Księga danych 3m 1113105c

Księga danych 3m 1113105c to jeden z najnowocześniejszych programów do zarządzania danych. Jest zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom możliwość tworzenia, zarządzania i udostępniania wielu typów danych w sposób bezpieczny i niezawodny. Program umożliwia tworzenie wirtualnych baz danych w postaci wirtualnych kontenerów, dzięki czemu użytkownicy mogą w łatwy sposób przechowywać i dzielić się danymi. Ponadto, narzędzie oferuje wiele funkcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników, w tym szyfrowanie danych, kontrolę dostępu i weryfikację tożsamości. Dzięki temu programowi użytkownicy mogą w pełni wykorzystać swoje dane, aby wspierać biznes i zarządzać zasobami w sposób bezpieczny i niezawodny.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych 3m 1113105c

Indeksacja ksi�g metrykalnych z archidiecezji lwowskiej

W 2020 r. pracownicy Oddzia�u II AGAD, rozpocz�li indeksowanie ksi�g metrykalnych z parafii archidiecezji lwowskiej (Zesp� nr 301 Ksi�gi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej z lat 1604–1945). Praca podj�ta zosta�a w zwi�zku z wybuchem pandemii, kt�ra spowodowa�a przeorganizowanie zakresu zada�. Ksi�gi indeksuj�: Alicja Kowalska (do grudnia 2021 r. ), Dorota Lewandowska, S�awomir Postek, Anna Wardzi�ska (do wrze�nia 2021 r. ), Piotr Wincenciuk, Renata Wincenciuk (od lutego 2022 r. ) i Andrzej Zyskowski.

O kolejno�ci indeksowania decyduje alfabetyczny uk�ad parafii w inwentarzu; pomini�te zosta�y jednak ksi�gi staropolskie, sprzed j�zefi�skiej reformy formularza (1784 r. ). Ka�da parafia indeksowana jest ca�kowicie (czyli wszystkie ksi�gi, dotycz�ce danej parafii znajduj�ce si� w zasobie AGAD; dop�ywy zak��ci�y pierwotnie nadany ksi�gom uk�ad). Ksi�gi indeksowane s� dla trzech serii wpis�w: urodze�, �lub�w, zgon�w, a poszczeg�lne rubryki w indeksie zwieraj� prawie pe�ne dane dotycz�ce osoby wpisanej do ksi�gi (rodzaj tych danych podany jest w nag��wkach kolumn tabeli).

Prosimy o wzi�cie pod uwag�, �e wpisy dokonywane by�y w starszych ksi�gach cz�sto bardzo niestarannie (niekt�re z nich, tak�e ze wzgl�du na stan zachowania ksi�g s� wr�cz nieczytelne), z pomini�ciem obowi�zkowych element�w. Nie powinno wi�c budzi� zdziwienia, �e nazwiska czy imiona dotycz�ce jednej rodziny lub tego samego cz�onka rodziny zapisywane by�y w odmiennych formach. Indeksuj�c ksi�gi podawali�my dane w takiej formie, w jakiej wyst�puj� w ksi�dze (maj� one rang� akt�w stanu cywilnego) i takie te� s� podstaw� do sporz�dzania ewentualnych odpis�w (np. nazwisko Gabrielski mo�e by� podane w formie Gabryelski, Gabrjelski, Gabryjelski; Bogus�awski jako Bogos�awski, Bohos�awski; bardzo cz�sto w przypadku tej samej rodziny stosowano zamiennie ko�c�wki: –ski lub –wski; wyst�puj�cy przy nazwiskach kobiet przyrostek –�wna, –owa dodawany do m�skiej formy nazwiska tworzy form� nazwiska c�rki (narzeczonej) lub kobiety zam�nej, a w przypadku nazwisk os�b p�ci �e�skiej pochodzenia niemieckiego rol� t� spe�nia� przyrostek –in lub –rin, np. Schapert - Schapertin). Nale�y tak�e zwr�ci� uwag�, �e w dawnych ksi�gach wyst�puj� imiona dzi� ju� raczej nieu�ywane, nawi�zuj�ce do staro�ytno�ci (Agryppa, Aksencjusz, Fortunat itp. ) lub maj�ce przydomki pochodz�ce od �wi�tych (Jan Nepomucen, Jan Chryzostom itp. Pojawiaj� si� tak�e imiona ruskie czy ormia�skie.

W wi�kszo�ci indeksowanych ksi�g urodze� nie podawano nazwiska dziecka. W zwi�zku z tym, aby umo�liwi� znalezienie poszukiwanej osoby w najprostszy spos�b, do rubryki, odnosz�cej si� do nazwiska dziecka wprowadzono nazwisko jego ojca lub, w przypadku dzieci nie�lubnych – nazwisko matki.Puste pole w bazie oznacza, �e w ksi�dze brak danych dotycz�cych tej rubryki lub dane te s� nieczytelne. Do kolumny „uwagi” wprowadzane s� informacje istotne dla danego wpisu (np. data �lubu lub zgonu, inne noszone wcze�niej nazwisko itp. ), kt�re zamie�ci� przy wpisie prowadz�cy metryki; mo�e to by� tak�e informacja o uszkodzeniu karty w ksi�dze, kt�re uniemo�liwia odczytanie danych.

W miar� post�p�w pracy indeksy do ksi�g metrykalnych b�d� publikowane na stronie AGAD, wg poni�szego spisu. Klikni�cie na aktywn� seri� wpis�w z danej parafii spowoduje wy�wietlenie si� pod-strony z nazwiskami w uk�adzie alfabetycznym. W przypadku serii urodze� podstaw� indeksowania jest nazwisko dziecka; w serii �lub�w – nazwisko narzeczonego; w serii zgon�w – co oczywiste – nazwisko osoby zmar�ej.

Przypominamy, �e w my�l obowi�zuj�cych obecnie przepis�w ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z p�n. zm. ; t. j. - Dz. z 2020 r., poz. 463) AGAD udost�pnia akta urodze� po up�ywie 100 lat od daty zamkni�cia ksi�gi oraz akta �lub�w i zgon�w po up�ywie 80 lat od daty zamkni�cia ksi�gi.

Obecnie indeksowane s� akta z nast�puj�cych parafii (ksi�gi zawieraj�ce wpisy wsp�lne dla wszystkich miejscowo�ci a tak�e dla pojedynczych wsi):

 • BARSZCZOWICE (DL): urodzenia, �luby, zgony
 • BARYSZ (AZ): urodzenia, �luby, zgony
 • BAWOR�W (SP): zgony
 • BE�Z (PW): zgony
 • BEDNAR�WKA (SP): urodzenia
 • BEREZOWICA MA�A (SP): zgony
 • BIA�OG�RA (WEISSENBERG) (SP): zgony
 • BIA�Y KAMIE� (PW): zgony
 • BIENIAWA (SP): urodzenia
 • BI�KA (AW, SP): �luby, zgony
 • BOHORODCZANY: (SP): zgony
 • BOJAN (DL): zgony
 • BOLECH�W (AK): zgony
 • BO�SZOWCE (SP): urodzenia
 • BORKI WIELKIE (SP): zgony
 • BORSZCZ�W (AK): zgony
 • BRODY (AK): �luby
 • BRUCKENTHAL (DL): zgony
 • BRZOZDOWCE (SP): zgony
 • BUCNI�W (AK): urodzenia
 • BUDZAN�W (SP): �luby
 • BUKACZOWCE (SP): zgony
 • BURSZTYN (SP): zgony
 • BUSZCZE (RW): zgony

W powy�szym spisie podane zosta�y inicja�y ww. os�b indeksuj�cych dan� parafi� lub serie wpis�w.

Skr�ty odnosz�ce si� do miesi�cy:

 • Sty – stycze�
 • Lut – luty
 • Mar – marzec
 • Kwi – kwiecie�
 • Cze – czerwiec
 • Lip – lipiec
 • Sie – sierpie�
 • Wrz – wrzesie�
 • Pa� – pa�dziernik
 • Lis – listopad
 • Gru – grudzie�
 • Wykaz skr�t�w wyst�puj�cych w tabelach:

 • d. – dzie�, dni
 • F – kobieta (dziewczynka)
 • g. – godzina, godzin
 • l. – lat(a)
 • M – m�czyzna (ch�opiec)
 • m. – miesi�c, miesi�cy
 • nr – numer
 • obw. - obw�d
 • ochrzcz. – ochrzczony(a)
 • okr. – okr�g
 • par. - parafia
 • pow. – powiat
 • s. – strona
 • �l. – �lub
 • �w. - �wi�ty(a)
 • t. – tydzie�, tygodni
 • ur. – urodzony(a)
 • v. - vel
 • zm. – zmar�y(a)
 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania si� z indeksami. Wszelkie Pa�stwa uwagi, czy ewentualne sugestie b�d� mile widziane.

  Informujemy tak�e, �e indeksowanie ksi�g w AGAD odbywa si� niezale�nie od prac prowadzonych w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne (baza Geneteka). Prosimy o zapoznawanie si� obiema wersjami wprowadzonych wpis�w, w przypadku gdy interesuj�ca Pa�stwa parafia zindeksowane zosta�a w AGAD i w Genetece.

  Dwóch Hindusów odwiedziło wszystkie 7 kontynentów w zaledwie 3 dni. Ich wyczyn został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Dowiedz się więcej o tych niezwykłych podróżnikach.

  Na początek 2023 roku mamy kolejne doniesienie o wpisie do słynnej Księgi Rekordów Guinnessa. Wcześniej pisaliśmy o niezwykłej podróży niewielkiego ptaka z gatunku szlamnik zwyczajny, który przemierzył cały ocean i bez najmniejszego odpoczynku pokonał odległość co najmniej 13 560 km. Dziś też piszemy o podróżnikach, choć tym razem chodzi o ludzi.

  7 kontynentów w 3 dni

  Dwóch Hindusów pobiło rekord i odwiedziło wszystkie 7 kontynentów na Ziemi w niewiele ponad 3 dni. Dwóm śmiałkom zajęło to zaledwie 3 dni, 1 godzinę, 5 minut i 4 sekundy. Ich wyczyn został wpisany do słynnej Księgi Rekordów Guinnessa. Dwaj Hindusi: dr Ali Irani i Sujoy Kumar Mitra pobili poprzedni (również robiący wrażenie) rekord w tej kategorii, który wynosił 3 dni, 14 godzin, 46 minut i 48 sekund – w 2020 roku świat tak szybko okrążyła obywatelka Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Khawla Al-Romaithi.

  Rekordowa trasa

  Dr Ali Irani i Sujoy Kumar Mitra swoją podróż rozpoczęli 4 grudnia na Antarktydzie a zakończyli 7 grudnia w Melbourne w Australii. Po drodze odwiedzili pozostałe ziemskie kontynenty: Azję, Afrykę, Europę oraz Amerykę Północną i Południową. Obaj Hindusi mają spore doświadczenie w podróżowaniu: 64-letni Irani był między innymi fizjoterapeutą w indyjskiej reprezentacji krykieta, z którą zjechał praktycznie cały świat. Z kolei umiłowanie podróży skłoniło Mitrę do porzucenia pracy w korporacji – został przedsiębiorcą prowadzącym działalność związaną z podróżami.

  „To zaszczyt być posiadaczem rekordu Guinnessa, ale obaj wierzymy, że rekordy tworzy się po to, żeby je bić. Zakończyliśmy tę podróż, ale mamy jeszcze wiele do osiągnięcia. Dziś to my jesteśmy rekordzistami, ale jutro ten rekord może pobić ktoś inny” – powiedział Mitra.

  „Podróżowanie pozwala przekraczać granice i jednoczy ludzi na całym świecie. Pobicie rekordu świata w czymś, co jest naszą pasją, daje nam ogromną satysfakcję. Jesteśmy zaszczyceni tym osiągnięciem i mamy nadzieję, że skłoni ono w pewien sposób więcej ludzi do podróżowania i odkrywania naszego pięknego świata” – dodał dr Irani.

  Szukasz chwili wytchnienia? Zrób sobie przerwę i włącz Radio Pogoda!

  Zobacz też:

  • Najlepsze lotniska świata [TOP 20]
  • Lot samolotem: Kilka rad, jak uchronić się przed infekcjami
  • 10 najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie
  • Podróże: 5 sprytnych sztuczek na każdy wyjazd
  • Best in Travel: Najlepsze kierunki na wyjazd w 2023 roku według Lonely Planet [TOP 6]
  • Wyjazd na wakacje: jak się spakować? [15 porad]

  Szukasz informacji na temat księgi wieczystej? Chcesz dostać odpis księgi albo inny dokument? Nie musisz chodzić do sądu! Skorzystaj z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) wejdź na portal ekw. ms. gov. pl.

  ekw. pl

  Informacje:

  • Rozwiń tekst

   Do kogo skierowany jest portal

   Do każdego, kto zna elektroniczny numer księgi wieczystej danej nieruchomości.

  • Co musisz przygotować

   Musisz mieć elektroniczny numer księgi wieczystej. Jeśli go nie znasz, skontaktuj się z wydziałem ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość.

   Co zrobisz w portalu

  • przejrzysz treść ksiąg wieczystych,
  • złożysz wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zrealizować płatność, pobrać dokument w formacie PDF. W odpowiedzi otrzymasz również e-mail z linkiem, pod którym możesz pobrać dokumenty w formacie PDF. Z linka możesz korzystać wielokrotnie,
  • sprawdzisz, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe.

  Ile zapłacisz

  Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.

  Usługa jest płatna, jeśli składasz wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej. 

  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity — Dz. U. z 2013 r. poz. 707)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. 1407)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. 1412)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. z 2014 r. 1398)
 • Ostatnia aktualizacja: 20. 04. 2022 12:14

  Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

  Księga danych 3m 1113105c

  Bezpośredni link do pobrania Księga danych 3m 1113105c

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga danych 3m 1113105c