Lista części Instrukcja obsługi Black And Decker Bk50

Lista części Instrukcja obsługi Black And Decker BK50 jest kompletną listą części, które są potrzebne do składania, użytkowania i naprawiania urządzenia Black And Decker BK50. Lista ta zawiera wszystkie składniki, których potrzebujesz do dokonania naprawy, wymiany lub uzupełnienia części. Zawiera również szczegółowe informacje dotyczące części, takie jak ich numer części, waga, wymiary i materiały. Lista części Instrukcja obsługi Black And Decker BK50 jest konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawne działanie urządzenia. Zalecane jest również, aby sprawdzić listę przed dokonaniem jakichkolwiek napraw, aby upewnić się, że wszystkie części są właściwe i nie zawierają żadnych uszkodzeń.

Ostatnia aktualizacja: Lista części Instrukcja obsługi Black And Decker Bk50

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KX1650. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KX1650, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KX1650. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KX1650 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KX1650

Strona: 1

31POLSKIPrzeznaczenieOpalarka Black & Decker została zaprojektowanado różnych zastosowań z użyciem gorącego powie-trza takich, jak usuwanie farby. Ten produkt prze-znaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego.Zasady bezpiecznej pracyOgólne wskazówki dotyczące bezpiecznejpracy elektronarzędziamiUwaga! Należy zapoznać się ze wszyst-kimi ostrzeżeniami dotyczącymi bez-piecznej pracy oraz z instrukcją obsługi.Nie stosowanie się do ostrzeżeń i zaleceńzawartych w tej instrukcji obsługi, może byćprzyczyną porażenia prądem elektrycznym,pożaru i/lub poważnego zranienia.Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje do-tyczące bezpiecznej pracy, aby móc korzystaćz nich w przyszłości. Pojęcie “elektronarzędzie”używane w niniejszej instrukcji, oznacza narzędziezasilane z sieci elektrycznej (przewodem zasilają-cym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).1. Bezpieczeństwo w miejscu pracya. Miejsce pracy musi być czyste i dobrzeoświetlone. Miejsca ciemne i takie, w którychpanuje nieporządek stwarzają ryzyko wypadku.b. Nie wolno używać elektronarzędzi w stre-fach zagrożenia wybuchem, w pobliżupalnych cieczy gazów czy pyłów. Elektro-narzędzia mogą wytworzyć iskry powodującezapłon pyłów lub oparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami niepozwalaj na przebywanie w pobliżu dziecii innych osób postronnych. Chwila nieuwagimoże spowodować utratę kontroli nad narzę-dziem.2. Ochrona przed porażeniem prądem elek-trycznyma. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczkielektronarzędzia. Nie wolno przerabiaćwtyczek. Nie używaj żadnych łączników lubrozdzielaczy elektrycznych z uziemionymielektronarzędziami. Nie przerabiane wtyczkii odpowiednie gniazda zmniejszają ryzykoporażenia prądem elektrycznym.b. Należy unikać bezpośredniej stycznościz uziemionymi lub zerowanymi powierzch-niami, takimi jak rurociągi, grzejniki, ku-chenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądemelektrycznym wzrasta, jeśli twoje ciało jestzerowane lub uziemione.c. Nie narażaj elektronarzędzi na działaniedeszczu lub zwiększonej wilgotności. Woda,która dostanie się do wnętrza elektronarzędziazwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.Nie wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągaćwtyczki z gniazda, poprzez ciągnięcie zaprzewód zasilający narzędzia. Chroń prze-wód zasilający przed kontaktem z gorącymielementami, olejami, ostrymi krawędziamii ruchomymi częściami. Uszkodzenie lubzaplątanie przewodu zasilającego zwiększaryzyko porażenia prądem elektrycznym.e. W czasie pracy elektronarzędziem poza po-mieszczeniami zamkniętymi, należy używaćprzystosowanych do tego przedłużaczy. Ko-rzystanie z przedłużaczy przystosowanych doużycia na dworze, zmniejsza ryzyko porażeniaprądem.f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzę-dzia w wilgotnym otoczeniu, należy używaćźródła zasilania zabezpieczonego wyłącz-nikiem różnicowoprądowym. Stosowaniewyłączników różnicowoprądowych zmniejsza3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziem zachowajczujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowymrozsądkiem. Nie używaj elektronarzędziaw stanie zmęczenia, pod wpływem nar-kotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwilanieuwagi, w czasie pracy elektronarzędziem,może doprowadzić do poważnego uszkodzeniaciała.b. Używaj środków ochrony osobistej. Zawszezakładaj okulary ochronne. Używanie, w mia-rę potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jakmaska przeciwpyłowa, buty ochronne z antypo-ślizgową podeszwą, kask czy ochrona słuchu,zmniejsza ryzyko odniesienia uszczerbku nazdrowiu.c. Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu.Przed przyłączeniem do zasilania i/lubwłożeniem akumulatorów oraz przed pod-niesieniem i przenoszeniem narzędzia,należy upewnić się, że wyłącznik znajdujesię w pozycji "wyłączone". Trzymanie palcana wyłączniku podczas przenoszenia lub włą-czania narzędzia, łatwo staje się przyczynąwypadków.d. Przed włączeniem elektronarzędzia, usuńwszystkie klucze i narzędzia do regulacji.Klucz pozostawiony zamocowany do obrotowej

Strona: 2

32części elektronarzędzia może spowodowaćobrażenia.e. Nie wychylaj się. Przez cały czas zachowujsolidne oparcie nóg i równowagę. Dziękitemu masz lepszą kontrolę nad elektronarzę-dziem w nieoczekiwanych sytuacjach.f. Załóż odpowiedni strój. Nie noś luźnychubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubraniei rękawice z dala od ruchomych elementów.Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogązostać pochwycone przez ruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do przy-łączenia urządzeń odprowadzającychi zbierających pył, upewnij się, czy są oneprzyłączone i właściwie użytkowane. Uży-wanie takich urządzeń zmniejsza zagrożeniazwiązane z obecnością pyłów.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajelektronarzędzi odpowiednich do rodzajuwykonywanej pracy. Dzięki odpowiednimelektronarzędziom wykonasz pracę lepieji w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiegonarzędzie zostało zaprojektowane.b. Nie wolno używać elektronarzędzia z ze-psutym wyłącznikiem, który nie pozwala nasprawne włączanie i wyłączanie. Narzędzie,którego nie można kontrolować za pomocąwłącznika nie może być używane i musi zostaćnaprawione.c. Przed przystąpieniem do regulacji, wymianyakcesoriów oraz przed schowaniem elek-tronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę odźródła zasilania i/lub odłączyć akumulatorod urządzenia. Takie środki zapobiegawczezmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomie-nia elektronarzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowujpoza zasięgiem dzieci i nie dopuszczajosób nie znających elektronarzędzia lubtej instrukcji do posługiwania się elektrona-rzędziem. Elektronarzędzia są niebezpiecznew rękach niewprawnego użytkownika.e. Regularnie dokonuj konserwacji elektro-narzędzi. Sprawdź, czy ruchome części sąwłaściwie połączone i zamocowane, czyczęści nie są uszkodzone oraz skontrolujwszelkie inne elementy mogące mieć wpływna pracę elektronarzędzia. Wszystkie uszko-dzenia należy naprawić przed rozpoczęciemużytkowania. Wiele wypadków jest spowodo-wanych źle utrzymanymi elektronarzędziami.f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elemen-tów tnących. Prawidłowo utrzymane narzę-dzia do cięcia o ostrych krawędziach tnącychrzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze dokontrolowania.g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówekitp., należy używać zgodnie z instrukcjąobsługi, uwzględniając warunki i rodzajwykonywanej pracy. Użycie elektronarzędziniezgodnie z przeznaczeniem może być bardzoniebezpieczne.5. Naprawya. Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącz-nie osobom wykwalifikowanym, używają-cym identycznych części zamiennych. Za-gwarantuje to bezpieczeństwo elektronarzędzia.Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi -wskazówki dodatkoweUwaga! Dodatkowe wskazówki dotyczącebezpiecznej pracy opalarkami.Uwaga: Nie używać poza budynkami, urządzenieprzeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrzbudynków.Uwaga: To urządzenie, kiedy nie jest używane,musi być umieszczone na swojej podstawie.Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie użytkowanez ostrożnością może spowodować pożar, dlategonależy o tym pamiętać podczas pracy w pobliżumateriałów łatwopalnych.♦ Nie kierować strumienia gorącego powietrzaw to samo miejsce przez dłuższy okres czasu.♦ Nie używać w obecności atmosfery wybuchowej.♦ Pamiętać, że ciepło może przenosić się namateriały łatwopalne znajdujące się poza polemwidzenia.♦ Po zakończeniu użytkowania umieścić urządze-nie na jego podstawie i zaczekać aż ostygniezanim zostanie umieszczone w miejscu prze-chowywania.♦ Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru kiedyjest włączone.♦ Nie zasłaniać szczelin wlotu powietrza, anie dy-szy wylotowej, ponieważ może to spowodowaćnadmierne nagromadzenie ciepła, a w konse-kwencji uszkodzenie urządzenia.♦ Nie kierować strumienia gorącego powietrza nainne osoby lub zwierzęta.♦ Nie dotykać dyszy wylotowej, ponieważ pod-czas pracy może osiągać bardzo wysokietemperatury i pozostaje gorąca do 30 minut pozakończeniu pracy.♦ Nie dotykać dyszą wylotową żadnych przedmio-tów w trakcie użytkowania, lub bezpośrednio po

Strona: 3

33♦ Nie wkładać żadnych przedmiotów do wnętrzadyszy, ponieważ grozi to porażeniem prądemelektrycznym.♦ Nie zaglądać do wnętrza dyszy kiedy urządze-nie jest włączone.♦ Nie używać urządzenia w charakterze suszarkido włosów! Temperatura powietrza wylotowegojest o wiele wyższa niż urządzenie.♦ Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pra-cy, ponieważ istnieje możliwość powstawaniatoksycznych oparów.♦ Nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku.♦ Podczas usuwania farby upewnić się, że obszarroboczy jest zamknięty. Używać respiratorazaprojektowanego specjalnie do ochrony przedfarbą ołowiową, pyłem i oparami i upewnić się,że osoby postronne w obszarze pracy także sąchronione.♦ Nie dopuszczać do przypalenia farby, ponieważstanowi to zagrożenie pożarowe.♦ Nie pozwalać na przywieranie farby do dyszy,ponieważ po pewnym czasie może ulec zapa-leniu.♦ Przed zamontowaniem akcesoriów wyłączyćurządzenie i zaczekać aż ostygnie.Usuwanie farby na bazie ołowiu♦ Podczas usuwania farby należy zachowaćszczególną ostrożność. Usuwane kawałki,pozostałości i opary farby mogą zawierać ołów,który jest trujący. Każdy budynek zbudowanyprzed rokiem 1960 mógł być potencjalnie malo-wany farbą zawierającą ołów. Taka farba możebyć pokryta kolejnymi warstwami innych farb.Po odłożeniu się na powierzchniach ołów możeprzedostać się do przewodu pokarmowego zasprawą kontaktu dłoni z ustami.♦ Wystawienie na działanie nawet niewielkichilości ołowiu może spowodować nieodwracalneuszkodzenia obrębie mózgu i układu nerwowe-go. Najbardziej narażone na zatrucie ołowiemsą dzieci i kobiety w ciąży.♦ Przed rozpoczęciem pracy, ważne jest określe-nie, czy farba, która ma być usuwana zawieraołów. Można to wykonać za pomocą zestawutestowego lub może to zrobić profesjonalnydekorator. Nie palić tytoniu, nie jeść i nie pićw obszarze roboczym, co do którego istnie-je prawdopodobieństwo zanieczyszczeniaołowiem. Farby na bazie ołowiu powinny byćusuwane wyłącznie przez wykwalifikowanąosobę, a praca ta nie powinna być wykonywanaza pomocą opalarki.Bezpieczeństwo osób postronnych♦ Opisywane urządzenie nie jest przeznaczonedo użycia przez osoby o obniżonych możliwo-ściach fizycznych, ruchowych lub umysłowych(także dzieci) lub o zbyt małej wiedzy i doświad-czeniu, jeśli nie zostały one przeszkolone lub niepozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej zaich bezpieczeństwo.♦ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urzą-dzeniem.Pozostałe zagrożenia.W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstaćzagrożenia, które nie zostały uwzględnionew załączonej instrukcji dotyczącej bezpiecznegoużytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewła-ściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacjilub innych przyczyn.Nawet w przypadku przestrzegania zasad bez-piecznej pracy i stosowania środków ochronnych,nie jest możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń.Należą do nich:♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirują-cych / ruchomych elementów.♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzylub akcesoriów.♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałymużywaniem narzędzia. Pracując przez dłuż-szy czas, należy robić regularne przerwy.♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowanewdychaniem pyłu wytwarzanego podczasużytkowania urządzenia (np. : podczas pracyw drewnie, szczególnie dębowym, bukowymoraz MDF).Symbole na urządzeniuNa obudowie narzędzia umieszczono następującepiktogramy:Uwaga! Aby zminimalizować ryzykozranienia, użytkownik musi zapoznać sięz instrukcją obsługi.Ochrona pr zed porażeniem prądemelektrycznymTo narzędzie ma podwójną izolację, dlategoteż przewód uziemiający nie jest potrzebny.Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilaniajest zgodne z wartością podaną na tablicz-ce znamionowej.♦ Ze względów bezpieczeństwa wymianęuszkodzonego przewodu zasilającego należypowierzyć producentowi lub autoryzowanemucentrum serwisowemu Black & Decker.

Strona: 4

34Przedłużacze♦ Można stosować przedłużacze z przewodami 2lub 3-żyłowymi, ponieważ urządzenie posiadapodwójną izolację i konstrukcję klasy II.♦ Można stosować przedłużacze o maks. długości30 m (100 ft) bez utraty mocy.WyposażenieOpisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lubwszystkie z poniższych elementów.1. Wyłącznik2. DyszaMontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilaniajest odłączona.Montaż akcesoriówU lokalnego dostawcy dostępny jest wybrany asor-tyment akcesoriów.• Dysza stożkowa: Skupia strumień powie-trza na mniejszej powierzchni.• Dysza motylkowa: Rozprasza strumieńpowietrza na szerszej powierzchni.• Reflektor łyżkowy: Do lutowania rur.• Zabezpieczenie szkła: Do ochrony ele-mentów szklanych podczas usuwania farby.• Skrobak: Do usuwania powłoki farby i la-kieru.♦ Zamontować element łączący akcesorium nadyszy (2).EksploatacjaWłączanie i wyłączanie♦ Aby włączyć narzędzie z małą prędkościąpowietrza i niską temperaturą należy ustawićprzełącznik w pozycji I.♦ Aby włączyć narzędzie z dużą prędkością po-wietrza i wysoką temperaturą należy ustawićprzełącznik w pozycji II.♦ Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić prze-łącznik w pozycji O.Eksploatacja urządzeniaNarzędzie jest wyposażone w termostat dla bez-pieczeństwa użytkownika. Używanie urządzeniaw sposób ciągły przez długi okres czasu lub innewymagające cykle robocze mogą powodowaćprzegrzewanie i w konsekwencji odmowę pracyurządzenia. Z tego powodu zaleca się, aby podczaspracy, w regularnych odstępach, przeznaczać czasna schłodzenie narzędzia.♦ Przed rozpoczęciem użytkowania zaczekaćkilka sekund na rozgrzanie narzędzia.♦ Podczas pierwszego użycia z dyszy możewydobywać się nieznaczna ilość dymu. Jestto normalne zjawisko przemijające po krótkimczasie.♦ Do suszenia farb i lakierów, usuwania naklejek,obkurczania rurek izolacyjnych i rozmrażania rurnależy używać ustawienia niskiej temperatury.♦ Do usuwania farb i lakierów oraz lutowania połą-czeń instalacyjnych, należy używać ustawieniawysokiej temperatury.♦ W razie wątpliwości co do użycia narzędzia dokonkretnego materiału, rozpocząć od niskiejtemperatury i wykonać test na skrawku mate-riału.Praca bez użycia rąk (rys. A)Narzędzie posiada punkty umożliwiające jegopostawienie (3) co ułatwia korzystanie z niego bezużycia rąk.♦ Ustawić narzędzie dyszą skierowaną w górę napowierzchni, na której się nie przewróci.♦ Zabezpieczyć przewód, aby zapobiec pocią-gnięciu narzędziaUwaga! Zawsze kierować narzędzie z dala od sie-bie i innych osób. Nie dotykać dyszy. Zadbać, abykrople materiału nie wpadały do dyszy.Usuwanie farby♦ Skierować strumień gorącego powietrza naobszar roboczy, aby rozgrzać farbę.♦ Nie przypalać farby. Utrzymywać dyszę conajmniej 25 mm od powierzchni.♦ Kiedy farba zmięknie usunąć ją za pomocąskrobaka. Natychmiast zeskrobać zmiękczonąfarbę - w przeciwnym razie ponownie stward-nieje.♦ Tam gdzie to możliwe zeskrobać farbę wzdłużsłojów drewna.♦ Nie pozwalać na odkładanie się farby i pozosta-łości na skrobaku.♦ Wykonując skrobanie w pozycji pionowej, na-leży wykonywać ruchy od góry ku dołowi, abyzapobiec opadaniu farby do wnętrza dyszy.♦ Podczas skrobania farby z powierzchni znaj-dujących się w pobliżu szkła, należy podjąćodpowiednie środki, aby zabezpieczyć szkłoprzed działaniem ciepła.Uwaga! Podczas skrobania farby z okien metalo-wych lub drewnianych stosować dyszy chroniącejszkło.♦ Usuwać wszystkie odpadki farby w bezpiecznysposób i upewnić się, że obszar roboczy pozakończeniu pracy jest starannie wysprzątany.

Strona: 5

35ChłodzeniePodczas pracy dysza narzędzia nagrzewa się dowysokich temperatur. Po wyłączeniu pozostawićnarzędzie do schłodzenia na co najmniej 30 minut.♦ Aby przyspieszyć czas schładzania przedwyłączeniem pozostawić narzędzie pracujące,przez kilka minut, na minimalnym ustawieniutemperatury.KonserwacjaNarzędzie Black & Decker zostało zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią, prawie bez obsługo-wą, pracę. Aby długo cieszyć się właściwą pracąurządzenia, należy odpowiednio z nim postępowaći regularnie je czyścić.Uwaga! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno-ści konserwacyjnych wyłączyć narzędzie, wyjąćwtyczkę i zaczekać na schłodzenie urządzenia.♦ Okresowo czyścić otwory wentylacyjne urzą-dzenia za pomocą miękkiej szczoteczki lubsuchej ściereczki.♦ Do czyszczenia urządzenia używać tylko ła-godnego mydła i wilgotnej szmatki. Nie używaćściernych lub rozpuszczających środków czysz-czących. Nie pozwolić, aby do środka narzędziadostała się ciecz i nigdy nie zanurzać żadnejczęści narzędzia w cieczy.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Opisywa-nego produktu nie wolno utylizować razemze zwykłymi śmieciami z gospodarstwdomowych.Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiada-nego narzędzia Black & Decker lub nie będzie sięgo więcej używać, nie należy wyrzucać go razemze śmieciami z gospodarstwa domowego. Należyprzekazać produkt do punktu selektywnej zbiórkiodpadów.Selektywna zbiórka zużytych produktówi opakowań pozwala na powtórne wyko-rzystanie użytych materiałów. Powtórneużycie materiałów pomaga chronić środo-wisko naturalne przed zanieczyszczeniemi zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwośćselektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycz-nych, poprzez pozostawienie ich w punktach namiejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy,przy zakupie nowego sprzętu.Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i re-cyklingu swoich produktów po zakończeniu okresueksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości,prosimy zwrócić się do jednego z AutoryzowanychPrzedstawicieli Serwisowych, który odbierze je odPaństwa w naszym imieniu.Adres najbliższego autoryzowanego przedstawicie-la serwisowego otrzymają Państwo kontaktując sięz miejscowym biurem Black & Decker, którego ad-res podany jest w niniejszej instrukcji obsługi. Listaautoryzowanych przedstawicieli serwisowych orazinformacje na temat naszego serwisu posprzedaż-nego dostępne są również na stronie internetowej:www. 2helpU. comDane techniczneKX1650 (Typ 1)Napięcie zasilania Vac230Budowa Klasa IIochronnościMoc wejściowa W 1750Zakres temperatur °C 460 - 600Ciężar kg 0, 6

Strona: 6

36Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Firma Black & Decker jest pewna jakości swoichproduktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają prawklienta wynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktuw przypadku postępowania zgodnego z warunkamitechniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcjiobsługi.Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposa-żenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymi i wadamimateriałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniuprzez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyj-nym reklamowanego produktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urzą-dzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonychczęści) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego SerwisuGwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnionąKartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisemuszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoza pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z doku-mentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związanez zapewnieniem bezpiecznego opakowania,ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyj-nego, produkt jest odsyłany do miejsca nadaniana koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przezCentralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłu-żony o czas niezbędny do importu niezbędnychczęści zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bezdokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może byćwydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneniewłaściwym użytkowaniem lub używaniem pro-duktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjąobsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szcze-gólności profesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratę gwaran-cji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowa-ne przeciążaniem narzędzia, które prowadzi douszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementówa także stosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji,normalnego zużycia w eksploatacji czy też innychczynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzeniaoraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,które sprzedały produkt, nie udzielają upoważ-nień ani gwarancji innych niż określone w karciegwarancyjnej. W szczególności nie obejmująprawa klienta do domagania się zwrotu utraconychzysków w związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Opalarki
Model/nazwa:
KX1650
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Rosyjski, Czech, Turecki, Słowacki, Węgierski, Ukraiński

Powiązane produkty Black & Decker KX1650

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS880EC. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS880EC, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS880EC. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS880EC tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS880EC

Strona: 1

www. blackanddecker. eu555555-20 PLINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL KS880Elektronarzędzieprzeznaczone dlamajsterkowiczów.

Strona: 2

3POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemPilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięciadrewna, tworzyw sztucznych i metali.Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.Ogólne przepisy bezpieczeństwaUwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutajwskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawetciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kablasieciowego).PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.1. Obszar pracya. Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządekw miejscu pracy grozi wypadkiem.b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniuzagrożonym wybuchem, gdzie występują palnepary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzająiskry, które mogą spowodować zapalenie się tychsubstancji.c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejscapracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanychczynności, co grozi wypadkiem.2. Bezpieczeństwo elektrycznea. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować dogniazdasieciowegoiwżadnymwypadkuniewolnojej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierająuziemienie ochronne, nie używaj żadnychwtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczkii pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszająryzyko porażenia prądem elektrycznym.b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jakna przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądemelektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działaniedeszczu ani wilgoci. Przedostanie się wodydo wnętrza obudowy grozi porażeniem prądemelektrycznym.d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używajgo do przenoszenia elektronarzędzia ani dowyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym.e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylkoprzeznaczone do tego celu przedłużacze.Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczamizmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.3. Bezpieczeństwo osóba. Zawszezachowujuwagę, koncentrujsięnaswojejpracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lubznajdujesz się pod wpływem narkotyków,alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasiepracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładajokulary ochronne. Odpowiednie wyposażenieochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie naszorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawkiochronne, zależnie od rodzaju i zastosowaniaelektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznaniaurazu.c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przedprzyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenieelektronarzędzia z palcem opartym na wyłącznikulub przyłączanie go do sieci przy włączonymwyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.d. Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.Klucz pozostawiony w obracającym się elemenciemoże doprowadzić do urazu ciała.e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowujstabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejśpozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwiazachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziemw nieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nienoś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzieżi rękawice trzymaj z dala od ruchomychelementów. Luźna odzież, biżuteria lub długiewłosy mogą zostać pochwycone przez obracającesię części narzędzia.g. Gdy producent przewidział urządzenia doodsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czysą one przyłączone i prawidłowo zamocowane.Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożeniezdrowia pyłem.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajnarzędzi odpowiednich do danego przypadkuzastosowania. Najlepszą jakość i osobistebezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwenarzędzia.b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonymwyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje sięnormalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpiecznei trzeba je naprawić.c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracnastawczych, przed wymianą akcesoriów lubodłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmujwtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środekostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonegouruchomienia elektronarzędzia.d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowujw miejscu niedostępnym dla dzieci. Niepozwalaj używać elektronarzędzi osobom,które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytałyniniejszej instrukcji. Narzędzia używane przezniedoświadczone osoby są niebezpieczne.e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanietechnicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementyobracają się w odpowiednim kierunku, nie sązakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, żenie zapewniają prawidłowego funkcjonowaniaurządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia

Strona: 3

4przed użyciem należy naprawić. Powodemwielu wypadków jest niewłaściwa konserwacjaelektronarzędzi.f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędziarobocze. Starannie konserwowane, ostre narzędziarobocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimipracować.g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówekitp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisówbhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrewprzeznaczeniu jest niebezpieczne.5. Serwisa. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywanetylko przez uprawnionych specjalistów przyużyciu oryginalnych części zamiennych. Jest toistotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwapracy.Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarekręcznych• Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłówpowstających w czasie piłowania zagraża zdrowiuużytkownika i ewentualnie innych przebywającychw pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i paramizakładaj maskę ochronną, a także pomyślo zabezpieczeniu innych osób, które znalazły sięw miejscu pracy• Nie używaj pilarki do celów niezgodnychz przeznaczeniem, na przykład do piłowania gałęzii pni drzew.• Zawsze używaj brzeszczotów odpowiednich dladanego materiału i rodzaju przewidzianego cięcia.• Brzeszczoty zawsze muszą się znajdowaćw nienagannym stanie.• Przed odłożeniem pilarki najpierw ją wyłączi odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.• Gdy pilarka nie jest używana, odłóż ją na bok.• W czasie piłowania trzymaj ręce z dala odbrzeszczota.• W miarę możliwości zawsze używaj ściskówstolarskich lub imadła do przytrzymywaniaprzedmiotu obrabianego.• Przed użyciem pilarki sprawdź czy w obszarze cięcianie ma jakichś przeszkód, a zwłaszcza z tyłu ciętegomateriału.• Przed rozpoczęciem piłowania w ścianach lubpodłogach dowiedz się, jak przebiegają ruryi przewody.• Nie używaj pilarki, siedząc na drzewie, stojąc nadrabinie lub innej niestabilnej powierzchni.• Pilarką nie wolno się posługiwać osobom młodymani słabym bez nadzoru doświadczonegoużytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tymelektronarzędziem.• W razie uszkodzenia kabla sieciowego należy dlazapewnienia bezpieczeństwa zlecić jego wymianęproducentowi lub autoryzowanemu centrumserwisowemu Black & Decker.Bezpieczeństwo elektrycznePilarka jest podwójnie zaizolowana i dlategożyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawszesprawdzaj, czy lokalne napięcie siecioweodpowiada wartości podanej na tabliczceznamionowej elektronarzędzia.Elementy pilarkiPilarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionychniżej elementów.1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej2. Guzik blokujący3. Guzik zwalniający brzeszczotMontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czypilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazdasieciowego.Zakładanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. rys.A – C)Brzeszczot4. Brzeszczot do ciężkich prac5. Brzeszczot do cięcia po łuku6. Brzeszczot do metaluZakładanie• Załóż brzeszczot na kołek ustalający (7).• Obróć brzeszczot o 90° do góry, aż zablokuje sięw szczelinie (8), a kołek ustalający znajdzie sięw pozycji zabezpieczenia.• Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze zamocowany,próbując go wyjąć bez naciskania guzikazwalniającego (3).Gdy brzeszczot nie daje się zamocować, sprawdź, czykołek ustalający znajduje się w prawidłowej pozycjipokazanej na rysunku C. Jeżeli nie, naciśnij guzikzwalniający i wkrętakiem obróć kołek ustalający dowłaściwej pozycji.Zdejmowanie• Naciśnij guzik zwalniający (3) i obróć brzeszczoto 90° do dołu.• Zsuń brzeszczot z kołka ustalającego na boki zdejmij z pilarki.• Zwolnij guzik (3).ZastosowanieUwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikajprzeciążania pilarki.• Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie dotykajbrzeszczota, gdyż może być gorący.Załączanie i wyłączanie (rys. D)• By załączyć pilarkę, przesuń guzik blokujący(2) do pozycji odblokowania i naciśnij wyłącznikz regulatorem prędkości (1).• By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik z regulatoremprędkości.

Strona: 4

5Piłowanie (rys. E)• W miarę możliwości zawsze trzymaj pilarkę obiemarękami.• Przed rozpoczęciem piłowania pozwól, by brzeszczotpracował przez kilka sekund na biegu jałowym.• W czasie pracy tylko lekko naciskaj pilarkę.• Wykonuj pilarką ruchy posuwisto-zwrotne tak, jakprzy użyciu normalnej piły ręcznej. W ten sposóbuzyskasz dokładniejszy rzaz i szybciej zakończyszpracę.Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracyPiłowanie drewna• Załóż brzeszczot do ciężkich prac (4).• Dobrze zamocuj obrabiany przedmiot i niezapomnij wyjąć z niego wszystkich gwoździ i innychmetalowych przedmiotów.• Niektóre materiały, jak na przykład laminat, łatwo przypiłowaniu odpryskują. By maksymalnie ograniczyćto zjawisko, zamocuj kawałek drewnianego odpadulub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronachprzedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tękombinację.Piłowanie metalu• Pamiętaj, że piłowanie metalu zajmuje dużo więcejczasu, niż cięcie drewna.• Załóż specjalny brzeszczot do cięcia metalu (6).• Przy piłowaniu cienkiej blachy zamocuj kawałekdrewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianegoi razem przepiłuj tę kombinację.• Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwęoleju na linię cięcia.KonserwacjaPilarka firmy Black & Decker odznacza się dużątrwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracyniezbędne jest jego regularne czyszczenie.Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnychwyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda• Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w pilarce zapomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty.• Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę silnika.Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środkówczyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produktBlack & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go jużpotrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwdomowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładuutylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktówi opakowań materiały mogą być odzyskanei ponownie wykorzystane. W ten sposób chronisię środowisko naturalne i zmniejsza popytna surowce.Lokalneprzepisymogąwymagaćoddawaniaelektrycznychurządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u któregoprodukt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje jezgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jestbezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie doautoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzizbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych firmy Black & Decker, które udzielająinformacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesztakże w internecie pod adresem: www. 2helpU. com.Dane techniczneKS880Napięcie VAC230Por mocy W 400Prędkość skokowa min-10 - 4500Długość skoku mm 10Maksymalna grubość piłowanegodrewna mm 100stali mm 3rur z tworzywa sztucznego ø 50Masa kg 1, 9

Strona: 5

6Deklaracja zgodności z normami UEFirma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarkaKS880 została wykonana zgodnie z następującymiwytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,EN 60745, EN 55014, EN 61000Poziom ciśnienia akustycznego A 85 dB(A)moc akustyczna A 96 dB(A)ważona wartość skuteczna przyśpieszeńna rękojeści 6, 3 m/s2Współczynnik niepewności poziomuciśnienia akustycznego 3 dB(A)współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)Kevin HewittDyrektor TechnicznyBlack & DeckerSpennymoor, County DurhamDL16 6JG, Wielka Brytania13-09-2005Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetowąwww. pl, na której przedstawiamy nowewyroby i oferty specjalne.Więcej informacji na temat samej firmy Black & Deckeri produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć podadresem: www. pl

Strona: 6

7zst00054951 - 12-12-2007Warunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymiopisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancjąnie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżelinie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za pośrednictwem punktusprzedaży wraz z dokumentami wymienionymipowyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane niewłaściwym użytkowaniemlub używaniem produktu niezgodniez przeznaczeniem, instrukcją obsługi lubprzepisami bezpieczeństwa. W szczególnościprofesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratęgwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane przeciążaniem narzędzia,które prowadzi do uszkodzeń silnika,przekładni lub innych elementów a takżestosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczneuszkodzeniaproduktuiwywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacjiczy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzedały produkt, nieudzielają upoważnień ani gwarancji innychniż określone w karcie gwarancyjnej.W szczególności nie obejmują prawa klientado domagania się zwrotu utraconych zyskóww związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
KS880EC
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker KS880EC

instrukcja obsługi model bdjs350 bdjs450 - Service - Black & Decker

Lista części Instrukcja obsługi Black And Decker Bk50

Bezpośredni link do pobrania Lista części Instrukcja obsługi Black And Decker Bk50

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lista części Instrukcja obsługi Black And Decker Bk50