Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dcf880h

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dcf880h jest dokumentem, który zawiera informacje na temat składu, właściwości i zagrożeń związanych z danym produktem. Wymagana jest ona do zapewnienia, że produkt jest bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dcf880h zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące produktu, w tym jego składu chemicznego, właściwości fizycznych, zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, procedur bezpieczeństwa, postępowania w przypadku niebezpieczeństwa i wymagane oznakowanie. Dokument ten musi być przechowywany w miejscu pracy i dostępny dla wszystkich pracowników.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dcf880h

Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008, zwanego w skrócie REACH. Rozporządzenie określa w jakich przypadkach należy opracować kartę i co powinno się na niej znajdować. Ważna jest świadomość, że karty charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie substancji niebezpiecznych, a nie w ogóle wszystkich substancji chemicznych. Dlatego w przypadku substancji innych niż niebezpieczne producent nie musi wystawiać karty charakterystyki, a użytkownicy substancji nie mogą tego wymagań.

Dla kogo ważne są karty charakterystyki?

Użytkownikiem substancji chemicznych jest każdy z nas. Na co dzień spotykamy się z środkami niebezpiecznymi, takimi na przykład, jak środki do dezynfekcji. W przypadku środków niebezpiecznych używanych w celach domowych, producent ma obowiązek przedstawienia na etykiecie opakowania wszystkich informacji ważnych pod kątem bezpiecznego użytkowania danego środka. Nie ma natomiast obowiązku sprzedawania środka razem z jego kartą charakterystyki.

Inaczej sytuacja wygląda podczas wykorzystywania substancji niebezpiecznych w firmach (niezależnie od tego, czy środek jest kupowany na potrzeby własne, np. do sprzątania, czy na cele produkcyjne). Wówczas producent „chemii” ma obowiązek przekazania karty charakterystyki wraz ze sprzedawaną substancją. Natomiast użytkownik substancji (firma kupująca i wykorzystująca substancję) ma obowiązek pozyskania od producenta karty charakterystyki i stosowania jej. Co to w praktyce oznacza?

Temat kart charakterystyki można rozpatrzyć dwukierunkowo:

- substancja niebezpieczna jako surowiec używany do produkcji wyrobu,

- substancja niebezpieczna jako czynnik szkodliwy występujący na stanowisku pracy pracownika firmy.

Substancja niebezpieczna jako surowiec używany do produkcji wyrobu

W przypadku substancji stosowanej jako składnika wyrobu gotowego, producent wyrobu musi wziąć pod uwagę skład chemiczny substancji i odnieść go do wymagań prawnych, które obowiązują dla wyrobów, które tworzy. Dyrektywy nowego podejścia, w tym dyrektywa zabawkowa (2009/48/WE), dyrektywa RoHS 2 (2011/65/WE) oraz dyrektywa o wyrobach medycznych (93/42/EWG) zawierają wprost zakaz stosowania niektórych substancji w zabawkach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wyrobach medycznych. Dotyczy to na przykład ftalanów, szeregu metali ciężkich, w tym kadmu i rtęci, a także PBB (polibromowanych bifenyli) i innych. Oprócz zakazów stosowania niektórych substancji producenci zabawek i innych typów wyrobów mają obowiązek umieszczania na swoich wyrobach (lub w ich dokumentacji) informacji o związkach uczulających. To czy związek o ograniczonym stosowaniu znajduje się w wyrobie można ustalić właśnie z kart charakterystyki substancji, których użyto do produkcji wyrobu. Stosowanie kart charakterystyki jest więc niezbędne przy nadawaniu oznaczenia CE na wyroby podlegające pod dyrektywy europejskie.

Substancja niebezpieczna jako czynnik szkodliwy występujący na stanowisku pracy pracownika firmy

Drugim przypadkiem, który należy rozpatrzyć są obowiązki pracodawcy, którego pracownicy użytkują w firmie substancje niebezpieczne. Zgodnie z kodeksem pracy taki pracodawca musi prowadzić wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie. Powinien także zapoznać pracowników z warunkami bezpiecznego użytkowania takich substancji oraz zapewnić im ochrony indywidualne, jeśli wymagają tego warunki pracy. O tym, jakie ochrony należy zapewnić pracodawca dowie się z kart charakterystyki. Oprócz tego, w kartach znajdują się informacje jak reagować w razie wypadku (np. oblanie się substancją niebezpieczną), wycieku substancji do środowiska, a także magazynowania i transportu tych substancji. Kwestia magazynowania jest szczególnie istotna w przypadku substancji łatwopalnych i wybuchowych, gdy niewłaściwe przechowywanie zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu. W praktyce pracodawca chcąc wypełnić właściwe swoje obowiązki powinien:

- posiadać aktualne karty charakterystyki wszystkich używanych w zakładzie substancji niebezpiecznych i przygotować wykaz takich substancji wraz z odniesieniem do kart,

- zapoznać pracowników z treścią kart i posiadać potwierdzenie takiego zapoznania, w postaci podpisu pracownika,

- zapewnić, jeśli to konieczne, instrukcje postępowania z substancjami oraz wszelkie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej potrzebne do bezpiecznego stosowania i przechowywania substancji.

Informacje zawarte na kartach charakterystyki

Karta charakterystyki ma określoną w rozporządzeniu REACH treść, a także powinna być aktualizowana, jeśli zmieni się skład substancji niebezpiecznej, zmieni się prawo dotyczące „chemii”, lub zmieni się wiedza naukowa dotycząca danej substancji, która będzie miała wpływ na ocenę bezpieczeństwa tej substancji. Karta charakterystyki musi posiadać następujące informacje:

 • identyfikacja substancji/preparatu;
 • identyfikacja przedsiębiorstwa;
 • identyfikacja zagrożeń;
 • skład/informacja o składnikach;
 • pierwsza pomoc;
 • postępowanie w przypadku pożaru;
 • postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska;
 • postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie;
 • kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej;
 • właściwości fizyczne i chemiczne;
 • stabilność i reaktywność;
 • informacje toksykologiczne;
 • informacje ekologiczne;
 • postępowanie z odpadami; informacje o transporcie;
 • informacje dotyczące przepisów prawnych;
 • inne informacje.

Na co zwracać uwagę w przypadku zakupu substancji niebezpiecznej?

 1. Wraz z zakupem substancji chemicznej trzeba obowiązkowo otrzymać od producenta lub dystrybutora kartę charakterystyki. Karta powinna być bezpłatnie dołączona do substancji.
 2. Karta charakterystyki powinna być aktualna. W praktyce oznacza to, że powinna być wydana lub zaktualizowana nie wcześniej niż w maju 2010 r., gdyż wtedy zmieniło się rozporządzenie REACH w zakresie dotyczącym wyglądu kart.
 3. Karta charakterystyki musi posiadać informacje określone w poprzednim punkcie. 

Brak którejkolwiek z informacji powinien wzbudzić podejrzliwość użytkownika substancji, co do wiarygodności karty.

Sporządzenie karty charakterystyki to jeden z pierwszych kroków do zapewnienia poprawnej dokumentacji towarzyszącej produktowi. Poza dystrybucją kart do odbiorców, musimy dbać o poprawność karty charakterystyki w czasie jej funkcjonowania. By uzyskać zgodność, należy pamiętać o aktualizowaniu dokumentacji.

Okresy przejściowe

Najczęstszym powodem aktualizacji kart charakterystyki (przynajmniej w ostatnim czasie) były okresy przejściowe, określone w odpowiednich przepisach. Najsilniejszym impulsem do zmian w dokumentacji był termin 1 czerwca 2015 r. i związane z nim nieuchronne i niepodzielne (jak wydawało się przed tą datą) panowanie przepisów rozporządzenia CLP. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2015/830/UE, które wydłużyło okres stosowania kart zawierających elementy wynikające z dyrektywy preparatowej do 1 czerwca 2017 r. Szerzej o tym zagadnieniu wspominaliśmy w poprzednim numerze (2/2017) „Kwartalnika”.

Więcej niż jeden powód

Zmiany w systemie klasyfikacji mieszanin były bardzo istotnym czynnikiem, który wymuszał dokonanie aktualizacji kart, a także oznakowania produktów chemicznych. Nie oznacza to jednak, że obecnie, gdy nasz produkt został już oznakowany zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, nie musimy już czuwać nad naszą dokumentacją. Wręcz przeciwnie.

Brak wyznaczonych punktów w czasie, które czerwonymi światłami i dźwiękiem syren przypominałyby o konieczności aktualizacji, może okazać się zdradliwy. Powodów do aktualizacji może być bowiem znacznie więcej.

Bezzwłoczna aktualizacja

Czytając artykuł 31 rozporządzenia REACH, dowiadujemy się, że kartę należy bezzwłocznie zaktualizować w określonych przypadkach:

 • gdy pojawią się nowe informacje, mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Z tym przypadkiem mieliśmy do czynienia podczas wspomnianych wcześniej okresów przejściowych. Zmianie systemu klasyfikacji towarzyszyła zmiana oznakowania i sposobu informowania o zagrożeniach, była to więc podstawa do aktualizacji dokumentacji;
 • w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
 • w przypadku zastosowania ograniczenia.

Najczęstszym powodem aktualizacji pozostaje jednak pierwszy przypadek, bowiem informacje, które mają wpływ na środki kontroli ryzyka oraz rodzaje zagrożeń, mogą przybierać wiele legislacyjnych postaci.

ATP, NDS i inne …

Karta charakterystyki jest amalgamatem wymagań z szeregu różnych przepisów – od BHP przez gospodarkę odpadami po transport towarów niebezpiecznych. Ze względu na dynamikę zmian, która charakteryzuje ten dział legislacji, obraz karty i wynikających z niej informacji może wielokrotnie ulegać zmianie.

Wykorzystując gromadzone na temat substancji dane oraz analizując coraz to nowe dossier rejestracyjne substancji, raz na jakiś czas Komisja Europejska, na mocy kolejnych rozporządzeń, serwuje nam odświeżoną listę substancji ze zmienionymi klasyfikacjami urzędowymi. Czasami na liście tej pojawiają się nowe substancje, dla których podana klasyfikacja staje się obligatoryjna. Wszystkie te (oraz więcej) zmiany gromadzone są w postaci tzw. ATP (Adaptation to Technical Progress) – poprawek dostosowujących do postępu technologicznego.

Wejście w życie kolejnego ATP zawsze jest ważnym wydarzeniem w świecie legislacji, ponieważ zdarza się, że powoduje istotne zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu wielu mieszanin chemicznych. W przypadku ostatniego ATP do rozporządzenia CLP zmianie uległa choćby klasyfikacja linalolu [CAS 78-70-6] (substancji szeroko stosowanej w kompozycjach zapachowych) oraz nikotyny [CAS 54-11-5] (co może skutkować istotnymi zmianami na rynku e-liquidów). Każdej takiej zmianie będzie towarzyszyć konieczność zaktualizowania karty charakterystyki.

Podobnie sytuacja ma się z wartościami NDS (najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy). Tutaj jednak zmiany mają miejsce rzadziej i dotyczą węższego spektrum substancji chemicznych. Pamiętajmy jednak, że są to zmiany, które również będą wymagały w stosownych przypadkach aktualizacji karty.

Również sekcja 14 karty nie pozostaje niezmienna. Umowa ADR aktualizowana jest w cyklach dwuletnich, co może mieć także bezpośrednie przełożenie na konieczność zmian w kartach charakterystyk. Co 24 miesiące, w latach nieparzystych, pojawia się nowa wersja Umowy, a wraz z nią m. in. nowe wartości LQ, nowe definicje, nowe nazwy przewozowe i szereg innych.

Nie tylko KE zmienia karty

Z powodów zewnętrznych, które mogą determinować obowiązek aktualizacji, można wspomnieć jeszcze o przepisach, dotyczących gospodarki odpadami czy zmianach w przepisach branżowych, dotyczących specyficznych grup produktów (kosmetyków, detergentów, farb czy lakierów).

Dodatkowo jeśli dla któregoś z naszych surowców jego dostawca zmienił klasyfikację lub pojawił się dla niego numer rejestracji, ta zmiana także będzie musiała zostać uwzględniona w karcie. Podobnie może być, gdy zmienimy dostawcę surowca.

Jednak nie tylko decyzje ustawodawców mogą zmusić nas do aktualizacji dokumentacji. Pamiętajmy również, że każdej zmianie receptury produktu, która będzie rzutowała na informacje w sekcji 2, 3 lub 8 karty, powinny towarzyszyć stosowne zmiany.

Powodem czysto formalnym do aktualizacji dokumentu może być zmiana osobowości prawnej naszego przedsiębiorstwa czy zmiana adresu fizycznego lub numeru telefonu. Wszystkie te przypadki muszą zostać uwzględnione w karcie charakterystyki.

A potem…?

Kiedy mamy już zaktualizowany dokument, musimy pamiętać, że karta nie była aktualizowana do szuflady.

Przede wszystkim zaktualizowaną kartę należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawca dostarczył tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Należy więc prowadzić odpowiedni rejestr odbiorców, tak aby w przypadku koniecznej aktualizacji móc spełnić powyższy obowiązek.

Oprócz odbiorców (za pomocą przesłanych kart) o dokonanej aktualizacji należy również poinformować Inspektora ds. Substancji Chemicznych (przy użyciu systemu ELDIOM).

Ręka na pulsie

Podane powyżej przykłady nie wyczerpują listy powodów do aktualizacji karty. Aby pozostać w zgodzie z przepisami, trzeba więc nieustannie trzymać rękę na pulsie, śledzić zmiany w legislacji i kontrolować dokumentację w łańcuchu dostaw. To czasami zadanie trudne, ale konieczne.

Zespół THETA

Strona 6 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. U. Nr 201, poz. 1674) Nazwa handlowa produktu: Shellsol Entfetter 105 Data ostatniej zmiany: 30. 11. 2007 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH Warunki bezpiecznego stosowania: S 23 S 24 S 62 Przepisy krajowe: Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy Unikać zanieczyszczenia skóry W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę preparatu 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> ( Dz. Nr 215, poz. 1588) 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych ( Dz. Nr 174, poz. 1222) 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. Nr 161, poz. 1142) 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu <strong>substancji</strong> niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. 1674) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania <strong>substancji</strong> niebezpiecznych (Dz. Urz. WE P 196 z 16. 08. 1967 r., s. 1) w brzmieniu określonym dyrektywami: - 93/72/EWG (Dz. WE L 258 z 16. 10. 1993 r., s. 29), - 93/101/EWG (Dz. WE L 13 z 15. 01. 1994 r., s. 1), - 94/69/WE (Dz. WE L 381 z 31. 12. 1), - 96/54/WE (Dz. WE L 248 z 3. 09. 1996 r., s. 1), - 97/69/WE (Dz. WE L 343 z 13. 1997 r., s. 19), - 98/73/WE (Dz. WE L 305 z 16. 1998 r., s. 1), - 98/98/WE (Dz. WE L 355 z 30. 1), - 2000/32/WE (Dz. WE L 136 z 8. 06. 2000 r., s. 1), - 2001/59/WE (Dz. WE L 225 z 21. 2001 r., s. 1), - 2004/73/WE (Dz. WE L 152 z 30. 04. 2004 r., s. 1). 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego (Dz. Nr 2, poz. 8) 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie <strong>substancji</strong>, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. Nr 280, poz. 2771) 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. Nr 199, poz. 1948) 8. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 189, poz. 1852) 9. w sprawie oznakowania opakowań <strong>substancji</strong> niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. Nr 173, poz. 1679) 10. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych (Dz. Nr 171, poz. 1666)

Strona 7 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. 1674) Data ostatniej zmiany: 30. 2007 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. Nr 105, poz. 994) 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty <strong>charakterystyki</strong> (Dz. Nr 19, poz. 170) 13. USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Nr 217, poz. 1833) 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty <strong>charakterystyki</strong> niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. Nr 142, poz. 1194) 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty <strong>charakterystyki</strong> <strong>substancji</strong> <strong>niebezpiecznej</strong> i preparatu niebezpiecznego. (Dz. Nr 140, poz. 1171) 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Nr 112, poz. 1206) 18. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nr 63, poz. 638) 19. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nr 62, poz. 628) 20. USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Nr 11, poz. 84) 21. USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Nr 15, poz. 179) Klasyfikacja według VbF: AIII ( Rozporządzenie dotyczące cieczy palnych) Klasa zagrożenia wody: WGK 1: słabe zagrożenie dla środowiska wodnego 16. INNE INFORMACJE 1. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. 2. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika. 3. Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona. Bazę wyjściową stanowiła Karta Charakterystyki dostarczona przez firmę Han fund Nelles Chemische Produkte z 26. 2003 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące <strong>substancji</strong> i preparatów chemicznych. 4. Informacja uzupełniająca: Zawartość benzenu w tym produkcie jest mniejsza niż 0, 10%. W związku z tym znajduje w powyższej Karcie zastosowanie Nota P ( „… nie klasyfikuje się jako rakotwórczej …”). Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być dostępne dla każdego, kto może zetknąć się z produktem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dcf880h

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dcf880h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Dewalt Dcf880h