Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Cadac 400f

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzenia Cadac 400f powinny być zawsze przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i zminimalizować ryzyko uszkodzenia. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zrozumieć, jak działa, i jakie zasady bezpieczeństwa są przestrzegane. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, w tym wymagań dotyczących odpowiedniego odzieży ochronnej, odpowiednich procedur użytkowania i czynności ostrożności, które należy wykonać przed i po każdym użyciu urządzenia. Wszystkie instrukcje powinny być regularnie sprawdzane i zaktualizowane, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Cadac 400f

Od momentu jej opracowania, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zachowuje swoją ważność tylko przez określony czas. Okres ten obowiązuje także od daty ostatniej aktualizacji, jeżeli w jej trakcie nie miały miejsca modyfikacje wpływające na ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej danym obiekcie. W przypadku zaistnienia takich zmian lub upływu okresu ważności, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać koniecznie zaktualizowana.

Kiedy należy dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z uchwalonym 7 czerwca 2010 roku rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być aktualizowana przynajmniej raz na dwa lata. Dotyczy to zarówno budynków, jak i pozostałych obiektów budowlanych oraz terenów. Aktualizacja okresowa wykonywana musi być niezależnie od tego, czy w budynku przeprowadzane zostały jakiekolwiek modyfikacje.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a zmiany w obiekcie

Aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy przeprowadzić także przy zmianach mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich modyfikacje zarówno procesu technologicznego, jak i metod eksploatowania obiektu. Dotyczy to na przykład dokonywanych remontów oraz zmian w układzie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń, a także sposobu ich użytkowania oraz modyfikowania wyposażenia pod względem urządzeń przeciwpożarowych. Instrukcja musi zostać poddana aktualizacji niezależnie od czasu, jaki upłynął od poprzedniej korekty. Należy uwzględnić w niej wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem danego obiektu. Pod uwagę brane muszą być również przepisy określające bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które mogły w tym okresie ulec zmianom.

Karta aktualizacyjna

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obejmuje przede wszystkim wprowadzenie poprawek do części opisowej oraz naniesienie zmian w części graficznej. Integralnym elementem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna być karta aktualizacyjna. Należy na niej umieścić informację o dacie dokonania aktualizacji, a także zakresie nanoszonych zmian. Niezbędne są również dane dotyczące osoby dokonującej aktualizacji oraz jej własnoręczny podpis. Cena takiej operacji zależy od powierzchni budynku, dostarczonej dokumentacji projektowej oraz obecności aktualnych rzutów poszczególnych kondygnacji. Zazwyczaj koszty aktualizacji są niższe, gdy przeprowadzają ją specjaliści odpowiedzialni za wykonanie opracowania całej instrukcji.

Z Encyklopedia Zarządzania

Instrukcja
Polecane artykuły
 • Instrukcja BHP
 • Szkolenie BHP
 • Instrukcja stanowiskowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Oferta pracy
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Dyscyplina pracy
 • Obowiązki pracodawcy
 • Lista obecności

Instrukcja jest to opis postępowania w danej sytuacji lub podczas obsługi danego urządzenia. Wyróżnić można instrukcje:

 • obsługi urządzenia,
 • instrukcję bhp,
 • przeciwpożarową, i in.

Instrukcja jest to forma wypowiedzi zapisanej w formie tekstu, zawierająca wskazówki dotyczące obsługi (jakiegoś urządzenia), zasad postępowania (instrukcja BHP), sposobu wykonania (instrukcja od producentów). Często tekst jest połączony z rysunkami lub całość jest tylko w formie graficznej musi być dołączona do każdego produktu.

Instrukcja ma precyzować czynności związane np. z rozpoczęciem i zakończeniem pracy (instrukcja BHP), musi być aktualna dostępna dla każdego, widoczna, precyzyjna, czytelna i zrozumiała tak aby pracownik dobrze zrozumiał jak wykonać zadanie. Znajdziemy ją w firmach na stanowiskach pracy, w szkole, w poradniach lekarskich, w sklepach, itp. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad instrukcji. Stosując się do zasad instrukcji unikniemy uszkodzenia maszyny lub urządzenia oraz, że nie ulegniemy wypadkowi podczas pracy. Musi ona dotyczyć urządzeń, rzeczy, z których będziemy korzystać w czasie pracy (Jóźwiak J. 2010, s. 35)

Instrukcje BHP powinny być zamieszczone przy podręcznym sprzęcie gaśniczym, dodatkowo instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać informacje na temat ochrony przeciwpożarowej" instrukcje obsługi maszyn powinny być umieszczone przy każdej maszynie lub urządzeniu na każdym stanowisku pracy, instrukcje higieny w salach szpitalnych, powinny być umieszczone nad stanowiskiem wykonywanych czynności. (Kamińska A. 2013, s. 428)

Rodzaje instrukcji

 • instrukcji obsługi i pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • instrukcji programowania komputera
 • instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 • instrukcji montażu urządzeń
 • instrukcja obsługi urządzenia
 • instrukcji dotyczących prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
 • instrukcji magazynowania
 • instrukcji stanowiskowych dotyczących postępowania w trakcie pracy
 • instrukcji stosowania środków do ochrony indywidualnej
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania prac budowlanych
 • instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • instrukcji poselskiej
 • instrukcji kancelaryjnych
 • instrukcji sanitarnych
 • instrukcji udzielania pierwszej pomocy

Zasady pisania instrukcji

 • Pisać zwięźle, precyzyjnie i na temat, tak aby dobrze poinstruować osobę jakie czynności ma wykonać
 • Używać bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym
 • Zadać o logiczną kolejność punktów

Przykładowa instrukcja obsługi

1. Czynności jakie powinien wykonać pracownik przed rozpoczęciem pracy:

 • przewietrzyć pomieszczenie
 • sprawdzić stan wtyczki do której będzie podpięta kserokopiarka
 • sprawdzić zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia
 • sprawdzić stan papieru w podajniku

2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

 • Obsługiwać kserokopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną

skupiać uwagę na czynnościach związanych z obsługą urządzenia

 • Często wietrzyć pomieszczenie, w którym się pracuje
 • przerwać czynności związane z obsługą i gdy zauważymy nieprawidłowości związane z pracą kserokopiarki (dym, nieprzyjemny zapach wydobywający się z zewnątrz urządzenia)
 • Zanim zaczniemy wyjmować zablokowany papier należy wyłączyć urządzenie z prądu
 • regularnie czyścić podajnik i szybę preparatem przeznaczonym do tych celów
 • w przypadku dostania się tonera do oka, przemyć obficie ciepłą wodą i udać się do lekarza

3. Czynności zakazane pracownikowi obsługującego kserokopiarkę

 • obciążenie urządzenia ciężkimi przedmiotami
 • wykonywanie samodzielnie czynności niezgodnych z instrukcją eksploatacyjną
 • otwiera górnej pokrywy w trakcie pracy urządzenia
 • wyłączanie kserokopiarki od jej zasilania w trakcie pracy
 • kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką
 • używania różnego rodzaju środków nieprzeznaczonych do mycia kserokopiarki

Zasady BHP a Kodeks Pracy

Zgodnie z Artykułem 23711. § 1. Kodeks Pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Patrz także: Procedury i instrukcje

Bibliografia

 • Dynowska M. (2018), Szczegółowa instrukcja Bezpieczeństwa pracy na ćwiczeniach labatoryjnych w Katedrze Mykologii
 • Jankowiak J. (2007) Prawo pracownika do zakładowegi zasobu wiedzy w sferze BHP
 • Jóźwiak J. (2010), Pracownia informatyczno-handlowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 35
 • Kamińska A. (2013), Prawo pracy 1560 pytań i odpowiedzi, Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, s. 428
 • Spychała M. Grzelczak A. (2014)Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1974r. Art. 11. (Dz. U. Nr 24, poz. 141) Kodeks pracy

Autor: Paulina Pilszak

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

(1)

Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcja

instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia

(2)

POLSKI... 3

(3)

POLSKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I MONTAŻU

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

Aby uzyskać kompleksową pomoc,

prosimy zarejestrować urządzenie na stroniewww. whirlpool. eu/register

Indeks

Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO... 7

DEKLARACJA ZGODNOŚCI... 8

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeniaOPIS PRODUKTU... 9

URZĄDZENIE... 9

PANEL STEROWANIA... 10

PARAMETRY TECHNICZNE... 10

DRZWICZKI... 11

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI... 11

PÓŁKI... 11

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY... 11

KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST... 11

KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST... 12

AKCESORIA... 12

OBSŁUGA URZĄDZENIA... 13

PIERWSZE UŻYCIE... 13

INSTALACJA... 13

CODZIENNA EKSPLOATACJA... 14

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH... 16

ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA... 20

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... 21

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW I SERWISTECHNICZNY... 22

ODGŁOSY PRACY... 22

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW... 23

SERWIS TECHNICZNY... 25

Instrukcja instalacji.... 26

(4)

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO UŻYT-KOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE.

Niniejsza instrukcja zawieraważne informacje dotyczącebezpieczeństwa, z któryminależy się zapoznać i ściśleprzestrzegać.

To jest znak ostrzegawczy.

Ten znak ostrzega przed po-tencjalnym zagrożeniem, któremoże spowodować obrażeniaciała lub śmierć użytkownika,lub osób postronnych.

Wszystkie informacje dotyczą-ce bezpieczeństwa są poprze-dzane znakiem ostrzegawczymi komunikatem NIEBEZPIE-CZEŃSTWO lub OSTRZEŻE-NIE. Taki znak i komunikat:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytu-ację, której ewentualne zaist-nienie prowadzi do poważnychobrażeń.

OSTRZEŻENIE

nienie mogłoby prowadzić dopoważnych obrażeń.

czące bezpieczeństwa określa-ją rodzaj potencjalnego zagro-żenia oraz informują, w jakisposób zmniejszyć ryzykourazów, szkód oraz porażeniaprądem wskutek nieprawidło-wej obsługi urządzenia. Należyściśle przestrzegać poniższychinstrukcji.

Nieprzestrzeganie tych instruk-cji może prowadzić do powsta-nia zagrożenia.

Producent nie ponosi odpo-wiedzialności za jakiekolwiekuszkodzenia wynikające znieprzestrzegania niniejszej

W przypadku nieprzestrzega-nia powyższych zaleceń i środ-ków ostrożności, producent nieponosi odpowiedzialności zaobrażenia ciała osób lub zwie-rząt, ani za straty materialne.

Instrukcję należy przechowy-wać w dostępnym miejscu, wcelu ewentualnego użyciaw przyszłości.

W pobliżu urządzenia nieprzechowywać materiałówwybuchowych takich, jakpuszki aerozolowe i nie składo-wać, ani nie używać benzynylub innych materiałów łatwo-palnych.

Należy uniemożliwić dalszeużytkowanie urządzenia prze-znaczonego do utylizacjipoprzez odcięcie przewodu

nie drzwiczek i półek (w sto-sownych przypadkach), cozapobiegnie dostępowi iewentualnemu uwięzieniudzieci we wnętrzu urządzenia.

To urządzenie nie zawierachlorofl uorowęglowodorów(CFC). W układzie chłodniczymwykorzystywany jest R600a(HC).

Urządzenia zawierające izobu-tan (R600a): izobutan jestgazem naturalnym i nieszkodli-wym dla środowiska, ale jestłatwopalny. Dlatego należyuważać, aby przewody ruroweobwodu chłodzenia nie uległyuszkodzeniu. W przypadkuuszkodzonych przewodówrurowych, należy zachowaćszczególną ostrożność podczasopróżniania obwodu chłodze-nia.

C-pentan jest stosowany jakoczynnik porotwórczy w pianceizolacyjnej i jest gazem pal-nym.

Nie uszkodzić przewodówobwodu chłodniczego urzą-dzenia.

W celu przyspieszenia procesuodszraniania nie stosowaćśrodków mechanicznych,elektrycznych lub chemicz-Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(5)

producenta.

Nie używać ani nie umi

eszczać urządzeń elektrycz-nych w komorach urządzenia,jeżeli nie zostały one wyraźniedopuszczone do tego celuprzez producenta.

Kostkarki do lodu i/lub dystry-butory wody, które nie sąbezpośrednio podłączone dosieci wodociągowej, powinnybyć napełniane wyłączniewodą pitną.

Nie zatykać otworów wentyla-cyjnych znajdujących się we-wnątrz urządzenia lub w jegoobudowie.butory wody powinny byćpodłączone wyłącznie dodoprowadzenia wody pitnej, ociśnieniu od 0, 17 do 0, 81 MPa(od 1, 7 do 8, 1 bar).

Aby zapewnić odpowiedniąwentylację, należy pozostawićtrochę miejsca po obu stro-nach urządzenia i nad nim.

Odległość pomiędzy tylnąścianką urządzenia a ścianąpowinna wynosić co najmniej50 mm.

Zmniejszenie tej odległościspowoduje zwiększenie zuży-cia energii przez produkt.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Niniejsze urządzenie przezna-czone jest wyłącznie do użytkudomowego. Wykorzystywanietego urządzenia w celachkomercyjnych jest zabronione.

Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności za uszko-

niewłaściwym użyciem lubnieprawidłową konfi guracjąustawień.

Urządzenie nie jest przezna-czone do użytkowania z wyko-rzystaniem zewnętrznegoprogramatora czasowego lubodrębnego systemu zdalnegosterowania.

Nie należy korzystać z urządze-nia na zewnątrz budynku.

To urządzenie jest przeznaczo-ne do użytku w gospodar-stwach domowych i miejscach,gdzie można wykorzystać je wpodobny sposób, takich jak:

- kuchnie dla pracownikóww sklepach, biurach i innychśrodowiskach pracy;

- budynki gospodarcze orazpokoje hotelowe, motelowei inne środowiska mieszkalne;

- obiekty typu "bed and break-fast”;

- obiekty cateringowe i podob-ne obiekty nieprzeznaczonedo sprzedaży.

Żarówka stosowana w urzą-dzeniu jest przeznaczona dourządzeń domowych i nie jestodpowiednia do ogólnegooświetlenia pomieszczeńw gospodarstwie domowym(dyrektywa WE 244/2009).

INSTALACJA

Urządzenie można włączyćdopiero po zakończeniu proce-dury instalacji.

Instalacja i naprawy powinnybyć wykonywane przez wy-kwalifi kowany personel zgod-nie z instrukcjami producentaoraz obowiązującymi miejsco-wymi przepisami dotyczącymibezpieczeństwa. Nie należysamodzielnie naprawiać aniwymieniać żadnej części urzą-

dozwolone w instrukcji obsłu-gi.

Podczas rozpakowywania iinstalacji należy używać ręka-wic ochronnych.

Przed przystąpieniem dojakiejkolwiek czynności związa-nej z instalacją urządzenia,należy je odłączyć od zasilaniaelektrycznego.

Po rozpakowaniu urządzenianależy sprawdzić, czy nieuległo uszkodzeniu podczastransportu. W przypadkuproblemów należy się skontak-tować z najbliższym serwisemtechnicznym.

Podczas instalacji sprawdzić,czy urządzenie nie możeprzypadkiem uszkodzić kablazasilania.

Przenoszenie i instalacja urzą-dzenia powinny być wykony-wane przez co najmniej dwieosoby.

Podczas instalacji upewnić się,czy urządzenie stoi stabilnie napodłodze, na wszystkich czte-rech nóżkach i sprawdzić zapomocą poziomnicy, czy jestdokładnie wypoziomowane.

Przed włączeniem urządzenianależy odczekać co najmniejdwie godziny, aby obwódchłodzenia był w pełni efek-tywny.

Upewnić się, że urządzenie niestoi w pobliżu źródła ciepła.

ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZ-NEGO

Upewnić się, że napięcie poda-ne na tabliczce znamionowejjest zgodne z tym, jakie wystę-

(6)

Zakresy zasilania są podane natabliczce znamionowej.

Zgodnie z obowiązującymiprzepisami urządzenie musibyć uziemione. Aby instalacjabyła zgodna z wymaganiamiodpowiednich przepisów BHP,należy użyć rozłącznika wielo-biegunowego o minimalnymodstępie pomiędzy stykamiwynoszącym 3 mm.

Jeżeli przewód zasilający

zostanie uszkodzony, należy gowymienić na identyczny. Wy-mianę przewodu zasilającegomoże wykonać tylko wykwalifi -kowany personel, zgodnie zinstrukcjami producenta iobowiązującymi przepisamilokalnymi. Należy zwrócić siędo autoryzowanego serwisu.

Po zakończeniu instalacjiużytkownik nie powinien miećdostępu do elektrycznychczęści urządzenia.

Przewód zasilający powinienmieć wystarczającą długość,aby umożliwić podłączeniezabudowanego urządzenia dosieci. Nie używać przedłużaczy.

Nie ciągnąć za przewód zasila-nia. Jeśli urządzenie jest wypo-sażone we wtyczkę, nie uży-wać rozgałęziaczy.

W przypadku urządzeń wypo-sażonych we wtyczkę, któranie pasuje do danego gniazd-ka, skontaktować się z wykwa-lifi kowanym pracownikiemserwisu.

Należy unikać dotykania urzą-dzenia wilgotnymi częściamiciała i nie obsługiwać go stojącboso.

Nie należy uruchamiać urzą-dzenia, jeśli kabel zasilający lubwtyczka są uszkodzone, jeślinie działa ono prawidłowo lub,

spadło. Nie zanurzać przewoduzasilającego ani wtyczki wwodzie. Nie zbliżać przewoduzasilającego do gorącychpowierzchni.

W przypadku zastosowaniawyłącznika różnicowo-prądo-wego (RCCB) należy używaćwyłącznie modeli z oznacze-

niem.

Urządzenie zostało zaprojekto-wane do pracy w miejscach otemperaturze zgodnej z poda-nymi poniżej zakresami, zależ-nie od klasy klimatycznejpodanej na tabliczce znamio-nowej.

Urządzenie może nie działaćprawidłowo, jeśli przez dłuższyczas będzie pozostawało wpomieszczeniu o temperaturzewykraczającej poza podanyzakres.

Zakresy temp. otoczenia dla klas klimatycznych. (°C)

SN od 10 do 32N od 16 do 32ST od 16 do 38T od 16 do 43

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE - DOTYCZY WYŁĄCZNIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLAN-DII

Wymiana bezpiecznika.

Jeśli przewód zasilający niniej-szego urządzenia jest zaopa-trzony we wtyczkę z bezpiecz-nikiem BS 1363A 13 A, w raziepotrzeby bezpiecznik wymie-nić na nowy zatwierdzonyprzez ASTA dla wtyczek BS1362. W tym celu należy:

1. Wysunąć osłonę bezpieczni-ka (A) i bezpiecznik (B).

2. Włożyć nowy bezpiecznik 13A do osłony bezpiecznika.

3. Zamontować ponownie wewtyczce.

Ważne:

Po wymianie bezpiecznikaosłonę należy ponownie zało-żyć na miejsce. Jeśli osłonazostanie zgubiona, nie wolnoużywać wtyczki do momentuzałożenia właściwej częścizamiennej.

Prawidłowy element zamiennymożna zidentyfi kować napodstawie wkładki kolorowejlub koloru liter na korpusiewtyczki.

Zamienne osłony do bezpiecz-ników można nabyć w sklepieelektrycznym.

Dotyczy tylko Republiki Irlandii

Obowiązuje większość infor-macji podanych dla użytkowni-ków w Wielkiej Brytanii, leczstosowany jest także trzeci typwtyczek i gniazd – z 2 bolcamistykowymi i bocznymi stykamiuziemienia.

Gniazdo sieciowe/wtyczka (dotyczy obu krajów)

Jeśli zamontowana wtyczkanie pasuje do gniazda siecio-wego w miejscu użytkowaniaurządzenia, należy skontakto-wać się z serwisem technicz-nym w celu uzyskania dalszychinstrukcji. Nie należy podejmo-wać samodzielnych próbwymiany wtyczki. Procedura tamusi zostać wykonana przezwykwalifi kowanego technikafi rmy według instrukcji produ-centa i zgodnie z lokalnymiprzepisami dotyczącymi bez-pieczeństwa.

(7)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

UTYLIZACJA OPAKOWANIAMateriał opakowania w 100%

nadaje się do recyklingu i jestoznaczony odpowiednimsymbolem:

Należy w odpowiedzialnysposób pozbywać się częściopakowania, przestrzegając

dotyczących utylizacjiodpadów.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Urządzenie zostało wykonanez materiałów nadających się dorecyklingu. Urządzenie należyutylizować zgodnie z

miejscowymi przepisamidotyczącymi gospodarki

Aby uzyskać więcej informacjina temat utylizacji,

odzyskiwania oraz recyklinguurządzeń AGD, należy

skontaktować się zodpowiednim lokalnymurzędem, punktem zbiórkiodpadów lub sklepem, wktórym zakupiono urządzenie.

PRAWIDŁOWA EKSPLOATA-CJA

Komora chłodziarki powinnabyć używana wyłącznie doprzechowywania świeżychproduktów żywnościowych,natomiast komora zamrażarkiwyłącznie do przechowywaniamrożonek, zamrażania świe-żych produktów oraz przygo-towywania kostek lodu.

Unikać przechowywania nie-opakowanej żywności w bez-pośrednim kontakcie z po-wierzchniami wewnętrznymikomór chłodziarki lub zamra-żarki.

Urządzenie może posiadaćspecjalne komory przeznaczo-ne do przechowywania okre-ślonych produktów.

Jeśli nie określono inaczejw broszurze danego produktu,można je usunąć, zachowującrównoważne poziomy wydaj-ności.

Płyn (nietoksyczny) znajdującysię we wkładach chłodzących(w niektórych modelach) nienadaje się do picia.

Nie spożywać kostek lodu anilizaków lodowych zaraz powyjęciu z zamrażarki, gdyż

może to spowodować odmro-żenia.

W przypadku produktów, wktórych fi ltr znajduje się we-wnątrz pokrywy wentylatora,musi on być zawsze na swoimmiejscu podczas pracy chło-dziarki.

Nie przechowywać szklanychpojemników z płynami w ko-morze zamrażarki, ponieważmogą one pęknąć.

Nie zasłaniać wentylatora (jeślijest w wyposażeniu) produkta-mi spożywczymi.

Po włożeniu żywności spraw-dzić, czy drzwi komór, w szcze-gólności zamrażarki, zamykająsię prawidłowo.

Uszkodzoną uszczelkę należyjak najszybciej wymienić.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECINiemowlęta (w wieku 0-3 lat) imałe dzieci (w wieku 3-8 lat)nie powinny zbliżać się dourządzenia bez nadzoru osóbdorosłych.

Dzieci w wieku 8 lat i starsze,osoby o ograniczonej spraw-ności fi zycznej, sensorycznejlub umysłowej oraz osoby bez

odpowiedniego doświadcze-nia i wiedzy mogą korzystać zurządzenia wyłącznie podnadzorem lub przy odpowied-nich instrukcjach dotyczącychbezpiecznego użytkowaniaurządzenia i pod warunkiem,że rozumieją zagrożenia zwią-zane z obsługą urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić sięurządzeniem. Dzieci nie mogąbez nadzoru czyścić ani kon-serwować urządzenia.

Materiały z opakowania, którestanowią potencjalne zagroże-nie (worki plastikowe, styro-pian, itp. ), należy przechowy-wać w miejscach

niedostępnych dla dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJAnej z czyszczeniem lub konser-wacją urządzenia, należyodłączyć je od zasilania elek-trycznego.

Nigdy nie należy stosowaćurządzeń czyszczących parą

(8)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie przeznaczone jestdo przechowywania żywności izostało wyprodukowane

zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1935/2004.

Niniejsze urządzenie zostałozaprojektowane,

wyprodukowane i jestsprzedawane zgodnie znastępującymi przepisami:

- zasady bezpieczeństwa

zawarte w Dyrektywie

niskonapięciowej 2006/95/WE(która zastępuje Dyrektywę73/23/EWG z późniejszymizmianami);

› wymagania bezpieczeństwazawarte w Dyrektywie wsprawie kompatybilnościelektromagnetycznej (EMC)2004/108/WE. Urządzenie jestbezpieczne jedynie wtedy, gdy

zostało prawidłowo

podłączone do uziemieniazgodnego z normami.

To urządzenie zostałooznaczone jako zgodne zDyrektywą Europejską

2012/19/WE (WEEE) o zużytymsprzęcie elektrycznym i

elektronicznym.

Prawidłowa utylizacja tegoproduktu przyczyni się doograniczenia ryzyka jegonegatywnego wpływu naśrodowisko i zdrowie ludzi,które mogłoby zaistnieć wprzypadku niewłaściwejutylizacji urządzenia.

Symbol na urządzeniulub w dokumentacji doniego dołączonejoznacza, że urządzenia nienależy traktować jak zwykłegoodpadu domowego. Należyoddać je do punktu

zajmującego się utylizacją irecyklingiem urządzeńelektrycznych i

elektronicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGIIZainstalować urządzenie wsuchym, dobrze

wentylowanym

pomieszczeniu, z dala odźródeł ciepła (takich jak

grzejnik, kuchenka itp. ) oraz wmiejscu nienarażonym nabezpośrednie światło

słoneczne. Jeśli to konieczne,użyć płyty izolacyjnej.wentylację, postępowaćzgodnie z instrukcją instalacji.

Niedostateczna wentylacja ztyłu produktu zwiększa zużycieenergii i zmniejsza

efektywność chłodzenia.

Temperatury wewnątrzurządzenia zależą odtemperatury otoczenia,

częstotliwości otwierania drzwioraz od miejsca, w którym stoiurządzenie. Czynniki te należyuwzględnić podczas

ustawiania temperatury.

Ograniczyć otwieranie drzwido minimum.

Rozmrażane potrawyumieszczać w chłodziarce.

Zamrożone produkty dziękiswojej niskiej temperaturzebędą chłodzić potrawy wchłodziarce.

Potrawy i napoje należy

pozostawić do ostygnięciaprzed umieszczeniem ich wurządzeniu.

Rozmieszczenie półek wchłodziarce nie ma wpływu naefektywność wykorzystaniaenergii. Pożywienie powinnobyć umieszczone na półkach wtaki sposób, aby zapewnićodpowiednią cyrkulacjępowietrza: potrawy niepowinny dotykać sięnawzajem, należy równieżpozostawić trochę miejscamiędzy produktami

spożywczymi a tylną ścianką.

Pojemność przechowywaniazamrożonej żywności możnazwiększyć usuwając kosze i,jeśli jest w wyposażeniu, półkęStop Frost, przy zbliżonymzużyciu energii.

Produkty klasy

wysokoenergetycznej sąwyposażone w wydajne silniki,które działają dłużej, ale

zużywają mniejszą ilośćenergii. Nie należy sięniepokoić jeśli silnik pracujeprzez dłuższy czas.

(9)

Komora chłodziarki1. Wentylator

2. Obszar pokrywy wentylatora i fi ltra antybakteryjnego

3. Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie

4. Półki

5. Tryb Multi-fl ow – strefa zimnego powietrza6. Osłona czujnika

7. Komora chłodząca (najlepsza do przechowywania mięsa i ryb)8. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia9. Pojemnik na owoce i warzywa10. Zestaw do zmiany mocowania drzwi

11. Pojemnik na jajka12. Półki drzwiowe

13. Przegródka do butelek14. Półka na butelki15. Uszczelka drzwiKomora zamrażarki15. Uszczelki drzwi

16. Górna szufl ada: strefa najzimniejsza, najlepsza dozamrażania świeżych produktów17. Tacka na lód

18. Półki

19. Szufl ady zamrażarki

OPIS

PRODUKTU

URZĄDZENIE

Instrukcja obsługi i konserwacji

3

4 5

7

10

18 16 15 1

6

19 9

17

2 12

11

13

8 14

(10)

PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY URZĄDZENIA

Wysokość 1885 mm

Szerokość 595 mm

Głębokość 655 mm

POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI NETTO (L) 222 l

POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI NETTO (L) 97 l

SYSTEM ODSZRANIANIA

Chłodziarka Automatyczne

Zamrażarka Automatyczne

CZAS PRZYWRACANIA NORMALNEJ PRACY URZĄDZENIA (GODZ. )

16 godz.

WYDAJNOŚĆ ZAMRAŻANIA (KG/24H) 4, 0 kg/24h

POBÓR ENERGII (KWH/24H) 0, 85 kWh/24 godz

POZIOM HAŁASU (DBA) 42 dB(A)

KLASA ENERGETYCZNA A+

PANEL STEROWANIA

1. Wskaźniki LED (wyświetlają bieżącą wartość temperatury lubinformują o funkcji Szybkiegochłodzenia)

2. Przycisk Wł. /Trybu czuwania / przycisk Temperatury

2

1

(11)

DRZWI

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić.

Wykonanie tej czynności przez serwis technicznynie jest objęte gwarancją.

Zaleca się, aby zamocowanie drzwi w celu zmianykierunku ich otwierania było wykonywane przezdwie osoby.

Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji urządzenia.

Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze możnawyjmować.

Wentylator poprawia rozkład temperatur wurządzeniu, co pozwala lepiej chronićprzechowywaną żywność.

Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza produktami spożywczymi.

Jeśli urządzenie posiada wentylator, można gowyposażyć w fi ltr antybakteryjny.

Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w

szufl adzie na owoce iwarzywa i umieścić wpokrywie wentylatora - jakpokazano na ilustracji.

Sposób wymiany opisano winstrukcji dołączonej wopakowaniu fi ltra.

Odszranianie komory chłodziarki przebiegacałkowicie automatycznie.

Skropliny automatycznie spływają do otworuspustowego ukrytego za strefą zimnego powietrza(Multi Flow) i zbierają się w pojemniku, skąd

wyparowują.

PÓŁKI

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarkizastosowano diody LED, które zapewniają lepsząwidoczność przy jednoczesnym niskim zużyciuenergii.

Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jegowymiany należy skontaktować się z serwisem.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu jej drzwi. Jeśli drzwi

pozostają otwarte przez ponad 4 minut, oświetleniejest automatycznie wyłączane.

(12)

AKCESORIA

POJEMNIK NA JAJKA PRZEGRÓDKA DO BUTELEK TACA DO LODUW zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego

powietrza wokół przechowywanej żywnościzapobiega osadzaniu się lodu i tym samym

całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.

Mrożona żywność nie przywiera do ścianek,etykiety pozostają czytelne, a przestrzeńprzechowywania pozostaje czysta iuporządkowana.

KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST

PÓŁKA NA BUTELKI

(13)

PIERWSZE UŻYCIE

INSTALACJA

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna onodziałać automatycznie.

Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać conajmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności dośrodka.

Urządzenie jest zazwyczaj ustawiane fabrycznie dopracy w zalecanej średniej temperaturze.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawianiatemperatury można znaleźć w Instrukcji codziennejeksploatacji.

Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej chłodziarce

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlaczzostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne sąwszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne(fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

INSTALOWANIE JEDNEGO URZĄDZENIAAby zapewnić odpowiednią wentylację, należypozostawić trochę miejsca po obu stronachurządzenia i nad nim.

Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia aścianą powinna wynosić co najmniej 50 mm.

Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększeniezużycia energii przez produkt.

INSTALOWANIE PRZEKŁADEK

Zamontować rozpórki na górnej i dolnej częściskraplacza (zgodnie z rysunkiem) znajdującego się ztyłu urządzenia.

USTAWIANIA TEMPERATURY

50mm

(14)

CODZIENNA EKSPLOATACJA

JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI • wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywaniedużych produktów.

• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio napółkach zamrażarki.

• wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.

• Nie blokować produktami żywnościowymiobszaru wylotu powietrza (na tylnej ściance i nadole wewnątrz urządzenia).

• Wszystkie półki i wysuwane kosze można

• Temperatury wewnątrz urządzenia zależą odtemperatury otoczenia, częstotliwości otwieraniadrzwi oraz od miejsca, w którym stoi urządzenie.

Czynniki te należy uwzględnić podczasustawiania temperatury.

• O ile nie zostało określone inaczej, akcesoriaurządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

FUNKCJE

Ta funkcja umożliwia włączenie lubprzełączenie chłodziarki: Wł. /Trybczuwania. Aby włączyć Tryb czuwaniaurządzenia, należy nacisnąć i

przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł. /Trybu czuwania.

Wszystkie kontrolki temperaturyzgasną.

Gdy urządzenie jest w Trybieczuwania,

nie działa oświetlenie w komorzechłodziarki.

Należy pamiętać, że ta czynność niepowoduje odłączenia urządzenia odzasilania elektrycznego.

Aby włączyć urządzenie, należyponownie nacisnąć przycisk Wł. /Trybczuwania.

Funkcja ta umożliwia szybkieuzyskanie optymalnych warunków(temperatury i wilgotności)

przechowywania żywności wewnątrzurządzenia.

Funkcja 6th Sense Fresh Control działaautomatycznie.

Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy dokomór chłodziarki i zamrażarki

zostanie włożona bardzo duża ilośćżywności.

Za pomocą funkcji Szybkiegochłodzenia można zwiększyćwydajność chłodzenia w komorachchłodziarki i zamrażarki.

Uwaga: Funkcja szybkiego chłodzenia powinna być również WŁĄCZONAprzed włożeniem świeżej żywności dozamrożenia w zamrażarce, aby

zwiększyć moc zamrażania.

WŁ. /TRYB CZUWANIA

6TH SENSE FRESHCONTROL

SZYBKIE CHŁODZENIE (FUNKCJA FAST

COOLING)

(15)

Miga ikona alarmu i emitowany jestsygnał dźwiękowy. Alarm uruchamiasię, gdy drzwi pozostają otwarte przezponad 2 minuty.

Aby wyłączyć Alarm otwartych drzwi,należy zamknąć drzwi lub nacisnąćprzycisk Wyłączenia alarmu, abywyłączyć sygnał dźwiękowy.

ALARMU OTWARTYCH DRZWI

(16)

KOMORA CHŁODZIARKI

Chłodziarka służy do przechowywania potrawgotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów

spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,warzyw i napojów.

WENTYLACJA POWIETRZA

Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze

chłodziarki sprawia, że tworzą się strefy o różnychtemperaturach. Najzimniej jest bezpośrednio nadpojemnikiem na owoce i warzywa oraz przy tylnejściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i zprzodu komory.

Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększeniezużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.

Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnychpowietrza - zapewniają one optymalną cyrkulacjępowietrza i warunki przechowywania żywności.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

• Używać pojemników wielokrotnego użytku- plastikowych, metalowych, aluminiowych iszklanych lub folii samoprzylegającej.

› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lubwchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać wzamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilościgazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz,takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należyzawsze umieszczać lub opakowywać osobno, abyzapobiec skracaniu ich terminu przydatności dospożycia; na przykład nie przechowywać

pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

› Nie należy przechowywać artykułów spożywczychzbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną

cyrkulację powietrza.

› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nieprzewracały.

› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielkailość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nadpojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest tonajzimniejszy obszar w komorze.

› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworówwentylacyjnych.

› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owocetropikalne, sery, produkty delikatesowe.

› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na

› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce,surówki, warzywa.

› Na drzwiach: masło, dżemy, sosy, marynaty,

(17)

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owocówtropikalnych, puszek, napojów,jajek, sosów, marynat, masła,dżemu.

STREFA NISKIEJ

TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka,produktów do spożycia w danymdniu, produktów delikatesowych,jogurtów.

STREFA NAJZIMNIEJSZA Zalecana do przechowywaniawędlin i deserów.

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ

TEMPERATURY) Zalecana dozamrażania świeżej / gotowanej

SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Uwaga

Odcienie szarości kolejnychpozycji legendy nie odpowiadająkolorom szufl ad

Legenda

(18)

PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI

› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywnościmrożonej. Etykieta pomoże w identyfi kowaniuartykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty,by nie stracił wartości odżywczych. Nie należyponownie mrozić rozmrożonej żywności.

› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżążywność, używając: folii aluminiowej, folii

kuchennej, szczelnych worków plastikowych,pojemników plastikowych z pokrywkami lubspecjalnych pojemników, o ile są odpowiednie dozamrażania żywności.

› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywnośćmusi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.

› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażanejak najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne

wartości odżywcze, konsystencję, kolor i smak.

Niektóre gatunki mięs, szczególnie dziczyzna,powinny przez pewien czas wisieć przedzamrożeniem.

› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przedumieszczeniem w zamrażarce.

› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywnośćnależy jak najszybciej spożyć.

Rozmrożonej żywności nie należy ponowniezamrażać, chyba że zostanie ugotowana.

Rozmrożoną żywność po ugotowaniu możnazamrozić ponownie.

› Nie należy zamrażać butelek z płynami.

› Należy korzystać z funkcji szybkiego chłodzenia wcelu przyspieszenia procesu schładzania lub

zamrażania (patrz Instrukcja codziennejeksploatacji).

ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA

Kupowanie produktów mrożonych:

› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jestuszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonymopakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśliopakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,prawdopodobnie produkt nie był przechowywanyw optymalnych warunkach i doszło do jego

rozmrożenia.

› Robiąc zakupy, należy kupować produktymrożone pod koniec wizyty w sklepie i

przechowywać je w izolacyjnej torbie chłodniczej.

› Po powrocie do domu należy jak najszybciejumieścić mrożoną żywność w zamrażarce.

› Jeśli żywność została rozmrożona, nawetczęściowo, nie należy jej ponownie zamrażać.

Spożyć przed upływem 24 godzin.

› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmianytemperatury. Należy przestrzegać daty przydatnoścido spożycia podanej na opakowaniu.

› Zawsze przestrzegać informacji dotyczącychprzechowywania podanych na opakowaniu.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem doprzechowywania mrożonej żywności,

przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej

Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić

w ciągu doby przedstawiono na tabliczceznamionowej (…kg/24 godz. ).

Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana

niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenieich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki,tzn. w jej środkowej części.

(19)

MIĘSO miesiące POTRAWY DUSZONE miesiące OWOCE miesiące

Wołowina 8 - 12 Mięso, drób 2 - 3 Jabłka 12

Wołowina, cielęcina 6 - 9 NABIAŁ Morele 8

Jagnięcina 6 - 8 Masło 6 Jeżyny 8 - 12

Królik 4 - 6 Sery 3 Czarne i czerwone

porzeczki

8 - 12Mięso mielone/

podroby

2 - 3 Śmietanka kremówka 1 - 2 Wiśnie 10

Kiełbaski 1 - 2 Lody 2 - 3 Brzoskwinie 10

DRÓB Jajka 8 Gruszki 8 - 12

Kurczak 5 - 7 ZUPY I SOSY Śliwki 10

Indyk 6 Zupa 2 - 3 Maliny 8 - 12

Podroby drobiowe 2 - 3 Sos mięsny 2 - 3 Truskawki 10

SKORUPIAKI Pasztet 1 Rabarbar 10

Mięczaki, homary 1 - 2 Ratatouille 8 Soki owocowe

(pomarańczowy,cytrynowy,grejpfrutowy)

4 - 6

Kraby, homary 1 - 2 CIASTO I CHLEB WARZYWA

MAŁŻE Chleb 1 - 2 Szparagi 8 - 10

Ostrygi, bez muszli 1 - 2 Ciasta zwykłe 4 Bazylia 6 - 8

RYBY Torty 2 - 3 Fasola 12

"tłuste" (łosoś, śledź,makrela)

2 - 3 Naleśniki 1 - 2 Karczochy 8 - 10

“chude” (dorsz, sola) 3 - 4 Ciasta na zimno 2 - 3 Brokuły 8 - 10

Tarta 1 - 2 Brukselka 8 - 10

Pizza 1 - 2 Kalafi or 8 - 10

Marchew 10 - 12

Seler 6 - 8

Grzyby 8

Pietruszka 6 - 8

Papryka 10 - 12

Groszek 12

Fasola szparagowa 12

Szpinak 12

Pomidory 8 - 10

CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI

(20)

NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE W przypadku dłuższej nieobecności, zalecane jestwykorzystanie całej żywności i odłączenie

urządzenia w celu zaoszczędzenia energii.

PRZENOSZENIE

AWARIA ZASILANIA

W przypadku przerwy w dopływie prądu należyzadzwonić do Zakładu Energetycznego i

dowiedzieć się jak długo będzie trwała przerwa wdostawie energii elektrycznej.

Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.

Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształkilodu to można ją ponownie zamrozić, lecz jej smakoraz aromat może ulec zmianie.

Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy jąwyrzucić.

W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.

Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli tona maksymalnie długie utrzymanie niskiej

temperatury produktów.

W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.

Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywnośćdo zamrażarki przenośnej. W przypadku brakuzamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących,można spróbować wykorzystać te produkty, któresą najbardziej podatne na zepsucie.

Opróżnić tackę na lód.

ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA

1.

Wyjąć wszystkie częściwewnętrzne.

4.

Zamknąć i unieruchomić drzwi przy użyciutaśmy klejącej, a następnie przymocować kabelzasilania również przy użyciu taśmy klejącej.

2.

Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocytaśmy samoprzylepnej tak, aby nie przemieszczałysię lub nie zgubiły.

3.

Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykałypowierzchni podparcia.

(21)

CZYSZCZENIE I KONSERWA- CJA

› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocąszmatki zwilżonej roztworem letniej wody ineutralnego detergentu przeznaczonego doczyszczenia wnętrz chłodziarek.

› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz

uszczelkę drzwi należy oczyścić wilgotną szmatką, anastępnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.

› Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należyregularnie czyścić za pomocą odkurzacza.

› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nienależy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków nabazie alkoholu. Należy używać do tego celu

wyłącznie suchej szmatki.

› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują sięw pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnienagrzewać. Okresowo należy je czyścić za pomocąodkurzacza.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynnościkonserwacyjnych, odłączyć urządzenie od zasilanialub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.

Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nieczyścić części chłodziarki przy użyciu łatwopalnychpłynów.

Nie stosować urządzeń czyszczących parą.

Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie

(22)

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWA- NIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY

PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU TECHNICZNEGO...

Problemy z działaniem urządzenia często wynikają zdrobnych problemów, które można rozwiązaćsamodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiemnormalnym, ponieważ zostało ono wyposażone wkilka wentylatorów i silników służących do regulacji

wydajności, które są automatycznie włączane iwyłączane.

NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ PRZEZ:

› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie gona równej powierzchni.

› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętównp. mebli.

› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostałyprawidłowo umieszczone.

› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają sięze sobą.

NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA:

Syczenie po włączeniu urządzeniapo raz pierwszy lub po dłuższejprzerwie.

Bulgotanie, gdy ciecz chłodzącaprzechodzi do przewodówrurowych.

Odgłos "BRRR" wydawany przezpracującą sprężarkę chłodziarki.

ODGŁOSY PRACY

Brzęczenie, gdy zaczynapracować zawór wody lubwentylator.

Trzaskanie, gdy zaczyna działaćsprężarka.

Odgłos KLIKNIĘCIA wydawanyprzez termostat, który włącza sięza każdym uruchomieniemsprężarki.

(23)

OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA:

WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK WŁĄCZA SIĘ ZBYT CZĘSTO

INSTRUKCJA

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA Być może wystąpił problem zzasilaniem elektrycznym

Jest to normalne zjawiskopodczas wysokich temperatur idużej wilgotności. Ociekacz możebyć nawet w połowie zapełniony.

Być może konieczna jestwymiana żarówki.

Urządzenie może być modelem zopcją Wł. /Tryb czuwania

Czas pracy silnika zależy odróżnych czynników:

częstotliwości otwierania drzwi,ilości przechowywanej żywności,temperatury pomieszczenia,ustawienia temperatury.

To nie jest usterka.podczas pracy sprężarki.

› Sprawdzić, czy wtyczkaprzewodu zasilania zostaławłożona do gniazdka owłaściwym napięciu.

› Skontrolować urządzeniazabezpieczające i bezpiecznikidomowej instalacji elektrycznej

› Upewnić się, czy urządzeniezostało tak wypoziomowane, abyz ociekacza nie wypływała woda.domowej instalacji elektrycznej.właściwym napięciu

› Jeśli diody LED są uszkodzone,należy skontaktować się zserwisem w celu wymiany nadiody tego samego typu,dostępne jedynie w punktachserwisowych i u autoryzowanychsprzedawców.

› Sprawdzić, czy parametryurządzenia są prawidłowoustawione.

› Sprawdzić, czy do urządzenianie włożono zbyt dużej ilości

› Sprawdzić, czy drzwi nie są zbytczęsto otwierane.

› Sprawdzić, czy drzwi domykają

W OCIEKACZU SKROPLIN ZNAJDUJE SIĘ WODA

KRAWĘDZIE OBUDOWY URZĄDZENIA MAJĄCE STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ DRZWI SĄ CIEPŁE W DOTYKU

Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie

(24)

DRZWI ZAMYKAJĄ SIĘ LUB OTWIERAJĄ NIEPRAWIDŁOWO

Przyczyn może być wiele (patrz

"Rozwiązania")

› Sprawdzić, czy opakowaniażywności nie blokują drzwi.

› Sprawdzić, czy wewnętrzneczęści lub automatyczna

kostkarka do lodu są prawidłowoumieszczone.

› Sprawdzić, czy uszczelki drzwinie są brudne lub lepkie.

› Upewnić się, że urządzenie jestwypoziomowane.

TEMPERATURA URZĄDZENIA JEST ZBYT WYSOKA

› Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłuurządzenia) nie jest zakurzony izabrudzony.

› Sprawdzić, czy drzwi sąprawidłowo zamknięte.dobrze przylegają.

› W gorące dni lub w ciepłympomieszczeniu silnik zazwyczajpracuje dłużej.

› Jeśli drzwi urządzenia były przezpewien czas otwarte lub

przechowywana jest duża ilośćżywności, silnik pracuje dłużej,aby ochłodzić wnętrze

urządzenia.

(25)

SERWIS TECHNICZNY

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM

JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM

1.

Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnierozwiązanie problemu z pomocą sugestii podanychw INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.

W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numerznajdujący się na karcie gwarancyjnej lub

postępować zgodnie z instrukcjami ze stronyinternetowej www. eu

Należy podać:

• krótki opis usterki;

• typ i dokładny model urządzenia;

• numer serwisowy (numer po słowie Service natabliczce znamionowej). Numer serwisowy jestrównież podany w karcie gwarancyjnej;

• pełny adres;

• numer telefonu.

Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić siędo autoryzowanego serwisu technicznego (co jestgwarancją użycia oryginalnych części zamiennychoraz właściwej naprawy).

2.

Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, abysprawdzić, czy usterka nadal występuje

Producent:

Whirlpool Europe s. r. l. - Socio UnicoViale Guido Borghi 27

21025 Comerio (VA)

(26)

SERVIC E

7

Instrukcja instalacji.

(27)

2. 3.

min.

A

4x

B

1x

C

D

1.

50 mm

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

n

Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Whirlpool, USA.

400010821407

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Cadac 400f

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Cadac 400f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi Cadac 400f