Instrukcje montażu i użytkowania 3m 1113007c

Instrukcje montażu i użytkowania 3M 1113007C są niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność produktu. Instrukcje te zawierają szczegółowe informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy produktu. Instrukcje te również zawierają informacje o wymaganych częściach, narzędziach i akcesoriach, które są niezbędne do wykonania instalacji prawidłowo. Instrukcja musi również zawierać informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, które należy przestrzegać podczas instalacji i użytkowania produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje montażu i użytkowania 3m 1113007c

Możecie Państwo przefiltrować i wyświetlić dokładnie te dokumenty, które Państwa interesują:

Jakie dokumenty Państwa interesują?

Jaka linia produktów Państwa interesuje?

Wyświetl wyszukiwane dokumenty

Brama uchylna dane montazowehttp://obrazki. elektroda. pl/4313734500_1418161301_thumb. jpg

BRAMA GARAŻOWA
UCHYLNA
(PL - 1/1) o (EU - 1/2)
INSTRUKCJA ORYGINALNA

Instrukcja Instalowania
i Obsługi

EN
Technical documentation
Assembly and Operating Instructions
Up and over garage door / PART 1
Technical description - go to PART 2 (EU - 2/2)

DE
Technische Dokumentation
Montage und Bedienungsanleitung
Garagenschwingtor / TEIL 1
Technische Beschreibung - siehe TEIL 2 (EU - 2/2)

FR
Dossier technique
Notice de Montage et de Fonctionnement
Porte de garage basculante / PART 1
Descriptif technique - voir PART 2 (EU - 2/2)

RU
???????????????????????
????????????????????????????????
???????? -???????????????????????? /????? 1
??????????????????? -??????????? 2 (EU - 2/2)

CS
Technická dokumentace
Návod k instalaci a obsluze
Výklopná garážová vrata / ČÁST 1
Technický popis - přejděte na ČÁST 2 (EU - 2/2)

SK
Technická dokumentácia
Návod na montáž a obsluhu
Garážová brána výklopná / ČASŤ 1
Technický popis - prejdite na ČASŤ 2 (EU - 2/2)

HU
Műszaki dokumentáció
Beszerelési és Kezelési Útmutató
Billenő Garázskapu / 1. FEJEZET
Műszaki leírás - lásd az 2. FEJEZETBEN (EU - 2/2)

RO
Documentaţia technică
Instrucţiuni de Instalare şi deservire
Uşă de Garaj Basculantă / PARTEA 1.
Descrierea technică - vezi PARTEA 2. (EU - 2/2)

HR
Tehnička dokumentacija
Instrukcija za Instalaciju i Rukovanje
Garažna podizna vrata / 1. DIO
Tehnički opis - otići na 2. DIO (EU - 2/2)

DA
Teknisk dokumentation
Monterings- og betjeningsvejledning
Garage Vippeport / DEL 1
Teknisk beskrivelse - se DEL 2 (EU - 2/2)

PL

Instrukcja Instalowania i Obsługi - Brama Garażowa Uchylna

SPIS TREŚCI:
1. Informacje ogólne........................................................................................... 2
2. Terminy i definicje wg normy.......................................................................... 2
3. Objaśnienia symboli....................................................................................... 2
4. Opis konstrukcji i dane techniczne................................................................. 1. Zastosowanie i przeznaczenie............................................................. 2. Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.................................................. 2
5. Zalecenia montażowe.................................................................................... 3
6. Wymagane warunki montażu....................................................................... 3
7. Instrukcja instalowania................................................................................... Kolejność instalacji................................................................................ Błędy montażu bram............................................................................. 3
8. Dodatkowe wymagania................................................................................. 3
9. Ochrona środowiska...................................................................................... 4
10. Demontaż bramy............................................................................................ 4
11. Uwagi eksploatacyjne.................................................................................... 4
12. Instrukcja obsługi i konserwacji...................................................................... 4
13. Ważne informacje i uwagi............................................................................. 4
14. Instrukcja obsługi bramy................................................................................. 4
15. Instrukcja bieżących konserwacji.................................................................. 5
16. Najczęściej zadawane pytania.................................................................... 6
[A000001] 1. INFORMACJE OGÓLNE
Montażu oraz regulacji bramy może dokonać co najmniej osoba
KOMPETENTNA.
[D000323] Brama garażowa uchylna jest przeznaczona do użytku w zabudowie jednorodzinnej.
[B000092] Przestrzeń potrzebna do zamontowania bramy musi być wolna od
wszelkiego rodzaju rur, przewodów itp.
[A000002] Niniejsza Instrukcja Instalowania jest dokumentacją przeznaczoną
dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych. Zawiera ona niezbędne informacje gwarantujące bezpieczne instalowanie bramy.
Bramę i jej oddzielne elementy składowe należy instalować zgodnie z Instrukcją
Instalowania i Obsługi dostarczoną przez "WIŚNIOWSKI" Sp. z o. o. S. K. A.
Do instalowania bramy należy stosować tylko oryginalne elementy mocujące
dostarczone wraz z bramą.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z całą instrukcją. Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się do jej
zaleceń. Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od
poprawnego jej zainstalowania.
Instrukcja obejmuje montaż bramy z wyposażeniem standardowym oraz elementami wyposażenia opcjonalnego. Zakres wyposażenia standardowego i opcjonalnego opisany jest w ofercie
handlowej.
[B000002] Rodzaj i struktura materiału budowlanego, do którego będą mocowane bramy w sposób zasadniczy decyduje o wyborze elementów mocujących. Dostarczane standardowo w komplecie wraz z bramą kołki rozporowe
są przeznaczone do zamocowania w materiałach pełnych o zbitej strukturze
(np. beton, cegła pełna). W przypadku montażu bram do innych materiałów
konieczna jest zamiana elementów mocujących na inne, odpowiednie do mocowania w materiałach z jakich wykonane są ściany i strop. W tym celu montażysta musi posłużyć się wytycznymi doboru elementów mocujących dostarczonymi przez ich producenta.
[B000028] Szyby stosowane w przeszkleniach (okienka, profile aluminiowe
przeszklone) wykonane są z tworzywa sztucznego. Naturalną właściwością
szyb z tworzywa sztucznego jest pochłanianie wilgotności z powietrza, co
w zmiennych warunkach pogodowych może doprowadzić do przejściowego
wytrącania się i osadzania pary wewnątrz przeszklenia. Roszenie się profili
aluminiowych szyb jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym.
[A000003] Instrukcja dotyczy montażu kilku typów bram. Rysunki poglądowe
mogą różnić się co do szczegółów wykonania. W niezbędnych przypadkach
szczegóły te są pokazane na oddzielnych rysunkach.
Instrukcja zawiera niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczny montaż
i użytkowanie, a także właściwą konserwację bramy.
Przy montażu należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących prac: montażowych, ślusarskich, prowadzonych elektronarzędziami w zależności od zastosowanej technologii montażu, oraz należy uwzględnić obowiązujące normy,
przepisy i odnośną dokumentację budowy.
Podczas prac remontowych bramę należy zabezpieczyć przed odpryskami
tynku, cementu, gipsu, które to mogą pozostawić plamy.
Instrukcja Instalowania i Obsługi jest dokumentacją przeznaczoną dla
właściciela bramy. Po zakończeniu montażu należy ją przekazać właścicielowi. Instrukcję należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i starannie przechowywać.
Gdy do montażu bramy zostaną wykorzystane elementy dostarczone przez
różnych producentów lub dostawców, instalujący bramę uważany jest za jej
producenta, zgodnie z normą europejską EN 13241-1.
2

Nie można przerabiać lub usuwać żadnych elementów bramy. Może to spowodować uszkodzenie części, zapewniających jej bezpieczne użytkowanie.
Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów bramy.
[C000229] Niedopuszczalne jest dokonywanie przeróbek bramy np. docieplenia skrzydła bramy.
[A000042] Przy montowaniu napędu postępować zgodnie z zaleceniami
"WIŚNIOWSKI" Sp. A., producenta napędu i dodatkowego wyposażenia. Do podłączenia napędu używać wyłącznie oryginalnych podzespołów producenta.
[B000052] Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Dlatego też na drodze otwierającej lub zamykającej się bramy nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
Należy się upewnić, że w trakcie ruchu bramy na jej drodze nie znajdują się
osoby, a w szczególności dzieci lub też przedmioty.
[A000037] 2. TERMINY I DEFINICJE WG NORMY
Objaśnienia znaków ostrzegawczych stosowanych w instrukcji:

Uwaga! - znak oznaczający zwrócenie uwagi.
Informacja - znak oznaczający ważną informację.
Odnośnik - znak odsyłający do określonego punktu w niniejszej
instrukcji instalowania.
Profesjonalny Instalator - kompetentna osoba lub jednostka, oferująca
stronom trzecim usługi w zakresie instalowania bram, łącznie z ich ulepszeniem
(wg EN 12635).
Osoba Kompetentna - osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach
wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, i zaopatrzona w niezbędne instrukcje, umożliwiające prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie
wymaganego instalowania (wg EN 12635).
Właściciel - osoba fizyczna lub prawna, która ma tytuł prawny do dysponowania bramą i ponosi odpowiedzialność za jej działanie i użytkowanie (wg
EN 12635).
Książka raportowa - książka, która zawiera główne dane dotyczące określonej bramy, i w której przewidziano miejsca, gdzie mogą być umieszczane
zapisy z kontroli, prób, konserwacji i wszelkich napraw lub modyfikacji bramy
[D000324] 3. OBJAŚNIENIA SYMBOLI
So - szerokość otworu
Ho - wysokość otworu

[D000335]
City, Novum, Progress, Komfort, Select

[D000336]
Komfort, Select

[A000052]
- opcja

- ręczna

- automatyczna

[D000325] 4. OPIS KONSTRUKCJI I DANE TECHNICZNE
Bramy uchylne standardowo wykonywane są jako bramy garażowe. Szczegółowy zakres wymiarowy oraz dane techniczne podane są w cenniku. Konstrukcja
bramy wykonana jest z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych,
wypełniona blachą stalową ocynkowaną, profilowaną (trapez T-10), powlekaną
poliestrowo. Bramy mogą być wyposażone w drzwi przejściowe otwierane na
zewnątrz oraz mogą być zastosowane przeszklenia. W bramach zastosowany
jest układ sprężyn wspomagający podnoszenie i opuszczenie skrzydła bramy,
sprężyny osłonięte są tulejami zabezpieczającymi przed zakleszczeniem np. palców. Bramy w wersji NOVUM i CITY nie posiadają osłon sprężyn.
[D000326] 4. ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE
Bramy garażowe uchylne przeznaczone są do użytku w budynkach prywatnych i pomieszczeniach gospodarczych.
[B000004] 4. ZALECENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Minimalne poziomy zabezpieczeń krawędzi zamykającej wymagane przez
PN-EN 13241-1
IIiO/BGU/10/2012/ID-90446? Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Instrukcja Instalowania i Obsługi - Brama Garażowa Uchylna
Sposoby użytkowania
Sposób
uruchamiania bramy

Sterowanie czuwakowe
w obecności człowieka
z widokiem na bramę
(wersja Totmann)

Przeszkolone osoby
obsługujące bramę
(teren niepubliczny)

obsługujące
(teren publiczny)

Nie przeszkolone
osoby obsługujące
Sterowanie przyciskiem
bez samopodtrzymania
elektrycznego

Sterowanie przełącznikiem kluczykowym
bez samopodtrzymania elektrycznego

Niedopuszczalne

Sterowanie impulsowe
(wersja Automatik)
bez widoczności bramy
Sterowanie automatyczne
(wersja Automatik automatyczne zamykanie)
- krawędziowa listwa bezpieczeństwa - wymagana

- bariera fotokomórek - opcja dodatkowa

- bariera fotokomórek - wymagana

[A000005] 5. ZALECENIA MONTAŻOWE
Przed montażem i uruchomieniem bramy należy dokładnie zapoznać się
z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać zaleceń
montażu i użytkowania bramy co pozwoli na jej prawidłowy montaż i zapewni
długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Wszystkie czynności związane z montażem bramy należy wykonać w opisanej kolejności.
[A000006] 6. WYMAGANE WARUNKI MONTAŻU
Brama powinna być zastosowana i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
Dobór i stosowanie bram w budownictwie powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
[B000005] Bramy mogą być montowane do ścian żelbetowych, wykonanych
z cegły lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montażu bram
powinno być całkowicie wykończone (ściany otynkowane, wykończona posadzka), ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania. Pomieszczenie powinno być suche i wolne od szkodliwych dla powłok lakierniczych substancji
chemicznych.
Zarówno ściany boczne jak i ściana czołowa i nadproże otworu montażowego
bramy muszą być pionowe oraz prostopadłe do posadzki oraz wykończone.
Zabrania się montażu bramy w pomieszczeniu w którym będą wykonywane prace wykończeniowe (tynkowanie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp. ).
Posadzka w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ wody. Należy zapewnić
odpowiednią wentylację (schnięcie) garażu.
Instalowanie napędu elektrycznego do bramy przez
profesjonalnego instalatora lub osobę kompetentną,
należy wykonać zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi napędu.
[C000184] Zabrania się otwierania skrzydła bramy bez
zamocowanych prowadnic.
[C000230] Zabrania się przenoszenia bramy poziomo
poszyciem zewnętrznym w dół.
[B000009] Warunki bezpieczeństwa
o Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia
przed porażeniem elektrycznym są określone przez obowiązujące normy
i przepisy prawne.
o Obwód zasilający napędu powinien być wyposażony w urządzenie odcinające napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz zabezpieczenie
przed prądem przeciążeniowym.
o Instalacja zasilająca bramę powinna być wykonana jako oddzielny obwód
elektryczny.
o Obowiązkowe uziemienie napędu powinno być wykonywane w pierwszej
kolejności.
o Do montażu napędu należy używać przewodów dostarczonych przez
"WIŚNIOWSKI" Sp. wraz z napędem.
o Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
o Wszelkie prace elektryczne może wykonywać jedynie uprawniony instalator.
[D000001] 7. INSTRUKCJA INSTALOWANIA
Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od poprawnego jej zamontowania. "WIŚNIOWSKI" Sp. poleca autoryzoDokumentacja Techniczno - Ruchowa? IIiO/BGU/10/2012/ID-90446

PL

wane firmy montażowe. Tylko prawidłowe zainstalowanie i konserwacja prowadzone zgodnie z instrukcją, przez kompetentne jednostki lub osoby mogą
zapewnić bezpieczne i zgodne z zamierzonym działanie bramy.
[D000327] 7. KOLEJNOŚĆ INSTALACJI
Rys. 0.
Przed przystąpieniem do instalowania należy sprawdzić wymiary
(szerokość i wysokość) otworu montażowego.
Rys. 3.
W razie potrzeby należy wykończyć otwór tak, aby ościeżnica
mieściła się w nim z luzem umożliwiającym wypoziomowanie
i pionowanie bramy w płaszczyźnie otworu. 1-3.
W pierwszej fazie instalacji należy ustawić bramę w pionie
i w poziomie. Należy sprawdzić poprawność dolegania skrzydła do ościeżnicy na całym obwodzie. Jeżeli zaistnieje potrzeba
dopuszczalna jest odchyłka w ustawieniu bramy - do 2 [mm] na
1 [m] pod warunkiem zapewnienia właściwej współpracy skrzydła z ościeżnicą. W przypadku zbyt mocnego ocierania skrzydła o ościeżnicę należy sprawdzić prostopadłość prowadnic do
nadproża bramy, (lub sprawdzić przekątne prowadnic). Jeżeli
warunki są zachowane dopuszcza się przegięcie ramion tak aby
poprawić działanie bramy. 4-15.
Należy starannie wykonać kolejne czynności instalowania zobrazowane rysunkami. 8-9.
Sprawdzić przekątne prowadnic poziomych. Montować prowadnice do sufitu za pomocą podwieszek montażowych. 4, 11, 12. Montować bramę używając kołków montażowych. Ilość kołków
dostosowana jest do ilości blach montażowych bramy. 13.
Po zamontowaniu wystające części podwieszek należy obciąć,
stępić krawędzie cięcia, a powstałą krawędź zabezpieczyć farbą.
Mocowanie prowadnic poziomych do sufitu za pomocą dwóch
kompletów podwieszek montażowych. 16.
Montaż dodatkowego ryglowania. 17.
Montaż bramy z uszczelnieniem szczotkowym. Zdemontować
próg bramy, a następnie mocować bramę używając kołków montażowych. Brama montowana bezpośrednio na podłożu. I.
Po wykonaniu instalowania należy sprawdzić poprawność działania bramy zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi w razie
potrzeby dokonać niezbędnych regulacji. Sprawdzić prawidłowe
napięcie sprężyn oraz w razie potrzeby dokonać ich regulacji
(regulacji bramy można dokonać tylko i wyłącznie gdy brama
jest całkowicie otwarta i zabezpieczona przed niekontrolowanym
zamknięciem), w tym celu należy:
o otworzyć bramę podnosząc skrzydło do połowy wysokości
(kąt skrzydła około 45°),
o jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn
poprzez regulację rys. nr I. I - I. II lub jeżeli jest to konieczne
dokonać regulacji poprzez zmianę położenia na śrubie napinającej rys. III,
o jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie
sprężyn poprzez regulację rys nr I. II lub jeżeli jest to konieczne dokonać regulacji poprzez zmianę położenia na śrubie napinającej rys. III,
o podczas regulacji według rys. III nakrętkę samohamowną
bezwzględnie wymienić na nową!
Nakrętka spełnia funkcję pod warunkiem jednorazowego użycia!
[D000328] 7. BŁĘDY MONTAŻU BRAM
Istnieje niebezpieczeństwo, że przy montażu bram mogą być popełnione błędy, których można łatwo uniknąć zwracając uwagę aby:
o prowadnice bramy posiadały przekątną oraz były równoległe względem
siebie,
o skrzydło bramy po zamknięciu posiadało przekątną,
o luzy boczne pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem bramy były równe po obu
stronach,
o wszystkie elementy złączne muszą być prawidłowo dokręcone.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych podstawowych zaleceń może powodować trudności w prawidłowym funkcjonowaniu bramy, uszkodzenie bramy
lub w konsekwencji utratę gwarancji.
[A000007] 8. DODATKOWE WYMAGANIA
Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić czy brama jest zaopatrzona
w tabliczkę znamionową CE zgodnie z normą, a w przypadku stwierdzenia jej
braku zaopatrzyć bramę w tabliczkę znamionową. Po sprawdzeniu poprawności działania bramy należy przekazać właścicielowi Instrukcję Instalowania
i Obsługi bramy oraz książkę bramy jeżeli jest wymagana.

3

[B000013] Po zamontowaniu bramy należy niezwłocznie usunąć folię ochronną z blachy poszycia skrzydła. Niewykonanie tej czynności
spowoduje bardzo mocne sklejenie folii z blachą poszycia pod wpływem ciepła promieni słonecznych. Uniemożliwi to odklejenie folii oraz
może doprowadzić do zniszczenia powłoki lakierowej poszycia.
Bramy z napędem elektrycznym należy otwierać zgodnie z Instrukcją
Instalowania i Obsługi napędu.
[A000008] 9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Opakowania
Elementy opakowań (tektury, tworzywa sztuczne itp. ) są zakwalifikowane jako
odpadki nadające się do powtórnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem
opakowań zastosować się do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych
dotyczących danego materiału.
Złomowanie wyrobu
Produkt składa się z wielu różnych materiałów. Większość z zastosowanych
materiałów nadaje się do ponownego przetworzenia. Przed wyrzuceniem posegregować je, a następnie dostarczyć do punktu zbioru surowców wtórnych.
Przed złomowaniem zastosować się do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych dotyczących danego materiału.
[A000009] Pamiętaj! Zwrot materiałów opakowaniowych
do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza
powstawanie odpadów.
[D000329] 10. DEMONTAŻ BRAMY
1. Zamknąć i zaryglować bramę.
2. Zdemontować podwieszki i prowadnicę.
3. Wyciągnąć bramę z otworu uważając aby była skierowana poszyciem do
góry.
4. Przed transportem należy zabezpieczyć skrzydło przed niekontrolowanym
otwarciem.
[D000330] 11. UWAGI EKSPLOATACYJNE
Podstawowe warunki prawidłowej eksploatacji bramy zapewniające jej długotrwałą, bezawaryjną pracę:
o w obrębie uszczelki dolnej zapewnić swobodny odpływ wody,
o chronić bramę przed czynnikami szkodliwymi dla powłok lakierniczych oraz
metali, min. środkami żrącymi takimi jak kwasy, ługi, sole,
o podczas wykańczania pomieszczenia lub jego remontu należy bramę zabezpieczyć przed odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami,
o standardowo sprężyny wyważające ciężar skrzydła bramy dobrane są na
10 000 cykli. Po wykonaniu przez bramę określoną liczbę cykli sprężyny
należy bezwzględnie wymienić,
o bramy sterowane elektrycznie należy otwierać zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z wyposażeniem elektrycznym,
o jeżeli podczas podnoszenia bramy występują nadmierne opory należy
sprawdzić prawidłowość zamontowania bramy i w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości przeprowadzić regulację zgodnie z instrukcją montażu,
o jeżeli w bramie zamontowane są drzwi przejściowe zabrania się podnoszenia bramy w przypadku gdy drzwi przejściowe nie są zamknięte na
klucz.
[D000331] Zakres warunków środowiskowych, dla których jest
przeznaczona brama
o Odporność na przenikanie wody
- klasa 0
o Odporność na obciążenie wiatrem
- klasa 4
o Przepuszczalność powietrza
[A000029] 12. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
Niniejsza Instrukcja Instalowania i Obsługi jest dokumentacją przeznaczoną
dla właściciela bramy.
Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się do jej zaleceń.
Zawiera ona niezbędne informacje gwarantujące bezpieczne użytkowanie
oraz obsługę i konserwację bramy.
[A000010] 13. WAŻNE INFORMACJE I UWAGI
o Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję.
o Wszystkie czynności obsługi należy przeprowadzić zgodnie
z Instrukcją Instalowania i Obsługi bramy.
o Przy wszelkich pracach związanych z przeglądami i naprawami
bramy należy przestrzegać przepisów BHP oraz zaleceń zawartych Instrukcji Instalowania i Obsługi bramy.
o Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów lub części bramy.
4

[B000006] Informacje dotyczące zabronionego używania bramy
o Zabrania się otwierania bramy bez zamocowanych prowadnic.
o Zabrania się zastawiania przestrzeni ruchu bramy. Podczas zamykania lub otwierania bramy upewnić się, że w strefie ruchu nie
znajdują osoby lub przedmioty, a w szczególności dzieci.
o Zabrania się przebywania osób oraz pozostawiania samochodów lub innych przedmiotów w świetle otwartej bramy.
o Zabrania się przebywania, przechodzenia, przebiegania lub
przejeżdżania pod poruszającą się bramą.
o Zabrania się używania bramy do unoszenia przedmiotów lub osób.
o Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniami. Nadajniki sterujące bramą powinny być przechowywane z dala od dzieci. Nadajniki przechowywać w miejscach suchych, nie zawilgoconych.
o Zabrania się przerabiać lub usuwać jakichkolwiek elementów
bramy! Może to spowodować uszkodzenie części zapewniających jej bezpieczne użytkowanie.
o [B000010] Zabrania się montować jakichkolwiek dodatkowych
wypełnień lub izolacji cieplnych skrzydła bez pisemnego uzgodnienia z "WIŚNIOWSKI" Sp. Sprężyny są dokładnie dostosowane do masy skrzydła bramy i wszelkie dodatkowe
elementy montowane na nim mogą spowodować ich przeciążenie i nieprawidłowe działanie bramy.
o [B000013] Po zamontowaniu bramy należy niezwłocznie usunąć folię ochronną z blachy poszycia skrzydła. Niewykonanie
tej czynności spowoduje bardzo mocne sklejenie folii z blachą
poszycia pod wpływem ciepła promieni słonecznych. Uniemożliwi to odklejenie folii oraz może doprowadzić do zniszczenia
powłoki lakierowej poszycia.
o Bramy z napędem elektrycznym należy otwierać zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi napędu.
o [B000008] Bramę należy chronić przed czynnikami szkodliwymi dla powłok lakierniczych oraz metali, min. środkami żrącymi
takimi jak kwasy, ługi, sole. Bramę należy zabezpieczyć przed
odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami, podczas wykańczania pomieszczenia lub jego remontu.
[C000011] 14. INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY
o Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Brama otwiera się
pionowo do góry.
Należy się upewnić, że w trakcie ruchu bramy na jej drodze nie
znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub też przedmioty.
Uwaga! Niebezpieczeństwo wypadku.
o [A000063] Zabrania się używania niesprawnej bramy, w szczególności niedopuszczalna jest eksploatacja bramy jeżeli nastąpiło widoczne uszkodzenie, sprężyn wyważających, elementów
zawieszenia lub podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczną
eksploatację bramy.
o [B000007] Zabrania się użytkowania bramy w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub uszkodzenia
podzespołów bramy. Należy przerwać jej użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
[C000012] Przed pierwszym otwarciem bramy należy sprawdzić
prawidłowość jej zamontowania, zgodnie z Instrukcją Instalowania i Obsługi.
Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy jej skrzydło / kurtyna, porusza
się płynnie oraz jej obsługa jest łatwa.
[C000231] Otwieranie - bramę należy otwierać ręcznie tylko za pomocą
klamek lub przeznaczonych do tego uchwytów zewnętrznych lub wewnętrznych. Niewłaściwa obsługa może być przyczyną wypadku.
Zamykanie - bramę należy zamykać ręcznie przez energiczne dopchnięcie
poprzez klamkę skrzydła, powodujące samoczynne zaskoczenie rygli zatrzaskowych za elementy współpracujące ościeżnicy.
Zaryglowanie (zamka) bramy - standardowo bramy wyposażone są
w zamki, które w przypadku, gdy brama nie posiada napędu, można zaryglować poprzez wyjęcie klucza z zamka co umożliwi samoczynne przekręcenie
się klamki w pozycję zamkniętą.
Odryglowanie (zamka) bramy - należy użyć klucza lub rygla blokady:
o od zewnątrz - należy przekręcić klucz o około 120° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, od wewnątrz należy przesunąć w górę rygiel blokady
umieszczony obok wkładki zamka jednocześnie przekręcić klamkę w prawo.
[C000088] Drzwi przejściowe
o Drzwi przejściowe można otwierać tylko ręcznie poprzez pociągnięcie za
klamkę w kierunku otwierania się drzwi. Drzwi należy otwierać i zamykać
Instrukcja Instalowania i Obsługi - Brama Garażowa Uchylna

łagodnie bez nagłych szarpnięć, które wpływają negatywnie na trwałość,
funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.
o Drzwi przejściowe zamontowane i wyregulowane są prawidłowo wtedy,
gdy skrzydło porusza się płynnie oraz ich obsługa jest łatwa.
o Należy unikać silnych uderzeń skrzydła drzwi o ramę tzn. "trzaskanie", które może spowodować uszkodzenie powłoki malarskiej, pękanie przeszkleń,
pogorszenie funkcjonowania okuć, zawiasów, uszczelnień, wygięcia skrzydła drzwi.
o Zabrania się obciążać skrzydło drzwi dodatkowymi ciężarami, siłowych
otwarć oraz pozostawiania przedmiotów w zasięgu pracy skrzydła drzwi.
[C000089] Każdorazowo do drzwi przejściowych zaleca się zastosowanie
samozamykacza, który należy stosować wyłącznie do samozamknięcia się
skrzydła drzwi po ich uprzednim ręcznym otwarciu.
[C000090] Każdorazowo przed uruchomieniem bramy zależy upewnić się, że
drzwi przejściowe są zamknięte. Drzwi przejściowe zamontowane w bramie
z napędem elektrycznym muszą być wyposażone w wyłącznik krańcowy uniemożliwiający uruchomienie napędu w przypadku otwartych drzwi.
[C000091] Zabrania się przykładania dodatkowej siły (innej niż samozamykacza) w celu domknięcia lub przyspieszenia zamknięcia się skrzydła drzwi, co
prowadzi do rozregulowania lub uszkodzenia samozamykacza.
[C000209] Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy otwierające lub zamykające się
skrzydło, ramę drzwi.
[C000050] 15. INSTRUKCJA BIEŻĄCYCH KONSERWACJI
Czynności możliwe do wykonania przez Właściciela po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją dostarczoną wraz z bramą:
[C000055] Powierzchnię zewnętrzną skrzydła bramy czyścić należy gąbką
i czystą wodą lub dostępnymi w handlu środkami do czyszczenia lakieru. Nie
należy stosować środków czyszczących mogących zarysować powierzchnię,
ostrych narzędzi lub środków do czyszczenia na bazie rozpuszczalnika nitro.
Co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzać bieżące przeglądy bramy
w czasie których należy:
o Połączenia zawiasowe, rolki toczne, sprężyny, prowadnice nasmarować
smarem np. półtłustym HWS-100 Wurth, przed uruchomieniem bramy oraz
w trakcie eksploatacji w razie potrzeby.
o Nie należy oliwić wkładki bębenkowej zamka. W razie potrzeby należy
nasmarować smarem grafitowym.
o Podczas przeglądów należy sprawdzić elementy mocujące bramę do
ściany, śruby (wkręty), rolki wprowadzające, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości należy je bezwzględnie usunąć, przed ich
usunięciem eksploatacja bramy jest niedopuszczalna.
o W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub
uszkodzenia podzespołów bramy należy przerwać jej użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
o Sprawdzić mocowanie napędu.
[B000029] Do czyszczenie szyb w przeszkleniach (okienka, profile aluminiowe przeszklone) należy używać suchych, czystych i bardzo miękkich, najlepiej bawełnianych tkanin. Można stosować nie szorujące środki czyszczące
np. płynu do mycia naczyń o neutralnym odczynie pH, ale zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie próby na malej powierzchni przeszklenia. Przed
czyszczeniem, szybę należy dokładnie spłukać wodą (nie zaleca się stosować urządzeń czyszczących wysokociśnieniowych) w celu usunięcia drobinek
zanieczyszczeń i kurzu, które mogą spowodować porysowanie powierzchni
szyby. Nie zaleca się używania środków czyszczących zawierających alkohol
lub rozpuszczalniki (powodują trwałe matowienie powierzchni szyby).

obracają się. Jeżeli stawiają opór lub nie kręcą się wcale, należy sprawdzić
ich stan, a szczególnie powierzchnie jezdne. W razie konieczności należy
wymienić całe zespoły.
o W ramach przeglądu należy sprawdzić podzespoły mechaniczne mające
wpływ na bezpieczeństwo i prawidłową pracę bramy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie usunąć a wadliwie
działające podzespoły i części naprawić lub wymienić.
o Sprawdzić stan sprężyn.
[D000333] Czynności wymagające Profesjonalnego Instalatora:
Wszelkie przeróbki oraz modyfikacje bramy uzgodnić z "WIŚNIOWSKI" Sp. z
o. Zakres prac objętych przeglądem okresowym bramy wykonywanym
przez autoryzowany serwis "WIŚNIOWSKI" Sp.
o Zidentyfikować bramę typ bramy, nr seryjny.
o Sprawdzić oznakowania bramy, naklejki ostrzegawcze, w przypadku ich
braku należy uzupełnić.
o Sprawdzić części złączne zastosowane w bramie: kołki mocujące bramę do
ściany, śruby mocujące prowadnice.
o Sprawdzić sprężyny oraz elementy współpracujące z nimi w przypadku
wystąpienia wyraźnych śladów zużycia należy bezwzględnie te elementy
wymienić.
o W przypadku eksploatacji powyżej 12 lat lub wykonania przez bramę powyżej 10 000 cykli (ilość cykli należy określić szacunkowo na podstawie
rozmowy z użytkownikiem bramy) - sprężyny należy bezwzględnie wymienić.
Zwrócić uwagę na warunki w jakich eksploatowana jest brama, jeżeli warunki
te odbiegają od wymaganych warunków eksploatacji należy poinformować
właściciela o możliwych konsekwencjach (np. możliwość wystąpienia awarii).
[C000232] Czynności możliwe do wykonania wyłącznie przez autoryzowany serwis "WIŚNIOWSKI" Sp. :
o wszelkie przeróbki bram,
o wymiana sprężyn wyważających skrzydło bramy,
o naprawy podzespołów elektrycznych.
o naprawy podzespołów bramy.
Przy wszelkich pracach konserwacyjnych oraz przeglądach bramy odłączyć zasilanie napędu. Mocowanie sprężyn wyważających ciężar skrzydła bramy można zluzować wyłącznie, gdy brama jest w pozycji otwartej.
[A000011] Wszystkie czynności wykonać zgodnie z niniejszą Instrukcją Instalowania i Obsługi bramy. Wszelkie uwagi i zalecenia przekazać właścicielowi
bramy w formie pisemnej, np. zanotować w książce raportowej bramy lub karcie gwarancyjnej i przekazać właścicielowi bramy.
Po wykonaniu przeglądu potwierdzić jego przeprowadzenie wpisem w książce
raportowej lub karcie gwarancyjnej bramy.

[A000012] "WIŚNIOWSKI" Sp. zastrzega sobie
prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikających
z postępu technicznego nie zmieniających funkcjonalności wyrobu bez powiadomienia.
Dokumentacja jest własnością "WIŚNIOWSKI" Sp.
Kopiowanie, odwzorowywanie i wykorzystywanie w całości lub
w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

[C000017] Czynności możliwe do wykonania przez Osobę Kompetentną posiadającą odpowiednie uprawnienia
[D000332] Przegląd serwisowy bramy należy przeprowadzać co najmniej raz
na 12 miesięcy.
W ramach standardowych czynności konserwacyjnych należy:
o Sprawdzić napięcie sprężyn - otworzyć bramę podnosząc skrzydło do połowy wysokości, kąt skrzydła około 45°:
o jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn poprzez
regulację, rys. II,
o jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie sprężyn poprzez regulację, rys. II.
W razie nie przeprowadzenia powyższych prac istnieje
niebezpieczeństwo, że skrzydło nagle opadnie i spowoduje zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących się w jej pobliżu.
o Sprawdzić stan zamocowania osłon sprężyn i w razie potrzeby poprawić.
o Sprawdzić, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa? IIiO/BGU/10/2012/ID-90446

5

[D000334] 16. Najczęściej zadawane pytania
Przyczyna

Rozwiązanie

Brama ciężko się otwiera /gwałtownie zamyka, skrzydło bramy jest nie wyważone (brama samoczynnie opada lub otwiera się)

o Sprawdzić napięcie sprężyn - otworzyć bramę do połowy, brama powinna
pozostać w tej pozycji. Jeżeli brama wyraźnie opadnie, należy zwiększyć
napięcie sprężyn. Jeżeli brama wyraźnie się podniesie, należy zmniejszyć
napięcie sprężyn.

Podczas pracy bramy występują duże opory ruchu, skrzydło nie otwiera się
płynnie

o Sprawdzić, czy rolki podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy
obracają się. Jeżeli stawiają opór lub nie kręcą się wcale należy je na nowo
wyregulować i nasmarować.
o Sprawdzić czy w prowadnicach nie występują zanieczyszczenia mogące
wpłynąć na błędną pracę bramy.
o Sprawdzić prawidłowy montaż prowadnic (przekątna).

Zamek nie otwiera się/nie zamyka, występuje błędna praca zamka

o Nasmarować wkładkę bębenkową smarem grafitowym.
o Sprawdzić działanie rygla, w razie występowania oporów należy nasmarować.
o Sprawdzić poprawność zamontowania łącznika zamka z ryglem.
o Sprawdzić działanie zasuwki blokującej zamek.

Rygle nie zatrzaskują bramy

o Sprawdzić pracę rygli w razie potrzeby nasmarować.
o Sprawdzić połączenie zatrzasków z zamkiem bramy. Jeżeli zachodzi taka
potrzeba w przypadku bram wyposażonych w linkę zwiększyć napięcie linki
gdy brama wyposażona w cięgna wymienić cięgna.

Rygle nie zatrzaskują bramy w bramie wyposażonej w napęd

o Sprawdzić ustawienie ogranicznika położenia krańcowego.
o Sprawdzić ustawienie mikroprzełącznika w tryb pracy bramy uchylnej.
o Sprawdzić napięcie linki między zamkiem a napędem w razie potrzeby
wyregulować.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie ustąpienia przyczyny należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Montażysta:

IIiO/BGU/10/2012/ID-90446/KTM-653A100904460

" WIŚNIOWSKI " Sp. z o.
PL 33-311 Wielogłowy 153
TEL. +48 18 44 77 111
FAX +48 18 44 77 110
www. wisniowski. pl
N = 49° 40' 10" E = 20° 41' 12"

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Instrukcje montażu i użytkowania 3m 1113007c

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje montażu i użytkowania 3m 1113007c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje montażu i użytkowania 3m 1113007c