawiono w tab. 8-2 Model ZESTAW AHU 01-B ZESTAW AHU 02-B ZESTAW AHU 03-B Ustawienie mocy chłodzenia (KM) Wydajność jednostki wewnętrznej (kw) Wewnętrzna pojemność wymiennika ciepła (dm³) Tab. 8-2 Referencyjna ilość powietrza (m³/h) 3, 2 9 11, 2 1, 6585 2,, 2 14 2, 0639 2,, 5799 3,, 3170 3,, 6855 4,, 6069 5,, 5283 6,, 6430 7,, 3711 8,, 2925 9,,, ) Wzór na obliczenie "wewnętrznej pojemności wymiennika ciepła" jest następujący: 3, 14159 x (średnica zewnętrzna miedzianej rury wymiennika ciepła -2x grubość ściany miedzianej rury wymiennika ciepła)² długość miedzianej rury wymiennika ciepła/4. "Miedziana rura wymiennika ciepła" oznacza miedzianą rurę żebrowaną z gwintem wewnętrznym. Żebra rury są żaluzjowe. 2) Pojemność wymiennika ciepła oparta jest na temperaturze parowania 8 C, przegrzaniu 4 K, temperaturze powietrza zasysanego 27 C DB/19 C WB 8. Ustawienia nadrzędnych/podrzędnych skrzynek DX AHU W przypadku korzystania z wielu skrzynek DX AHU należy ustawić skrzynkę nadrzędną i podrzędną. Zob. ustawienie SW6 (tab. 10-5). Jeśli tylko jedna skrzynka DX AHU steruje jedną jednostką wewnętrzną, ta skrzynka jest skrzynką nadrzędną. Jeśli dwie lub więcej skrzynek DX AHU połączonych równolegle steruje jedną jednostką wewnętrzną, skrzynka o najwyższej wydajności powinna być skrzynką nadrzędną, skrzynka o drugiej największej wydajności powinna być skrzynką podrzędną 1, kolejna skrzynką podrzędną 2 itd. Maksymalna liczba skrzynek DX AHU to Ustawienie liczby podrzędnych skrzynek DX AHU W systemie wielu skrzynek DX AHU liczbę skrzynek podrzędnych należy ustawić na skrzynce nadrzędnej, zob. ustawienie (tab. 10-1). Jeśli liczba podrzędnych skrzynek DX AHU wykryta przez skrzynkę nadrzędną nie jest zgodna z ustawioną liczbą skrzynek, skrzynka nadrzędna wyświetli błąd "H7". Wskazówka: liczbę podrzędnych skrzynek DX AHU należy ustawić jedynie w skrzynce nadrzędnej Ustawienia adresu skrzynki sterowniczej DX AHU i sieci Po pierwszym uruchomieniu należy ustawić adres systemu za pomocą sterownika bezprzewodowego lub przewodowego. skrzynki DX AHU w tym samym systemie nie może się powtarzać Jedna skrzynka DX AHU sterująca jedną jednostką wewnętrzną W przypadku jednej skrzynki DX AHU sterującej jedną jednostką wewnętrzną każdej skrzynce DX AHU należy przypisać adres. Po wybraniu zakresu B F dla kodu ENC1 ta skrzynka DX AHU przypisze adresy wirtualne na podstawie adresu rzeczywistego, zob. tab Wybrany adres wirtualny lub nie może zostać przypisany do żadnej innej skrzynki DX AHU w tym samym systemie. Przykład: Jeśli w systemie znajdują się dwie skrzynki DX AHU, kod jednej z nich to D, a adres to 5, wtedy zgodnie z tab. 8-3 ta skrzynka utworzy trzy adresy wirtualne, 6, 7 i 8. Oznacza to, że adres kolejnej niezależnej skrzynki sterowniczej nie może wynosić 5, 6, 7 ani 8. Suma adresów ch i wirtualnych nie może przekraczać 63. Po wybraniu kodu F utworzonych zostanie 5 adresów wirtualnych, dlatego zalecaną liczbą adresów jest 58. ENC1 y wirtualne odpowiadające różnym kodom ENC1 Tab. 8-3 Liczba zajętych adresów 0 A Brak adresów wirtualnych 1 B C D E N / / / / / / / / / /) Liczba jednostek wewnętrznych wykryta przez jednostkę zewnętrzną będzie sumą liczby adresów ch i wirtualnych. 6 Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

10 10 REGULACJA USTAWIEŃ Jeśli wybrano kod D, a adres to 5, utworzone zostaną adresy wirtualne 6, 7 i 8, a liczba jednostek wewnętrznych wykrytych przez jednostkę zewnętrzną wynosić będzie 4. 4) Jednostka zewnętrzna nie może użyć automatycznego adresowania do ustawienia adresu jednostki wewnętrznej nieposiadającej adresu. Jednostka zewnętrzna może użyć funkcji automatycznego nadawania adresów wyłącznie wtedy, gdy przypisano adres do jednostki wewnętrznej; 5) Po połączeniu skrzynki sterowniczej DX AHU z centralnym sterownikiem jednostki wewnętrznej sterownik wyświetli adres i wirtualny. Jeśli wybrano kod D, a adres to 5, adres 5 i wirtualne adresy 6, 7 i 8 zostaną wyświetlone na centralnym sterowniku. Odpowiada to czterem DX AHUKZ. Stan czterech jednostek wewnętrznych nie ulegnie zmianie; 6) sieciowy jest taki sam jak adres jednostki wewnętrznej i nie musi być ustawiany oddzielnie Kilka skrzynek DX AHU połączonych równolegle sterujących jedną jednostką wewnętrzną W przypadku tego produktu może być połączonych równolegle kilka skrzynek DX AHU, które mogą sterować jedną jednostką wewnętrzną. W tej sytuacji jedynie nadrzędnej skrzynce DX AHU należy przypisać adres. y wirtualne zostaną wygenerowane w układzie równoległym. Jak przedstawiono w tab. 8-3, skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności od 0 do A zajmuje 1 adres. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności B zajmuje 2 adresy. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności C zajmuje 3 adresy. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności D zajmuje 4 adresy. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności E zajmuje 5 adresów. Skrzynka DX AHU z wybranym kodem wydajności F zajmuje 6 adresów. Liczba adresów wirtualnych w układzie równoległym równa się całkowitej liczbie adresów zajętych przez DX AHU minus jeden. y wirtualne utworzone są na podstawie adresów ch i istnieją w systemie. W sytuacji gdy kilka skrzynek DX AHU połączonych równolegle steruje jedną jednostką wewnętrzną, w systemie istnieje jeden adres i kilka adresów wirtualnych. Przykładem jest rys Układ obejmuje 3 połączone równolegle skrzynki DX AHU, które sterują jedną jednostką wewnętrzną, np. skrzynka DX AHU #0 to AHUKZ-03B o kodzie D, skrzynka DX AHU #1 to AHUKZ-02B o kodzie B, a skrzynka DX AHU #2 to AHUKZ-01B o kodzie A. Należy więc ustawić skrzynkę DX AHU #0 jako nadrzędną, skrzynkę DX AHU #1 jako podrzędną 1, a skrzynkę DX AHU #2 jako podrzędną 2. Liczba adresów zajmowana przez te równoległe skrzynki wynosi 4+2+1=7. Jeśli skrzynka DX AHU #0 posiada adres 5, to równoległe skrzynki zajmują adresy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. y 6, 7, 8, 9, 10, 11 to adresy wirtualne. Liczba jednostek wewnętrznych wykrywanych przez jednostkę zewnętrzną wynosi 7. Jeśli w jednym systemie chłodniczym pracuje kilka połączonych równolegle systemów skrzynek DX AHU, jak na rys. 8-2, należy obliczyć liczbę zajętych adresów wirtualnych dla każdego systemu DX AHU. y systemu połączonych równolegle skrzynek DX AHU należy ustawić tak, aby uniknąć powtórzenia adresów ch lub wirtualnych. Suma adresów ch i wirtualnych nie może przekraczać Schemat okablowania dla kilku skrzynek DX AHU połączonych równolegle. W przypadku kilku skrzynek DX AHU połączonych równolegle sterujących jedną jednostką wewnętrzną połączenia należy wykonać zgodnie z rys Jednostka zewnętrzna Przewód sygnałowy (P, Q, E) Przewód sygnałowy (X, Y, E) Przewód sygnałowy pomiędzy jednostką zewnętrzną a nadrzędną skrzynką DX AHU Przewód sygnałowy pomiędzy nadrzędną skrzynką DX AHU a skrzynką podrzędną Sterownik SIEMENS Nadrzędna skrzynka DX AHU T1, T2, T2B Przewód sygnałowy (P, Q, E) Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU #1 Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU #N (N 3) Jednostka wewnętrzna #1 Przewód sygnałowy (P, Q, E) Sterownik SIEMENS Nadrzędna skrzynka DX AHU T1, T2, T2B Przewód sygnałowy (X, Y, E) Podrzędna skrzynka DX AHU #N (N 3) Jednostka wewnętrzna #2 Rys (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

11 WYBÓR STEROWNIKA WYBÓR STEROWNIKA Skrzynka sterownicza DX AHU może być sterowana za pomocą sterownika zdalnego lub SIEMENS. Status SW3 na płycie głównej określa, który sterownik został wybrany. SW3 1 2 SW3 1 2 oznacza podłączony sterownik oznacza podłączony sterownik SIEMENS Rys. 9-1 Po zmianie statusu któregokolwiek z przełączników na płycie głównej należy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik zasilania. Nowe ustawienie nie zostanie wprowadzone, jeśli zasilanie nie zostanie wyłączone i włączone ponownie Sterownik zdalny Po wybraniu sterownika zdalnego skrzynka DX AHU może być sterowana za pomocą sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Sterownik zdalny Rys Sterownik SIEMENS Po wybraniu sterownika SIEMENS jedynie ten sterownik może być używany do sterowania skrzynką DX AHU. Skrzynka nie będzie reagować na sygnał sterownika zdalnego poza sygnałami ustawiania adresu i zapytań. Nawet po wybraniu sterownika SIEMENS sterowniki zdalny lub przewodowy są nadal potrzebne do ustawienia adresu skrzynki DX AHU, ponieważ sterownik SIEMENS nie posiada takiej funkcji Schemat okablowania Zob. 9-4, należy zwrócić uwagę na trzy punkty. 1 Odległość pomiędzy sterownikiem SIEMENS a skrzynką DX AHU nie powinna być większa niż 15 m. 2 Jeśli kilka równolegle połączonych skrzynek DX AHU steruje jedną jednostką wewnętrzną, sterownik SIEMENS wystarczy podłączyć do nadrzędnej skrzynki sterowniczej DX AHU. 3 Jeden sterownik SIEMENS nie może sterować więcej niż jedną jednostką wewnętrzną Ustawienie sygnału pomiędzy sterownikiem SIEMENS a skrzynką DX AHU. Sygnały ze sterownika SIEMENS do skrzynki DX AHU. 9-1 Sygnał Przyłącze Ustawiona temp /WYŁ Tryb chłodzenia Tryb grzania Status wentylatora Rodzaj sygnału Napięcie analogowe Styk bezprądowy Styk bezprądowy Styk bezprądowy 0 10 V DC zob. 9-3 Opis zamknięty oznacza odłączony oznacza WYŁ zamknięty oznacza tryb chłodzenia, odłączony oznacza brak sygnału chłodzenia zamknięty oznacza tryb grzania, odłączony oznacza brak sygnału ogrzewania zamknięty oznacza. wentylator odłączony oznacza WYŁ. wentylator Y1-M Sterownik przewodowy Rys. 9-3 Szczegółowe instrukcje dot. sterowników przewodowego i zdalnego znajdują się w instrukcji obsługi. Uwaga: po wybraniu sterownika zdalnego płyta główna skrzynki DX AHU nie będzie reagować na sygnały sterownika SIEMENS. Sygnały ze skrzynki DX AHU do sterownika SIEMENS. Sygnał Alarm Styk bezprądowy Odszranianie Status działania Rodzaj sygnału Styk bezprądowy Styk bezprądowy Opis zamknięty oznacza brak alarmu, odłączony oznacza alarm zamknięty oznacza odszranianie, odłączony oznacza brak odszraniania zamknięty oznacza działanie, odłączony oznacza wył 3. Przyłącza komunikacji na płycie głównej. Styk bezprądowy Tab. 9-2 Przyłącze D4-M D3-M / /WYŁ TEMP. GND WEN. KOM. OGRZ. CHŁ Alarm Odszr. Dział Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

12 12 WYBÓR STEROWNIKA MD4D3 S Y1 M Listwa zaciskowa Zasilanie 24 V MP24V Y1 M Y2 D1 M D2 D3 M D4 D5 M INFORMACJE SIEMENS POL ALARM ESC Sterownik SIEMENS Rys. 9-4 WSKAZÓWKA 1 Odległość pomiędzy sterownikiem SIEMENS a skrzynką DX AHU nie powinna być większa niż 15 m. 3 Jeden sterownik SIEMENS nie może sterować więcej niż jedną jednostką wewnętrzną. 4 Wszystkie sygnały przesyłane przez sterownik SIEMENS i skrzynkę DX AHU muszą być zgodne z ustawieniami opisanymi w tab. 9-1 i 9-2. Komunikacja nie będzie przebiegać prawidłowo, jeśli zmieniono ustawienia sygnałów w sterowniku SIEMENS. 9-3 Wejście analogowe 0 10 V DC Temp. pomieszcz. () Temp. () Zakres Normalnie Chłodzenie Ogrzewanie Min Maks 0, 5 0 1, 15 Niedostępne Niedostępne 1, 5 1, 35 1,, 85 2,, 5 2, 35 2,, 85 3,, 5 3, 35 3,, 85 4,, 5 4, 35 4,, 85 5,, 5 5, 35 5,, 85 6,, 5 6, 35 6,, 85 7,, 5 7, 35 7,, 85 8,, 5 8, 35 8,, 5 8, 85 10 Niedostępne Niedostępne (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

13 USTAWIENIE KAŻDEGO Z PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA Instrukcja obsługi. Po wybraniu sterownika SIEMENS skrzynka DX AHU będzie działać zgodnie z sygnałem sterowania wysyłanym przez sterownik SIEMENS oraz sygnałami alarmu, odszraniania oraz działania. 10. USTAWIENIE KAŻDEGO Z PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA Ustawienia przełącznika Wskazówka: liczbę podrzędnych skrzynek DX AHU należy ustawić jedynie w nadrzędnej jednostce wewnętrznej. Tab Ustawienia przełącznika SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 1 tryb kontroli fabrycznej, 0 tryb adresowania automatycznego (ustawienie fabryczne) 000 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 4 (zastrzeżone) 101 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 5 (zastrzeżone) 110 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 6 (zastrzeżone) 111 liczba podrzędnych skrzynek sterowniczych DX AHU wynosi 7 (zastrzeżone) 1 zastrzeżone, 0 nowy wyświetlacz (ustawienie fabryczne) 1 tryb kontroli fabrycznej przekaźnika, 0 tryb zwykły (ustawienie fabryczne) 00 gdy temperatura wynosi 15 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza (ustawienie fabryczne) 01 gdy temperatura wynosi 20 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza 10 gdy temperatura wynosi 24 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza Tab Ustawienia przełącznika SW5 SW5 1 2 SW5 1 2 SW5 1 2 SW5 1 2 Tab kompensacja temperatury 6 C poniżej nastawy trybu grzania (ustawienie fabryczne) 01 kompensacja temperatury 2 C poniżej nastawy trybu grzania 10 kompensacja temperatury 4 C poniżej nastawy trybu grzania 11 kompensacja temperatury 8 C poniżej nastawy trybu grzania Wskazówka: Wentylator będzie nadal pracować po osiągnięciu zadanej temperatury poniżej nastawy trybu grzania przez T1, lecz funkcja zapobiegająca nawiewaniu zimnego powietrza wciąż będzie działać. Oznacza to, że wentylator zostanie zatrzymany, gdy T2 osiągnie temperaturę poniżej nastawy SW2. Ustawienia przełącznika SW6 Przypisywanie adresu jednostki wewnętrznej SW SW SW SW nadrzędna skrzynka sterownicza DX AHU Tab podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 3 SW6 100 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 4 (zastrzeżone) SW6 101 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 5 (zastrzeżone) SW6 110 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 6 (zastrzeżone) SW6 111 podrzędna skrzynka sterownicza DX AHU 7 (zastrzeżone) Po zmianie statusu któregokolwiek z przełączników na płycie głównej należy wyłączyć i włączyć główny wyłącznik zasilania. SW2 Ustawienia przełącznika SW3 SW3 1 2 SW gdy temperatura wynosi 26 C lub mniej, wentylator zostanie zatrzymany, aby zapobiec nawiewaniu zimnego powietrza Tab wymaganie ponownej korekty wydajności jednostki wewnętrznej wynosi 80%, 0 wymaganie ponownej korekty wydajności jednostki wewnętrznej wynosi 100% (ustawienie fabryczne) 1 podłączony sterownik SIEMENS bez funkcji automatycznego restartu 0 podłączony sterownik MIDEA z funkcją automatycznego restartu (ustawienie fabryczne) Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

14 14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NR Typ Treść Kod błędu Uwagi 1 Alarm 2 Alarm Brak adresu podczas pierwszego uruchomienia Niezgodność jednostek wewnętrznych lub podłączono urządzenie "MS" 3 Alarm Konflikt trybów 4 Usterka 5 Usterka 6 Usterka Błąd EEPROM Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną lub pomiędzy nadrzędną a podrzędną jednostką wewnętrzną Błąd czujnika temperatury (T1) Błąd czujnika temperatury (T2) Błąd czujnika temperatury (T2B) Błąd czujnika temperatury (T2C) 7 Usterka Błąd jednostki zewnętrznej 8 Usterka Alarm poziomu wody 9 Usterka Liczba równolegle połączonych jednostek wewnętrznych nie zgadza się się wskaźnik "FE" się wskaźnik "H0" się wskaźnik "E0" się wskaźnik "E1" się wskaźnik "E2" się wskaźnik "E3" się wskaźnik "E4" się wskaźnik "E7" się wskaźnik "Ed" się wskaźnik "EE" się wskaźnik "H7" Powraca do normalnego stanu po zakończeniu ustawień. Tab Po usunięciu usterki błąd usuwany jest automatycznie. Po usunięciu usterki błąd usuwany jest automatycznie. Przycisk zapytania Wskaźnik LED zegara Wskaźnik alarmu Wyświetlacz LED Dioda LED oznaczająca działanie Dioda LED DEF i wentylatora Odbiornik sygnału podczerwonego Rys Wskazówka: Sterownik SIEMENS może otrzymać informację o alarmie ze skrzynki DX AHU. Wówczas należy najpierw zidentyfikować i usunąć problem, a następnie umieścić mostek na zaciskach D5-M, aby przywrócić poprzedni stan (2016/05) Skrzynka sterownicza DX AHU

15 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 15 Skrzynka sterownicza DX AHU (2016/05)

16

 • AAT DSC-1500-poszukuję instrukcji montażu

  przy remoncie częściowo uszkodzono mi instalację alarmową. Poszukuję instrukcji do tego typu alarmu-moją mi wcieło:(. opisane tu na elektrodzie strony nie istnieją. Może ktoś z szanownych kolegów posiada takową. Jestem elektronikiem i potrafię (mając instrukcję lub opis naprawić instalację. Dziękuję z góry...

  Zabezpieczenia Stacjonarne 09 Mar 2005 11:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1335

 • Buzzer w 6610 - instrukcja montażu lub schemat.

  witamczy ktos wie gdzie znajduje sie buzer w nokii 6610 bo niegdzie nie moge go znaleezc najlepiej prosiłbym o jakosc instrukcje moznatazu lub schemat

  Smartfony Serwis 11 Kwi 2005 20:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 864

  Instrukcja montażu autoalarmu Langeford LF110A/HP110A

  Potrzebuję instrukcji montażu autoalarmu Langeford LF110A/HP110A.Może ktoś ma lub wie gdzie ją zdobyc.

  Samochody Zabezpieczenia 26 Kwi 2005 19:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2804

  Szukam instrukcji montażu alarmu do AUDI A4 2. 5 TDI 1998r.

  Szukam jakichkolwiek informacji, które mogą być pomocne przy montażu alarmu w tym samochodzie. Najważniejszą sprawą z jaką się zwracam do Was to odciecie paliwa lub zasilania ale nie rozrusznika, chodzi mi o to gdzie sie wpiąć z immobilajzerem z centrali alarmowej w tym aucie, który przewód i gdzie go...

  Samochody Szukam 21 Maj 2005 07:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2223

  [POMOCY] instrukcja montażu i obsługi radia Medion md 80907

  dzięki bardzo lepsza angielska niż niemiecka instrukcja!! :D

  Schematu/instrukcji/artykułu 23 Gru 2005 09:10Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5982

  Gorąco prosze o instrukcje montażu radiatorów na RAM...

  Witam... mam 2 kingstony 512MB ddr... i chcialbym zapewnic im chlodzenie radiatorami... lecz wogóle nie znam sie na tym... wiem ze musze kupic radiatory na allegro... tylko co dalej?Jak je zamontwać... prosze o dokładny opis bo jestem zielony...!!! :! :

  Komputery Eksploatacja 26 Sty 2006 01:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1116

  <GPS> Philips Carin 420 instrukcja montażu

  Witam! Posiadam Navigacje satelitarną PHILPS CARIN 420. Mamm z nia problem. Otóż potrzebuej instrukcje montzu gdyż:Navigacja działa lecz "moj samochod nie porusza sie na niej" Czegoś nie podłączyłem tylko czego??Z góry dziekuje za odpowiedźAdam88sjz

  03 Kwi 2006 13:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1317

  Poszukuję instrukcji montażu do auto-alarmu Tytan2 Exclusive

  Poszukuję instrukcji montażu do auto-alarmu Tytan 2 Exclusive. Mam takowy alarm ale nie mam do niego instrukcji ani schematu montażowego. Wielkie dzięki za pomoc z góry dziękuję.Ps jestem nowym użytkownikiem i nie posiadam punkcików. Podaje maila czargosia1(at)wp. pl. Serdecznie dziękuję Czargosia

  Samochody Elektryka i elektronika 30 Maj 2006 06:33Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 903

  instrukcja montażu lo. gas flash

  Witam wszystkich.Kupiłem na allegro sterownik do lpg lo. gas flash a nie mam instrukcji który przewód do czego i właśnie na tym polega mój problem bo nie wiem jak to teraz podłączyć jak by ktoś był łaskawy i miał taki schemat podłączenia to byłbym bardzo wdzięczny.Z góry wielkie dzięki.

  Samochody Instalacje Gazowe 29 Cze 2011 16:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3242

  WEBASTO BW 50 CARAT. Szukam instrukcji montażu. Potrzebna pompka paliwa?

  pomóżcie. posiadam webasto BW 50 CARAT. szukam instrukcji montażu. czy potrzebna jest pompka paliwa? gdzie najlepiej zamontować je w GOLF-ie 3?

  06 Sty 2010 12:18Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3191

  WV golf 4 TDI 2001" instrukcja montażu alarmu w J. Pols

  Bardzo proszę o pomoc przy montarzu alarmu przy Golfie(jak w temacie)Na forum znalazłem tylko w j. angielskim i jest jakieś 7 pozycji.Potrzebuję istrukcji - opisu w języku poskim.Za pomoc bardzo dziękuje.

  13 Gru 2006 22:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2262

  Szukam instrukcji montażu (elektryka)napędu bramy SLY 1000

  Szukam instrukcji montażu (elektryka)napędu bramy SLY 1000

  14 Gru 2006 12:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1736

  FOX 900T RND. Instrukcja montażu alarmu samochodowego.

  Witam wszystkich i jak podane w temacie, poszukuje instrukcji montażu w/w alarmu samochodowego. Pozdrawiam.

  16 Sty 2007 19:55Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4005

  Audi B4 AUTOCHECK. Oznaczenia pinów.

  Szukam instrukcji montażu autochecka na bazie minichechka oraz oznaczenia pinów wtyczka 24.Dzięki!

  02 Maj 2007 07:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1581

  Tda2030 - szukam instrukcji montażu

  potrzebuje pilnie instrukcje montazu do 2030 bo nie wiem gdzie co przzylutowac zielony jestem

  Początkujący Elektronicy 14 Mar 2007 16:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1408

  instrukcja montażu obrotomierza w sc 1. 1 z 2003r.

  Witam!!!Kupiłem obrotomierz do SC 1, 1 z 2003r. wersja uboga, obrotomierz jest oryginalny Fiata, ale nie wiem skąd wziąć sygnał? Ustaliłem w serwisie Fiata, że z centralki sterującej nie ma wyjścia. Sygnał można wziąć od cewek (są dwie) gdy podłączyłem tylko jedną cewkę wskazówka obrotomierza zaniżała...

  04 Maj 2007 21:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1326

  instrukcja montażu Cobra 3865/3868

  WitamPotrzebuję instrukcję do alarmu Cobra 3865/3868. Mam taki alarm i chciałbym go zainstalować do swojego auta ale nie mogę nigdzie znaleźć żadnej dokumkentacji. Bardzo Was proszę o pomoc. Znalazłem w schematach na Elektrodzie do modelu 3800 i podobnych ale to nie jest dokładnie to - mam inne kolory...

  26 Maj 2007 01:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5378

  Instrukcja montażu centralnego zamka w TICO

  Fajna Instrukcja dzieki za udostepnienie.Tych którzy nie mogą zassać informuję że musicie miec na kompie jakiś programik do obsługi plików pdf.Po kliknieciu na link otwiera sie instrukcja jako plik pdf a potek zapisujemy ja na dysk. Wszytko działa jak nalezy przed chwilka sprawdzałem.Pozdrawiam

  16 Lis 2007 09:28Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7914

  STCobra 2000-u Brak schematu, instrukcji montażu.

  Zna ktoś alarm samochodowy STCobra 2000-u. potrzebuję schemat montażu.

  07 Wrz 2007 12:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 954

  Jabel J-267 Projekt płytki i instrukcja montażu

  Potrzebuję całej dokumentacji (instrukcji montażu wraz z rozmieszczeniem elementów) oraz projektu (najlepiej rysunku 1:1) płytki drukowanej do w/w wykrywacza metalu. Z góry dziękuję za pomoc.

  14 Paź 2007 13:29Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1667

  DEST DOG 5E RF - instrukcja montażu

  To to ja wiem ale tam nie dają żadnych instrukcji.

  02 Gru 2007 22:48Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5240

  Instrukcja montażu alarmu opel astra I

  Oj coś wnioskuję po Twoich pytaniach, że będą problemy z tym montażem i nie jesteś za bardzo w temacie... Przemyśl to i może będzie bezpieczniej dla auta i taniej dla kieszeni jak jednak komuś to zlecisz? Szkoda by było przez eksperymenty coś sfajczyć w aucie, a patrząc na link który załączyłeś, oraz...

  10 Gru 2007 19:13Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 6930

  LCD do PC pod LPT. Instrukcja montażu tego typu urządzenia.

  Witam!Mam zbędnie leżącą Nokie 3510, chciałem zrobić z niej dobry użytek i wykorzystać LCD do wyświetlania info na temat PC min. na podstawie Nightmodders i LCDInfo Forum a także Elektroda. pl:DProblem zaczął sie na początku gdyż Google i rożne strony nie pomagają na temat wyprowadzeń itp ani sposobu...

  Projektowanie Układów 08 Sty 2008 16:40Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1859

  Instrukcje montażu i podłączenia radioodtwarzacza JVC KD-G42

  Poszukuję instrukcji montażu urządzenia i podłączenia przewodów do radioodtwarzacza JVC KD-G421. Dziękuję!

  10 Lut 2008 18:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1224

  noxon b200- instrukcja montażu alarmu

  tak jak w temacie szukam instrukcji montażu alarmu-proszę o rozpiskę. Pozdrawiam

  06 Kwi 2008 18:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4247

  Antena CB Almas Red 1/2 - instrukcja montażu

  Witam, Kupilem używaną antenę CB Almas Red 1/2 (segmentowa, zaciskana cybantami) ale nie mam do niej instrukcji montażu. Nie bardzo mi się chce eksperymentować i skakać po drabinie (mam swoje lata i mięsien piwny na dowód lat) więc może ktoś wie, gdzie można instrukcję montażu i strojenia znaleźć (niby...

  Radiotechnika Serwis 24 Kwi 2008 08:23Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1692

  skoda fabia Instrukcja montażu świateł do jazdy dziennej

  w tym modelu zawiniła elektryka 1, 4MPi 2004r. nagle przestało działać wspomaganie jak sie okazało dwa przewody CAN H i CAN L prawdopodobnie były uszkodzone, położyłem nowe kable i wszystko zaczęło chodzić jak bajka, a przed całą robotą wywalało błędy czujnik kąta skrętu kierownicy - brak komunikacji....

  Samochody Technika 08 Cze 2008 19:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6206

  autoalarm Lampart S-01 - instrukcja montażu

  Proszę o pomoc szukam instrukcji montażu alarmu samoch. Lampart S-01 (bez żadnej literki)

  16 Maj 2018 15:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2100

  instrukcja montażu blokady skrzyni biegów Dipol do VW T4

  Brakuje śrub zrywalnych i podkładki do nich. Ta akurat blokada jest w miare trudna w montażu aby to ładnie zgrać ze sobą trzeba dobrze wymierzyć. Element pośredni(ten w środku) montujesz od spodu auta na drążku który pracuje w czasie wrzucania wstecznego biegu, widąć ruch drazka. blacha od góry o ile pamiętam...

  07 Sty 2009 13:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6254

  HPB OP CAN - Instrukcja Montażu (Installation Instruction)

  Języki:ITENFRNLDE

  Inne Instrukcje obsługi 21 Lut 2009 18:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2227

  Alarm samoch. TOMAHAWK TW-9010 instrukcja montażu poszukuję

  Dziękuję za szybki odzew. Jednak taką instrukcję właśnie mam w j. rosyjskim. Szukam w "bardziej przyjaznym " języku. Alarm jest dość rozbudowany i nie chcę błądzić podczas jego podłączania.

  02 Mar 2009 19:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1697

  Alarm Cobra (oryg) w Renault Laguna II - instrukcja montażu

  potrzebna jest instrukcja montażu do laguny IIphI

  04 Mar 2009 21:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5741

  Silnik 3-fazowy CNF-DUO - szukam instrukcji montażu

  Witam,Poszukuję instrukcji montażu lub obsługi zabezpieczenia silnika 3 fazowego CNF - DUO.Z góry dziękuję i pozdrawiam Jony7

  Elektryka Instalacje i Sieci 07 Mar 2009 17:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1413

  MANN ALARM - Instrukcja Montażu Centralnego Zamka W Corsie

  tak jak w temacie

  21 Mar 2009 18:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4004

  HPB TOP PLIP - Instrukcja Montażu (Installation Instruction)

  ELESPTS...

  21 Mar 2009 18:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2546

  instrukcja montażu haka do Audi A4

  szukam instrukcji montażu haka do Audi A4 kombi

  18 Kwi 2016 20:53Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 27361

  Instrukcja montażu i programowania szlabanu Beninca.

  Witam.Szukam instrukcji do szlabanu Beninca takiego jak na zdjęciu. Szlaban "zapomniał" zaprogramowanych pilotów oraz muszę przestawić czasy zwłoki i prędkości zamykania szlabanu.Elektronikapilot

  Automatyka Przemysłowa 05 Maj 2015 10:26Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 9336

  Szukam instrukcji montażu autoalarmu CYCLONE.

  Zakupiłam w 2005 roku autoalarm firmy cyclone i gdzieś zagubiłam instrukcje montażu, może jest ktoś co posiada taki alarm?Autoalarm CYCLONE z odpalaniem silnika za pomocą pilotalub instrukcja montażu.Regulamin p. 11 - proszę zmienić temat.Swoją drogą... dziwny i zaskakujący zbieg okoliczności:...

  05 Kwi 2009 18:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1001

  Zalman ZM-NB47J instrukcja montażu NB47J

  Zalman ZM-NB47J instrukcja montażu" Niebieski zalman "

  Komputery Instrukcje Obsługi 09 Maj 2009 11:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1343

  Poszukuje instrukcji montażu multicama do Sagem Dbox2

  Poszukuje instrukcji zamontowania multicama do Sagem dbox2.Multicam jest dokładnie taki:Z góry dzięki za pomoc

  SAT Szukam 27 Cze 2009 12:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2323

  YAMAHA FAZER FZ6 S2 instrukcja montażu (assembly) (en)

  YAMAHA FAZER FZ6 S2 rocznik 2007-2008. Coś jakby montażówka ale z dużą ilością danych dot. regulacji sprzęgła, hamulców, zawieszenia. Jedyna instrukcja na której pokazano gdzie i jak reguluje się przednie reflektory. Wersja angielska.

  Motocykle Instrukcje Obsługi 03 Lip 2009 18:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3846

  "Monster Car Film na DVD, a karty z instrukcji montażu.

  Już dawno zakończyłem składać ten samochód. Moim zdaniem jest to fajna sprawa, ale jest jedna wpadka.W dołączonym filmie DVD Adam w rozdziale \"ELEKTRONIKA STEROWANIA\" montaż rozpoczyna od płytki drukowanej mniejszej, a później dopiero montuje tę główną od sterowania.Mam prośbę niech ktoś to potwierdzi, że...

  Forum Budowlane 23 Sie 2010 09:58Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2286

  Instrukcja montażu i obsługi alarmu KODINIS RAKTAS GN5

  Nie mogę znaleźć instrukcji montażu i instrukcji obsługi ww alarmu po polsku?Ma ktoś z Was.Znalazłem link do jakiejś firmy z Gdańska ale strona nie działa.Tak w ogóle to mam problem w Renault Espace - nie mogę odpalić.mam:-kluczyk i tam w głowce płytka i dioda + dioda LED...

  14 Wrz 2009 07:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4436

  Instrukcja montażu krzesła obrotowego - CPT

  Instrukcja montażu krzesła obrotowego - CPT

  AGD Instrukcje Obsługi 14 Paź 2009 13:23Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3726

  Instrukcja montażu dolnopłuka model 95 K

  Instrukcja montażu i instalacji dolnopłuka model 95 K, wraz z rysunkiem poglądowo-montażowym.

  17 Paź 2009 13:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4454

  Sony CDX-M7850 radioodtwarzacz CD instrukcja montażu PL

  Instrukcja montażu w j. polskimSony CDX-M7850

  Radia Samochodowe Instrukcje obsługi 14 Lis 2009 10:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1198

  Instrukcja montażu Motorola T-605

  Witamy w bezprzewodowym świecie urządzeń Bluetooth®. Samochodowy zestaw i głośnomówiący Bluetooth Motorola T605 zapewnia szybką i łatwą komunikację bezprzewodową.Znajdziecie tutaj opis montażu w j. polskim.

  21 Gru 2009 14:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2621

  instrukcja montażu blokady skrzyni biegów Dipol do xantii

  Jeżeli jest ktoś z szanownych koleżanek i kolegów w posiadaniu instrukcji montażu blokady manualnej skrzyni biegów marki Dipol, w citroenie xantii, to bardzo proszę o udostępnienie mi jej. Będę wielce zobowiązany. Dziękuję.

  08 Sty 2010 18:14

  Szukam instrukcji montażu zmywarki Bosch sgv 45m83eu

  Poszukuję instrukcji montażu zmywarki Bosch sgv 45m83eu szczególnie informacji o sposobie mocowania czołowego blatu meblowego oraz mocowania do zabudowy. W zakupionej zmywarce ktoś się nie bał i..... porzyczył a ja nie zauważyłem braku a teraz główkuję co do czego przykręcić

  AGD Szukam 06 Lut 2010 18:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4155

  F seicento 900, instrukcja montażu radia, proszę o pomoc

  Jak się gościu nie znasz, to nie rób żałosnej parodii.Montaż kosztuje nie więcej niż trzy dychy.Rozumiem też, że antena może Ci nie być potrzebna, ale bez głośników to już się nie da...

  CarAudio 14 Lut 2010 16:55Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 17193

  Szukam instrukcji montażu ELTE Smok-monitoring

  Szukam instrukcji montażu ELTE Smok-monitoring, mam takie cuś montować, chciałem się przygotować.

  05 Paź 2011 09:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2860

  Instrukcja montażu osprzętu silnika Omega 2. 5 TDS

  Poszukuję instrukcji lub wskazówek do montażu klimatyzacji, wspomagania, itp do silnika Opla Omegi 2. 5TDS z roku 1998.Za udzielona pomoc bardzo dziękuję.

  Samochody Mechanika 18 Mar 2010 23:02Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1198

  Instrukcja montażu JVC KD-G331 oraz podł. pilota fabr. R19

  Witam, radyjko w miarę popularne czy może mi ktoś od siebie zeskanować i przysłać jak w temacie oryginalną instrukcje montażową do car-audio JVC KD-G331.W oryginalnej instrukcji jest wpis ze:Informacje o montażu urządzenia i podłączenia przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji.Ps....

  Radia Samochodowe Początkujący 02 Lip 2010 08:22Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 11324

  Potrzebna instrukcja montażu Q-SAFE 002DDS can3 TOYOTA

  Witam kolega odebrał Yarisa, lecz nie chciał żeby mu alarm "wrzucili" w salonie...Mam go montować, ale nie mogę znaleźć żadnych opisów nawet wyprowadzeń (wątpię że są te same jak w 002DDS x-safe) Przydał by się jeszcze sch jak do auta podpiąć ale niekoniecznie.ALARM: Q-SAFE 002DDS can3 TOYOTA,...

  30 Mar 2011 19:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5183

  Tytan DS300P Instrukcja Montażu, Manual, schemat

  Witam, posiadam w aucie alarm Tytan DS300Ppotrzebuję Manual w pdf -ie Instrukcję Montażu, schemat...było to dotychczas dostepne na stronieniestety na chwile obecną do tych manuali mają dostep tylko Firmy montujące alarmy, miałem ten Manual na komputerze i nawet wydrukowane i jak na złość nie...

  02 Sie 2010 12:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3797

  siemens - SF 64 M 332 EU - instrukcja montażu

  Kupiliśmy zmywarkę:SIEMENS SF 64 M 332 EUW zestawie instrukcja obsługi, rysunek i tyle. Instrukcji montażu brak - no i teraz mamy problem. Na prawym boku zmywarki znajduje się rurka, która wychodzi mniej więcej idealnie z środka boku, kierując się w górę, a następnie zakręca w dół i wchodzi...

  AGD Użytkowy 24 Cze 2010 14:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3026

  Płyta indukcyjna Ikea Framtid HINF4T - instrukcja montażu

  Jak w temacie, producentem płyty jest Whirlpool ale nie wiem, który model Whirlpoola jest odpowiednikiem tego z Ikei. Instrukcja potrzebna na gwałt, bo trzeba wyciąć dokładnie dziurę w granitowym blacie a nie chciałabym, żeby pan od blatów wyciął nie taką jak trzeba - blat kosztuje... cóż, dużo, wszystkie...

  28 Wrz 2010 21:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3332

  Instrukcja montażu - Logic CAN/ODIS Audi/VW

  Witajcie, poszukuję instrukcji montażu do w/w alarmu, generalnie potrzebuje wyłączyć funkcję ODIS, z tego co pamiętam wcześniejsze modele, bez programatora można było przywrócić ustawienia fabryczne. (fabrycznie ODIS nie jest chyba aktywny)rok produkcji alarmu 2008.Z góry dziękuję.ps. Jeśli to...

  04 Gru 2010 21:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5833

  Szukam instrukcji montażu alarmu do Toyoty Yaris.

  Witam. Bardzo prosił bym o kontakt osobę która zakładała oryginalny alarm do Toyoty Yaris. Jeżeli ktoś ma to bardzo proszę o jakąś instrukcję (ja takowej nie znalazłem) Pozdrawiam!

  19 Gru 2010 10:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2595

  instrukcja montażu pompy wysokociśnieniowej VW LT 2, 8 tdi auh

  Podczas naprawy w moim LT pojawił się problem, mechanik zdiagnozował nieszczelności oraz luz pompy wysokociśnieniowej. Mój problem polega na tym że nie wiemy jak zdemontować a potem zamontować nową pompę tak aby działała. Mam pytanie czy na pompie są jakieś oznaczenia mające pomóc w jej montażu...

  28 Mar 2011 19:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5359

  Instrukcja montażu anten I i II zakresu TV - POLKAT - lata 80. te XX wieku.

  Jako, że chyba jeszcze nie ma tegoż, tych materiałów tu na Forum, w związku z tym poniżej zamieszam je.Jest to instrukcja prawidłowego montażu anten na kanały 1 - 5 produkcji POLKAT Wojcieszów z lat 80. tych XX wieku.Jeśli nie tu zamieściłem ten temat, wówczas Proszę o jego...

  Instalacje antenowe archiwum 03 Kwi 2011 10:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2639

  Instrukcja montażu stacji czołowej TechniSat BS3 TechniNet (PL)

  W załączniku do pobrania instrukcja montażowa stacji czołowej Firmy TechniSat TechniNet BS3.

  SAT Instrukcje obsługi 15 Kwi 2011 18:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5362

  Szukam instrukcji montażu siłownika beninca ri15k

  Szukam instrukcji montażu siłownika beninca ri15k

  Automatyka bram, szlabanów, rolet 07 Cze 2011 18:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1916

  zmywarka whirpool model ADG 7440/1 typ:WIC instrukcja montażu

  mam spory problem - posiadam zmywarke whirpool do zabudowy, niestety zgubiłam podczas remontu intrukcje montażu drzwiczek i nasz stolarz nie może ich zamontować. Czy ktoś posiada takową? bo w whirpoolu nie chcą mi tego wysłać pomimu kilku już próśb, a jest to model, który już wyszedł z oferty.Dziękuuuję...

  01 Lip 2011 11:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2408

  Prestige APS-1 - szukam instrukcji montażu po PL i schematu

  Szukam schematu i instrukcji montażu do w/w alarmu.Chciałem go zamontować ( z racji tego, że już go posiadam) ale nie mam żadnych instrukcji i schematów.Proszę o pomoc w razie co najlepiej na forum lub (at)mail: kopytt91(at)poczta. onet. plDzięki i pozdrawiam

  15 Lip 2011 15:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 918

  Szukam instrukcji montażu alarmu do Toyoty Yaris.

  Chłopaki potrzebuje pomocy.Padł mi alarm w Yarisie ( po lifcie 2003 r) ten challenger i wymieniłem go na inny.Wszystko gra tylko nie wiem gdzie podpiać sterowanie kierunkami ( mam jeden przewod rozdwojony przy pomocy diód) sterowanie PLUSEM.W starym bylo podpiecie masa do przewodu przy kostce...

  10 Sie 2011 08:37Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 14026

  Poszukuję instrukcji montażu Webasto BBW46 do Vectry B

  Poszukuję schematu montażowego do Vectry B systemu Webasto BBW46. Z góry dziękuję

  18 Sie 2011 07:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1147

  Identyfikacja autoalarmu i instrukcja montażu

  Witam, chciałbym podłączyć auto alarm ale nie wiem co to za producent na płytce jest napisane " SOLDER W184 ".Z centrali wychodzą 2 czarne kable w centrali są pod przekaźnikiem pewnie na odcięcie pompy paliwa 2 żółte zakończone razem bezpiecznikiem oraz 2 wejścia na te czujniki te co się zakłada...

  16 Paź 2011 15:26Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2386

  instrukcja montażu eberspachera do Dacii Duster

  Tak jak w temacie, prosiłbym o informację gdzie można znaleźć instrukcję montażu piecyka eberspachera. Wiem, że takowa istnieje bo pokazywał mi ja gość w firmie montującej piecyki.Z góry dziękuję za informacje.

  05 Gru 2011 23:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 874

  Instrukcja montażu zmieniarki CLAUPUNKT CDC-a04

  tak jak w temacieCDC-A04

  05 Sty 2012 21:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2479

  Diermayer HKS, GWR... T - instrukcja montażu

  Instrukcja montażu (PL)Klapa spalinowaDiermayer HKSDiermayer GWR... TCeny i dane techniczne

  Systemy Grzewcze Serwis 17 Lut 2012 08:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 28383

  Instrukcje montażu i uruchomienia szlabanów Came - (pl)

  Instrukcja montażu i uruchomienia szlabanu G4000 nie jest pomocna. Zawiera wyłącznie informacje dostępne od CAME. Liczyłem na porady umożliwiające i pomagające uruchomić szlaban, tymczasem nie otrzymałem nic, czego bym nie miał. To jest tylko instrukcja montażu i podłączenia, z uruchomieniem nie ma wiele...

  14 Lip 2013 17:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 15887

  LG ku990 wyrwane gniazdo, instrukcja montażu.

  Witam, ma ktoś pod ręką solucję na wyrwane ścieżki od gniazda ładowania lg ku990.

  16 Mar 2012 14:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1186

  Instrukcja montażu świateł do jazdy dziennej

  lary79 super instrukcja, dzięki.Możesz jeszcze napisać, jaki model świateł użyłeś?

  19 Kwi 2012 23:20Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 21720

  Instrukcja montażu zestawu domofonowego Urmet 1129/31 - 2 przewodowy

  W załączeniu instrukcja montażowa do zestawu domofonowego 2 przewodowego Urmet 1129/31.Pozdrawiamwww. alfatech. net...

  26 Cze 2012 19:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1964

  Hormannn Instrukcja montażu, obsługi i serwisu WA 400 / WA 400 M / ITO 400

  WA 400 / WA 400 M / ITO 400

  02 Sie 2012 00:00Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1155

  Instrukcja montażu i użytkowania GS-26-Trigona-WH08

  Instrukcja użytkowania i instalacji/user manual multi languages do wentylatora sufitowego (mieszacza powietrza) firmy Westinghouse Lighting Corporation werjsa GS-26-Trigona-WH08

  06 Wrz 2012 19:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2091

  Audiotronik - instrukcja montażu / opis wyprowadzeń

  czy ktoś spotkał się z domofonem firmy Audiotronik (foto centrali załączone)??Firma już nie zajmuje się domofonami i nie są w stanie udostępnić żadnych materiałów pomocnych przy instalacji i rozbudowie.Szukam opisu wyprowadzeń z centrali od kilku dni, z marnym skutkiem - czy ktoś posiada...

  Domofony i kontrola dostępu 13 Maj 2015 12:49Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1416

  Terminator Absolute + noxon CZA - instrukcja montażu + objaśnienie schematu

  piszę w związku z problemem z instalacją alarmu do samochodu mazda mx5 NAprzeszukałem kawał internetu szukając objaśnienia schematu niestety nic nie znalazłem. Przesyłam schemat w załączniku.Alarm to Terminator Absolut.I teraz kilka nurtujących mnie pytań:- przede wszystkim objaśnienie widocznych...

  27 Lis 2012 10:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3981

  Instrukcja montażu i obsługi Saunier Duval Opalia C14E

  Instrukcja montażu i obsługi Saunier Duval Opalia C14E

  15 Gru 2012 12:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2388

  Webasto - instrukcja montażu i sterowania nawiewem Alfa 156

  Poszukuję instrukcji montażu/podłączenia elektrycznego do sterowania nawiewem w kabinie do Alfy 156. W wersjach do 2003 roku była opcja ogrzewania postojowego sterowanego pilotem, ale brak jakichkolwiek informacji.

  09 Sty 2013 09:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1812

  Instrukcja montażu mini rolety do okien PCV

  Instrukcja montażu mini rolety do okien PCV:- sposób montażu krok po kroku;- objaśnienia w schematach rysunkowych;- sposób demontażu rolety.

  21 Mar 2013 21:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1329

  Instrukcja montażu i instalacji spłuczki "JANTAR" (PL).

  Instrukcja montażu i instalacji spłuczki/dolnopłuku "JANTAR".- opis graficzny wszystkich części;- opis montażu spłuczki;- opis instalacji spłuczki;- warunki gwarancji.- plik PDF- str. 2

  23 Mar 2013 10:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3453

  Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji Hormann RotaMatic 2 (PL)

  Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji Hormann RotaMatic 2(PL)

  12 Kwi 2013 19:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4518

  Instrukcja montażu i programowania domofonu Topaz VD03 (PL)

  W załączeniu instrukcja montażu i programowania domofonu Topaz VD03

  22 Maj 2013 17:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4023

  Clio 2 pH 1 '99 - instrukcja montażu blokady skrzyni Dipol

  Dziękuję!!! To się nazywa ekspresowa POMOC:)Co do "pasowalności" Naklejka jest na tym że to do II, wysłałem maila z ta fotka do Dipol'a bez pośrednio, instrukcji podesłać nie chcieli:), ale odpisali, że powinna pasować........ choć jak dziś zdjąłem od góry obudowę tunelu to mi się to cienko wszystko...

  28 Wrz 2013 21:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1833

  Instrukcja montażu systemu alarmowego Conrad 8 zone ( MAC 608)

  Wielojęzyczna instrukcja instalacji, obsługi i dane techniczne, niestety brak języka polskiego.

  02 Mar 2014 11:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1104

  cobra 7897 Megane II - szukam instrukcji montażu i obsługi

  Pilnie poszukuje instrukcji alarmu i obsługi alarmu cobra 7897 do Renault Megane II kombi gdyż zakupiłem taki alarm ale bez tych rzeczy. Bardzo proszę o pomoc. Odwdzięczę się.

  25 Cze 2014 15:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1557

  Siemens KI 40FP60 - Brak instrukcji montażu do Siemens KI 40FP60

  W trakcie prac budowlanych gdzieś zgubiona została instrukcja montażu nowej lodówki. Została tylko instrukcja użytkownika, która nie zawiera potrzebnych informacji. Nie udało mi się nigdzie znaleźć i instrukcji montażowej. Sprzedawca nie ma już tej lodówki w ofercie. Proszę o pomoc. Czy ma ktoś może...

  29 Paź 2014 09:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 729

  potrzebuje instrukcji montażu wskaźnika paliwa do skutera suzuki katana Y50 AC

  Witam panowie potrzebował bym porady przy montażu dodatkowego wskaźnika paliwa. Wskaźnik ten miał by zapalić np. żarówkę lub diodę, gdy ilość paliwa w baku była by bardzo mała (100-200ml). Czy to w ogóle dało by radę zamontować.Czekam na odp. z góry dzięki:)

  Początkujący Naprawy 29 Gru 2014 19:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 831

  Instrukcja montażu rolety zewnętrznej SML z napędem elektrycznym

  Instrukcję montażu rolety zewnętrznej SML z napędem elektrycznym można znaleźć na stronie producenta Velux. Jest ona jednak mało przyjazna gdyż jest w różnych językach za wyjątkiem języka polskiego.Jest wprawdzie tłumaczenie w języku polskim ale trzeba korzystać z dwóch dokumentacji i szukać (dopasowywać)...

  18 Sty 2015 10:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1245

  Alarm META M26 - Poszukuję instrukcji montażu, bądź "pinologii".

  Mam w samochodzie alarm Meta M26, niestety jeden z pilotów i klucz serwisowy zostały zagubione... Chciałbym ten alarm wymienic na inny, ale ponieważ lepszy ze mnie kręciśrubek niż elektryk, to bardzo by mi w tym pomogła rozpiska pinów centralki. Uprościłoby mi to przeprowadzeni identyfikacji...

  13 Mar 2015 23:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1050

  Instrukcja montażu unifonu Mac

  Instrukcja montażu unifonu analogowego Mac, plik pdf:

  02 Kwi 2015 12:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 984

  Instrukcja montażu unifonu Smart

  Instrukcja montażu nowego unifonu analogowego Smart obecnego w produkcji od 01. 03. 2015 roku, plik pdf:

  02 Kwi 2015 12:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1038

  Cyfral, instrukcja montażu unifonu cyfrowego SLIM D

  Cyfral, instrukcja montażu unifonu cyfrowego unifonu SLIM-D, plik pdf.

  07 Kwi 2015 13:21Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2331

  Cyfral, instrukcja montażu zestawu domofonowego typ TD6

  Cyfral, instrukcja montażu zestawu domofonowego typ TD6. Zestaw dla domów jedno i dwurodzinnych. Plik pdf.

  07 Kwi 2015 13:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1119

  Cyfral, instrukcja montażu unifonu analogowego KAJ

  Cyfral, instrukcja montażu analogowego unifonu Cyfral typ KAJ

  13 Kwi 2015 13:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 957

  Cyfral, instrukcja montażu unifonu cyfrowego KAJ-D

  Cyfral, Instrukcja montażu unifonu cyfrowego CYFRAL typ KAJ-D

  13 Kwi 2015 14:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 990

  tx 600 alarm QX EMG dla Hyundaia - potrzebna instrukcja montażu lub schemat

  Jako nowy witam wszystkich forumowiczów.Dostał mi się alarm tx600 Hyundai Emg nowy kompletny tylko brak instrukcji montazu stąd moja prośba o schemat E20 97RA-01 2214 z góry dziękuje za wszelką pomoc. EMG nie udostępnia schematów... Tak mnie poinformowano... tx 600 alarm QX EMG dla Hyundaia prośba...

  14 Maj 2015 17:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4113

  Instrukcje montażu kamery dla UDT

  Oddział UDT prosi mnie o przygotowanie instrukcji instalacji, eksploatacji (użytkowania) i konserwacji kamery w windzie. Czy ktoś już coś takiego przygotowywał? w jakiej formie mam to przygotować. Czy opisówkę walnąć montażu samej kamery czy rozpisywać ilośc śrubek, bezpieczników, puszek i którędy...

  Monitoring Wizyjny CCTV 20 Maj 2015 19:16Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 876

  Instrukcja montażu, obsługi bramy garażowej GTA 2000 S (PL)

  Nie dawno sam potrzebowałem tej instrukcji, udało mi się ją zdobyć, więc udostępniam ją kolegom.

  20 Sie 2015 19:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4053

  VW Passat B7 2014r. - Webasto i pinout climatronika. Instrukcja montażu.

  Drążę temat od jakiegoś czasu i z tego co się orientowałem to oryginalnego sterowanego przez CAN nie ma co montować bo ma np. ochronę komponentu (wykrywa instalacje w aucie z innym VINem i się blokuje) i trzeba jechać do serwisu żeby je aktywować (albo do magika od tego). Aso podłącza webasto do kompa...

  Samochody Klimatyzacje Ogrzewanie 20 Paź 2019 19:13Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 17454

  Thermo Tronic t-400R - instrukcja montażu i obsługi PL

  Instrukcja montażu i obsługi sterownika Thermo Tronic T-400R

  18 Lis 2015 11:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5694

  Vaillant VC 194 XE-C HL - Potrzebna instrukcja montażu, jaki sterownik

  Niestety tego kotła nie znam, ani nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji. Niemieckiego nie znam.To kocioł bez wyjętej zworki pracuje, czy nie pracuje?Generalnie kocioł powinien też pracować bez sterownika. Mówisz że zapala, a po chwili gaśnie - jest to objaw niewykrycia płomienia na palniku przez elektrodę...

  10 Sty 2016 09:27Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2868

  Ford Galaxy MK3 instrukcja montaż haka.

  Panowie, poszukuję instrukcji montażu haka elektrycznego Westfalia.Pozdro

  Samochody Początkujący 03 Lut 2016 11:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 624

  Instrukcja montażu unifonu Cyfral Slim

  Mam problem z podłączeniem nowego domofonu Cyfral Slim. Wcześniej był zamontowany Tesla i jest to podłączenie 6 żyłowe. Poniżej dodaje zdjęcia. Mam nadzieje że ktoś wie jak to ogarnąć.

  01 Mar 2021 13:28Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5961

  Hormann A B 445, Instrukcja montażu, obsługi i serwisu PL

  Oryginalna instrukcja sterowania, montażu i obsługi Hormann A B 445 po polsku (instrukcja programowania, kody błędów itd. )

  29 Sty 2017 18:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2634

  Eberspacher Instrukcja montażu easy start plus PL

  Eberspacher Instrukcja montażu easy start plus PL

  05 Maj 2017 08:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3351

  Eberspacher Instrukcja montażu easy start timer PL

  Eberspacher Instrukcja montażu easy start timer PL

  05 Maj 2017 08:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2772

  Eberspacher instrukcja montażu Zegar Easy start T PL

  Eberspacher instrukcja montażu Zegar Easy start TWersja PL

  05 Maj 2017 08:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2589

  Instrukcje montażu lpg firmy landi w rożnych autach

  Instrukcje montażu lpg firmy landi w rożnych autach. podłączenia elektryczne.

  Samochody Instrukcje Obsługi 09 Maj 2017 19:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2133

  Meta FIAT M882US - Instrukcja montażu

  Czy mógłby mi ktoś udostępnić instrukcję montażu-schemat do M882US oraz odpowiedzieć na pytanie czy można go zamontować w innym aucie z poza grupy Fiata? Dziękuje.

  01 Cze 2017 20:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1377

  Audi A4 B5 1, 9 tdi - instrukcja montażu silnika

  Montaż zakończony, silnik chodzi ładnie. Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki i podpowiedzi.

  07 Wrz 2017 17:45Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 8724

  INSTRUKCJA Montażu i eksploatacji haka holowniczego MITSUBISHI CARISMA

  INSTRUKCJA Montażu i eksploatacji haka holowniczego do MITSUBISHI CARISMA 4/5 drz, produkowany od 08. 1995r do 1999 r. oraz od 2000 r.

  19 Wrz 2017 12:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1188

  Instrukcja montażu podajnika pinów i DCE1500

  Elektro Schematy spawarek 28 Lis 2017 16:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1011

  Exus V5 - Szukam instrukcji montażu i opis pinów

  Bo jest mały problem te schematy co znajduje mają kolorowe kable a centralka którą mam ma same czarne. A schematy nie pasują za bardzo do tej centralki kolejności kabli itd.Moja centralka ma dwurzędowa wtyczkę nie tak jak v5 smart. Tak jak tu tylko ja mam same czarne kable:/

  25 Mar 2018 17:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 582

  Blooma Agia - szukam instrukcji montażu i obsługi tej lampy

  Problem wydaje mi się jest w części PIR. Obok sensora PIR jest dioda podająca sygnał CDS na podkówkę oznaczoną CDS / na obudowie oznaczona jako LUX dzień- noc /Dioda ma obudowę diody świecącej fi 3mm bezbarwnej i chyba zastępuje fotoelement ze starszych lamp. Na tej płytce pracuje LM258 ale w...

  01 Lip 2018 22:15Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 681

  Instrukcja montażu płyty grzejnej BOSCH PVS...

  W załączeniu instrukcja montażu płyty indukcyjnej BOSCH.

  23 Lip 2018 13:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 744

  Brak instrukcji montażu frontu ADG 522x Whirlpool

  Witam. Posiadam zmywarkę Whirlpool ADG 522 45cm. Mam lekki problem iż nie dołączono instrukcji montażu frontu a tylko 2 szyny montażowe, których niestety nikt (6 osób znajomych) nie jest w stanie zamontować.Może ktoś zna jakiś filmik montażowy bądź montował front na szynach sam. Dziękuje za pomoc z...

  24 Paź 2018 19:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1140

  Witam potrzebuję instrukcji montażu napędu Nice TH1551

  Witam zakupiłem używany napęd bramy przesuwnej Nice th 1551 Chciałbym również sam go zamontować ale brakuje mi instrukcji. Za pomoc z góry dziękuję

  19 Lut 2019 07:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1185

  Q-Safe typ 002dds can4 - Poszukuję instrukcji montażu

  witam,Poszukuję instrukcji montażu do alarmu Q-safe typ 002dds can4 montowanego w Toyociez góry dziękuję

  11 Mar 2019 21:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2607

  Alarm - Instrukcja montażu FC 7540

  Brak informacji. tylko instrukcja angielska.

  28 Maj 2019 05:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 180

  Instrukcja Montażu model ciężarówki wojskowej WPL B16K 6x6 1:16

  Wersja Eng i PL

  01 Lis 2019 17:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 351

  Vw T5. 2 - Tempomat instrukcja montażu

  Czy ktoś ma instrukcję montażuTempomatu do T5. 2?

  11 Lis 2019 14:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 120

  Ford Focus 2019 - Instrukcja montażu systemu ładowania bezprzewodowego

  Witam wszystkich serdecznie. Potrzebuję instrukcji montażu systemu ładowania bezprzewodowego Qi jak w linku:do Forda Focusa 2019 r.Czy jest to w ogóle wykonalne w warunkach domowych?Krystian

  16 Lis 2019 20:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 624

  Instrukcja Montażu model ciężarówki wojskowej WPL B24K 4x4 1:16

  03 Gru 2019 21:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 276

  Webasto Thermo Top - Honda CRV 2. 2 iCTDI 2008 - instrukcja montażu

  W załączniku przesyłam pdf instrukcji (po niemiecku) montażu Webasto do tego samochodu(sam taki posiadam). Może się komuś przyda - obecnie kupiłem piec Thermo Top C z Mazdy 6 i powoli zabieram się za przygotowania do montażu. Potrzebuję zegarka 1533 i wiązkę elektryczną. Ktoś może montował? Jakieś wskazówki?

  09 Gru 2019 18:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 825

  Ford Mondeo MKII 1. 8 TD 97r. - Poszukuję instrukcję montażu Webasto Thermo Top C

  Witam w Nowym Roku.Napisałem do niemieckiego oddziału Webasto zapytanie odnośnie instrukcji do mondeo mk2, niestety w odpowiedzi otrzymałem informację, że nie posiadają instrukcji do tego modelu. W zamian za to wysłali mi uniwersalną instrukcję. Trochę lipa.

  07 Sty 2020 16:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 366

  Instrukcja montażu alarmu LOGIC RDA w Toyota Avensis T25

  Kolego dzięki wielkie, ale tą instrukcję już mam.Problem w tym że są inne oznaczenia i kolory przewodów a ja nie elektryk.Zastanawiam się czy nie zlecić tego montażu fachowcowi.

  10 Wrz 2020 14:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 711

  Instrukcja montażu bramy segmentowe ISOMATIC castorama

  Czy posiada ktoś instrukcje do bramy segmentowe z Castoramy?

  30 Gru 2020 23:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3348

  ELIM ICP Smart BMW E46 M3 - potrzebna instrukcja montażu

  Cześć,Potrzebuję instrukcji instalacji ELIM ICP Smart. Zainstalowałem taki system w moim BMW, który teraz wariuje. Firma, która go zainstalowała (w 2004 r. ) już nie istnieje.Mam nadzieję, że ktoś może mi pomóc.Jest to system podobny do tego na zdjęciu.Dziękuję bardzo!

  10 Cze 2021 19:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 888

  instrukcja montażu Ariston Pro R 80 V 1. 8K (3200409)

  Potrzebuję instrukcję obsługi i montażu do bojlera elektrycznego Ariston Pro R 80 V 1. 8K (3200409). Niestety nigdzie nie znalazlem albo słabo szukałem możecie pomóc?

  17 Cze 2021 13:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 783

  Pralka LOGIK LIW714W20 - Zawiasy instrukcja montażu frontu

  Kupiłem [1897] Pralka LOGIK LIW714W20 A+++ 8KG 1400. Poszukuje do niej instrukcji montażu frontu. Nie wiem jakiej wielkości zawiasy mam kupić żeby zrobić zabudowę tej pralki.

  12 Lip 2021 14:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 243

  Whirlpool WSIO 3034 PFE X - niejasna instrukcja montażu

  Zmywarka do zabudowy. Instrukcja montażu zawiera element o nazwie "K", którego w opakowaniu nie ma. Co to za element? Czy powinien być dołączony do sprzętu?

  10 Sie 2021 08:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1719

  John deere 6630P - Potrzebna instrukcja montażu przedniego WOM Sauter

  Witam, potrzebuję instrukcję podłączenia do JD 6630P przedniego WOM firmy Sauter.

  Maszyny Rolnicze, Sprzęt Ciężki 09 Sie 2021 22:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 198

  Problemy z odtwarzaniem dźwięku Sony FDR AX53 i instrukcja montażu

  Przede wszystkim powiem wszystkim, że nie jestem ekspertem od aparatu fotograficznego, nie przez długie ujęcie. Miałem problem z ekranem mojego przenośnego aparatu Sony (śruby się w nim odkręciły i kiwał się jak szalony). Pomyślałem więc, że rozbiorę tę za 900 dolarów i naprawię problem. Moja intuicja...

  Aparaty Fotograficzne Co kupić? 16 Maj 2022 23:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 372

  Instrukcja Autoalarm Prestige AMX-G+

  CzescMoze ta bedzie instrukcja bedzie ok?INSTRUKCJA MONTAŻUi SERWISUAUTO ALARMU AMX-GINSTRUKCJA MONTAŻU AMX-GUWAGA!!!INSTRUKCJA PRZEZNACZONA TYLKO DLA ZAKŁADU MONTAŻOWEGO.NIE NALEŻY UDOSTĘPNIAĆ TYCH INFORMACJI UŻYTKOWNIKOWI SAMOCHODU.Przed rozpoczęciem instalacji systemu...

  16 Sty 2006 23:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 27791

  Tempomat - montaż tempomatu do auta.

  Ja mam forda mondeo z tempomatem oraz artykuł jak zamontować tempomat w fordzie mondeo może coś Ci to pomoże.Artykuł nie jest mój ale myślę że autor się nie pogniewa za udostępnienie go.Artykuł dotyczy montażu układu sterującego prędkością (tempomat) do samochodu Ford Mondeo 1993-2000.WstępW...

  06 Wrz 2020 11:46Odpowiedzi: 53 Wyświetleń: 90525

  Fiat Punto I montaż haka holowniczego w aucie z LPG

  Drodzy Forumowicze, mam Fiata Punto I rocznik 94 wyposażonego w instalację LPG ze zbiornikiem gazu we wnęce koła zapasowego. Kupiłem na aukcji internetowej hak holowniczy do tego modelu. Okazało się, jak dostałem maila z instrukcją montażu od sprzedawcy, że hak ma mocowanie we wnęce koła zapasowego....

  18 Maj 2020 19:32Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7680

  Montaż klimatyzatora LG MU3M19

  Konkludując należy powiedzieć iż montaż układu winien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.Instrukcja montażu z pewnością przewiduje maksymalną jak i minimalną długość instalacji. Jeśli producent nie określił minimalnej długości to należy wykonać ją jak najdłuższą tak by zapewnić układowi...

  Wentylacja i Klimatyzacja 09 Maj 2011 06:02Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3909

  Ładowarka awaryjna USB na 2 baterie AA jako zestaw do samodzielnego montażu

  Na łamach portalu-układ LT1302CN8-5;-podstawka pod układ scalony typu DIP8;-kondensator 0, 1uF/6. 3V (2 szt);-kondensator 220uF/6. 3V (2 szt);-rezystor 49, 9 kOhm, 0, 25W, 1% (2 szt);;-rezystor 75 kOhm, 0, 25W, 1% (2 szt);-rezystor 3, 3 kOhm, 0, 25W, 5%;-dioda 1N5818 (lub zgodna);-induktor...

  DIY Zagranica 01 Paź 2013 21:36Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 17238

  Ursus C330 - Montaż wskaźnika paliwa firmy cargo

  Mam problem z montażem wskaźnika paliwa tego producenta jak mam wsadzić do zbiornika paliwa metalowy pierścień z 5 gwintowanymi otworami gdyż w zestawie nie ma instrukcji montażu a nie chcę sobie spieprzyć zbiornika poprzez zrobienie zbyt dużego otworu pierścień w jednym miejscu ma zrobione minimalne...

  27 Lut 2015 16:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1878

  Napęd do bramy skrzydłowej do samodzielnego montażu

  Tu poleciłbym life optimo2.andrzej lukaszewicz dzięki za konkretny model. sprawdziłem poczytałem (nie znalazłem instrukcji montażu) ceny ok 1, 5 tyś wszystko wygląda ok. Jeżeli masz jeszcze jakieś ciekawe propozycje wg moich wymagań to proszę podeślij nazwy zestawów.Zdecydowałem że montaż zrobię...

  14 Gru 2022 21:51Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3297

  Automatyczny wyłącznik świateł mijania Opel Astra G montaż.

  Mam problem z prawidłowym podłączeniem automatycznego wyłącznika świateł mijania w moim Oplu Astrze G. Podłączenie wykonałem wg instrukcji telefonicznej producenta oraz schematu z instrukcji. Światła mijania włączają się automatycznie, ale pozycyjne już nie. Normalnie światła pozycyjne działają...

  30 Kwi 2020 20:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1974

  Montaż samozamykacza na drzwiach zewnętrznych

  Dzień dobry wszystkim,noszę się z zamiarem samozamykacza drzwi zewnętrznych do domu.Sytuacja wygląda następująco:Instrukcje montażu u różnych producentów wyglądają podobnie:I teraz pytanie: zwykle w instrukcjach montażu powierzchnia drzwi i ościeżnicy sa zlicowane - u mnie jak...

  Inne Serwis 19 Kwi 2020 13:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1584

  Alarm TBL-777 instrukcja obsługi i nauka pilotów

  Mam prośbę czy ktoś może posiada schemat (instrukcję) montażu alarmu TBL - 777.Dodano po 54WitamMam prośbę czy ktoś może posiada schemat (instrukcję) montażu alarmu TBL - 777.

  20 Lut 2009 17:58Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 5136

  szukam schemat montażu autoalarmu prestige aps 400

  poszukuje schematu, instrukcji montażu autoalarmu prestige APS 400, atakże instrukcji obsługi tego alarmiku,dariuszh(at)neostrada. pl

  13 Mar 2005 11:09Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7766

  Literatura związana z technologią montażu elementów BGA.

  Chodzi o np. instrukcje lutowania układów BGA?Jeśli tak to mam filmik z instrukcją montażu.P. S Zajmuje sie GSM

  Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja 04 Mar 2007 18:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1788

  Jackson II ASC -wątpliwości co do montażu sondy częstotliwościomierza

  Mam watpliwość co do umiejscowienia masy sondyCzęstotliwościomierza FRQ-8Fw tym radiuInstrukcja częstotliwościomierzaFotka radia od góry,czy to o to,, TP3,, jest mowa w instrukcji montażu?Od strony głośnika,, a masa sondy (gruby- złoty drucik)...

  CB Radio 13 Wrz 2013 15:27Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3926

  Podnośnik dwukolumnowy YSJ-3000C (S-200) - potrzebna pomoc przy montażu

  Zakupiłem podnośnik dwukolumnowy YSJ-3000C (S-200)Nie dostałem do tego żadnej instrukcji montażu i teraz nie wiem jak podłączyć jeden element. Mam DTR'kę ale ale jest albo nie kompletna albo niema w niej tego co potrzebuje. Gościu od którego kupiłem podnośnik mówi że innej instrukcji nie posiada....

  10 Sie 2012 18:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2451

Instrukcja montażu i opis funkcji Frigidaire Fah124s1t A

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i opis funkcji Frigidaire Fah124s1t A

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i opis funkcji Frigidaire Fah124s1t A